Om du inte har en
Java-capable
browser, ser du inte
det farliga kvicksilvret

Ett mycket olämpligt sätt att hantera kvicksilver på ! !
 
Fusk och forskning
Kommer den nämnd som den parlamentariska utredningen om forskningsetik förslagit att stävja, eller kommer den istället att hjälpa forskare att tänja på de etiska och moraliska gränserna?

Medicinsk forskning
Och varför den kanske inte är den källa till verkliga kunskap och sanning vi ofta tror. Vilka mekanismer styr forskarna och vad blir resultatet? Forskar man om sjukdomsorsaker eller är det bara en biprodukt?

Symtom och myter
Vilka symtom kan man få, myterna om riskerna med kvicksilver är otroliga.

Influensavacciner
Innehåller ofta så mycket som 50ug kvicksilver, vilket innebär risker för personer som är känsliga, men troligen även för andra.

Fel på systemet!
Att barn kränks får vi höra via media varje dag, många kränks också redan i moderlivet och förorsakas livslånga skador på grund av okunskap och ovilja att informera om risker.

Har tiden stannat på Socialstyrelsen
En fråga när man konstaterar att myndigheten på 15 år inte kunnat kommit till skott med biverkningsregistreringar av dentala material.

Patientombudsmannen
Vems intresse skall en ombudsman bevaka? Vems intresse bevakar de på Huddinge? Är detta exempel bara ett misstag i arbetet eller hur många andra fall finns?

Nya varningar för fluor
"Barn under tre år skall aldrig använda fluortandkräm" säger en mycket initierade expert nu i Kanada. Vilka generella risker finns med detta mycket giftiga ämne, som bland annat är den huvudsakliga beståndsdelen i nervgasen sarin.

"Nallar till barnen"
Nu på torsdag lanserar Ericsson sin hett efterlänktade nya mobiltelefon. Kan denna väl bevarade hemlighet vara en babysitter?

Inga strålande insikter hos regering och miljödepartement
Vilka kunskaper och vilken fakta stöder regering och myndigheter sina beslut på, kommer ekonomiska intressen före människors hälsa?

Frukt vitaminer och mineraler
Vilken betydlse har de för hälsan, är rekomenadtionerna från Statens beredning för medicinsk utvärdering, Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden ,Hjärt-lungfonden och Socialstyrelsen rent vilseledande?

HAGELBÖSSAN
Om Socialstyrelsens vattentäta skott och hur man silar mygg och sväljer kameler.

Säljes:
Kundanpassad forskning
Vem avlönar och vilkas ärenden går forskarna i Sverige?
Blir regeringen förd bakom ljuset och journalistförbundet tystat.

Rådet för arbetslivsforskning svarar på kritik om
den "kundanpassning" som inte gagnar medborgarna utan i alla stycken först företräder mobil branschen.

Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige möte med motion om "bemötande och omhändertagande av tandvårdsskadade"

"BESTRÅLAD"
Vilka risker utsätter du dig för? Kan vi skydda oss, vad gör riksdag och regering? Finns det bot och lindring?

Tungmetaller i Japan
Kadmium kan göra en fjärdedel av Japans risskörd oätlig och leda till handelskrig.

Rapport från
Amalgamenheten

Resultaten i den nyligen offentliggjorda rapporten får betecknas som remarkabla, ingen stans har så väl utredda patienter som tidigare sagts vara kronisk sjuka och ej behandlingsbara blivit så dramatiskt förbättrade!

Värdskongress om C.F.S
i Bryssel den 9 till 11 september, kända svenska experter kommar att presentera forskningstudier.

FORSKNINGSNYTT
Tekniken går framåt!
"Bysthållare - med inbyggd mobiltelefon, ett skydd för hotade kvinnor eller ett hot
mot barnen?"

Biologiska effekter av radio- och mikrovågor.
Kan radio och mikrovågor imiterar kemiska bekämpningsmedel? Vilka fakta finns om ofarlighet, läs själv i denna sammanställning om nya och gamla kunskaper.

Miljonvinst
Om UNTs desinformation och kampanj mot amalgamenheten under de senaste veckorna.

Rädda
Amalgamenheten i Uppsala!

Manar partiledare och riksdagsledamöter som vill att du skriver under ett upprop, med krav att styrelsen på Akademiska sjukhuset beslutar bevara Amalgamenheten.

BARA
"VANLIGT VATTEN"
Ny forskning som undersökt hur mineralobalansen i försurat dricksvatten påverkar hälsan, har funnit fyrfaldiga risker, för stora folksjukdomar som muskelvärk!

Konsensus som slagträ mot patienter
Samverkan mellan forskare och försäkringskassa drabbar redan skadade patienter

Amalgamenheten läggs ner
Politiskt svek mot drabbade, arga och förbittrade patienter kommer att protestera högljutt.

Ska Amalgamenheten i Uppsala tillåtas dö?
En av de debatt artiklar UNT "inte" vill publicera.

Konsensus som sanningskriterium
"[s]jälva poängen med forskning är ju - banalt uttryckt - att man inte vet vad man ska komma fram till."

Amalgamenheten
Fakta kring utvärdering, visar på fakultetsgruppens inkompetens att göra en opartisk bedömning. Här finns nu första delen av en lång rad dokument som visar på de faktiska förhållandena.

Desinformativ media hot mot människors hälsa
Genom att medvetet välja bort vissa fakta och argument, samtidigt som man lyfter fram smal och vinklad fakta, är Upsala Nya Tidning ett hot mot människors möjlighet till adekvat vård.

Revision eller nya trakasserier!
Revisorernas granskning av amalgamenheten verkar ha smittats av översteprästernas drev (läs SOS och sjukhusledningen), med stenkastning och förutfattade meningar!   Man ser inte till patienternas bästa, men som sagt patienterna är väl något man helst ville slippa, de är ju bara en kostnad för Landstinget.

Kammarättsdom om amalgamfyllningar
En kammarättsdom slår nu fast att man kan bli sjuk av amalgamfyllningar

Socialstyrelsens polisiära insatser
Klargörande fakta om hur denna myndighet utan klara juridiska grunder kan skada företag och medborgare.

Brev till: Lars Holmberg
Ett belysande brev, angående Fakultetsgruppens andra delrapport.

"Den beprövade  erfarenhetens röst  stryps"
Öppet brev från en tandläkare till Socialstyrelsen, med ett svar som konserverar tänkande, hindrar utveckling - nytänkande och befäster Socialstyrelsens totalitära makt.

Årets Svensk
Vem blir årets Svensk?
För tredje året i rad har svenska folket möjlighet att rösta fram den person de anser gjort något särskilt betydelsefullt. I år handlar det om mobbning och trakasserier.

Orimliga beräkningsmodeller
I ett brev visas hur fakultetsgruppen jämför äpplen och päron och hur man med statistik kan komma fram till en så negativ bild av patienternas hälsoförbättring.

Amalgamenheten
Fakultetsgruppens delrappor2, samt två dokument med fakta kring de av UNT påstådda oegentligheterna vid enheten.

"Den refererade "granskningen" av dr Ejda Hassler utfördes 1996 på uppdrag av socialstyrelsen. Rapporten var grovt tillrättalagd och baserad på förvanskning och egendomlig selektion av källmaterialet."

Vetenskap som täckmantel
En historia om hur man med vetenskapen som täckmantel kan knäcka en verksamhet och slå undan benen på en patientgrupp.

Dödliga bakterier hos tandläkare
Tandläkarbesöket kan innebära livsfara, trots detta agerar varken Smittskyddsinstitutet eller tandvården för att skydda patienterna!

Kvicksilver i tvål
och kosmetika

Läkemedelsverket stoppar försäljningen, människor i USA allvarligt skadade.

Kriminell
information från Danska
Tandläkarföreningen

Felaktig och falsk information riskerar vår avkommas hälsa.

Landstingstandläkare stoppar reumatiker studie
Styrelsen för reumatikerförbun- det ville för fyra år sedan initiera en pilotstudie. Detta har lands- tingets sakkunnige i amalgam- riskfrågor landstingstandläkare Bo Bjerner nu förhalat i fyra års tid!

Strålande tider i
Fråga Lund

Nu på söndag 2 april tar TV-programmet Fråga Lund upp problemet med elektromagnetisk strålning och hälsorisker.

Mobiltelefonmast stoppad
I England har byggandet av en mobiltelefonmast stoppats, fotomodellen Jerry Hall, Mick Jaggers f.d. fru, säger "-Jag vill att mina barn ska få växa upp i en hälsosam miljö"

Placeboeffekten
Om Fakultetsgruppens hantering av placebofrågan.

Sanningen
Om riskerna med amalgam har lett till att en tysk tillverkare fått lägga ner sin amalgamtillverkning.

 
  
Hg-listan Svensk @-lista för att diskutera
    tandvårdsrelaterad ohälsa av amalgam

Dagens amalgamnyhet
– Fakta och desinformation
Att amalgamfyllningar inte skulle påverkar barns utveckling

KVICKSILVER
- en arbetsmiljörisk

Att tandvårdspersonal skadats av kvicksilver är inte nytt, redan i början av 90 talet gjordes denna studie som visade på stora risker.

Spelet om 3G
Ny bok
– Fakta och desinformation i det trådlösa samhället

"Vetenskap och Allmänhet"
DN debatt publicerar idag ett inlägg från föreningen Vetenskap och allmänhet

KREAB "vaccinerar" kommunala tjänstemän
KREAB stakade ut en plan som gick ut på att SSI borde rikta en kampanj mot de som fattar beslut på kommunal och regional nivå i mastfrågor och kampanjen fick arbetsnamnet "vaccinera mot myter".

Riksdagsbeslutet som inte fanns
Att riksdagen skulle tagit ett beslut på 99,98% 3G täckning är en skröna.   Lögnen om ett demokratiskt fattat beslut är så väl spridd att det förvandlats till sanning bland beslutsfattare.

Den sista sovjetstaten
Ska telekombolag få tvångsexpropriera mark, mot markägarens vilja?

Fartblind Ulrika Messing
Är Ulrika Messing och regeringen fartblinda av telekomindustrins viskningar och rop?

Psykosomatiska förklaringsmodeller inom den svenska läkarkåren.
Apropå Marcus Belands artikel i Läkartidningen "Kultursjukdomar med högt pris"

Mobiltelefon, gravida kvinnor, barn och försiktighetsprincipen
Vem kontrollerar vem, biltillverkaren BMW tar personalens problem på allvar och sänker gränsvärdena för DECT-strålningen med 100 000 gånger!

Utbyggnaden av 3G måste utredas grundligare
Det är helt orimligt att utbyggnaden av 3G-nätet fortsätter utan att vi vet konsekvenserna för människors hälsa säger Lennart Fremling, riksdagsledamot (fp) och ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

När forskningen städar bort försiktighetsprincipen
-Vi forskare är städgummor. Det är vår uppgift att komma efteråt, bevisa bristerna och plocka bort det som är farligt

Vad vet "experter" om elektromagnetisk strålning och hälsorisker?
detaljerad information om den strålning vi utsätts för och i synnerhet den explosionsartade ökningen "radiosändare" står för.

Ulrica Messings nyspråk
Ulrika Messing levererade i Debatt 25/11 en sensationell nyhet: Regeringen tillämpar försiktighetsprincipen på 3G-utbyggnaden.

"Omätbar strålning från master"
Strålningen från 3G och mobilsändare är närmast försumbar, påstås men hur mäter man då?

LOCKET PÅ
Sif:s IT-analytiker "vet" bättre än.... folket som drabbats och använder sina demokratiska rättighet att protestera.

"Ta strålningen från masterna på allvar"
Forskare uppmanar miljöminister Lena Sommestad att offentligt klargöra SSI:s enda funktion
-att värna allmänheten.

Oberoende kommission
Politiska krav på en oberoende kommission som granskar de risker SSI duckar för.

StrålSKYDDSinstitutet
Vilken är SSI:s uppgift? Skydda "industrin" eller människorna?

BUSINESS AS USUAL!
Falungong och politiker som styrs av "industriella" hänsyn

Dom leker med våra liv!
Om riskerna med pulsad strålning och hur media väljer att mörka.

Bättre vård -inte fuskstämpling !
I stället för adekvat vård vill Regeringen efter en massiv propagandakampanj nu införa hårdare regler för sjukskrivningar.

RÖR INTE MITT MEJL!
Integritet och yttrandefrihet kan hotas i nytt lagförslag.

Mobiltelefoni ett miljö och demokratibrott
Forskning finansierat av industrin för allmänheten bakom ljuset och de mänskliga rättigheterna sätts ur spel för tusentals svenskar.

Myndigheter struntar i elöverkänsliga
De handikappolitiska målen motarbetas av flertalet myndigheter när det gäller de elöverkänsliga.

Patriotism i Vetenskaperna
I februari i år deklarerade den vetenskapliga tidskriften Science och några andra kollegor i branschen, att man nu beslutat att granska sina artiklar på ett nytt, och mer kritiskt sätt än tidigare.

Kraftig sänkning av gränsvärdet i Paris
En kraftig sänkning av gränsvärdet för mobiltelesändare är resultatet av den slutliga överenskommelsen i Paris.

Barbro Westerholm
Tilldelad medaljen Illis quorum meruere labores (Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det) i åttonde storleken

Debatt om sjukskrivningar
Den debatt som förs i landet om sjukskrivningarna är helt missriktad och kommer att leda till mera kaos.

Trådlöst och aningslöst
Är strålningen från WLAN ofarlig eller finns det anledning att ompröva besluten om trådlösa nätverk på skolor?

Förskräckande Statistik
Tydligare kan man knappast visa sambandet mellan avståndet till mobiltelefonantenner och hälsoproblem

Biverkningsregistret
Döljer ansvariga bakom registret rapporterade biverkningar från amalgam?

Klargörande i dentala materialfrågor
I detta brev får vi veta hur biverkningsregistrets "expert" hanterar fakta om biverkningar.

Mast ockuperad i Häryda
Sedan i går ockuperar ett antal 3G-motståndare ett mastbygge i Hindås.

Amalgam läcker kvicksilver
Bildbevisen som visar att kvicksilvret i amalgam inte alls är stabilt så som påståtts.

Kvalitetssäkring av statliga experter
Hur sker tillsättning, kontroll och kvalitetssäkring av statliga experter och vetenskapliga råd?

Landsting
dömt till skadestånd

Västmanlands läns landsting har dömts för underlåtenhet att ge en tandvårdsskadad adekvat vård.

"Greenwashing"
Forskarvärlden förvånar väl ingen, men det som framkommit i granskningen av svensk greenwashing inger känslan av att allmänheten till varje pris ska föras bakom ljuset

Kommun kör över barnen med 3G master
Byggnadsnämnden nonchalera FN:s barnkonvention när man ändrar sin mobilmastpolicy

Cancer av amalgam
6 år efter insättandet av amalgamfyllningar, ställdes dignosen cancer.

BAKOM leenden förgiftar amalgamet
I en ny bok av Mona Rosberg får vi stifta bekantskap med vad amalgam kan åstadkomma.

OANSVARIGT OM 3G
Vilka kommer att göras ansvariga "om" 3G inte visar sig vara så säkert som man tror. Har en tillfredställande analys eller miljökonsekvensbeskrivning gjorts? Hur är försäkringsfrågorna lösta?

WLAN - trådlöst
över hela Umeå Universitet
-vem har utvärderat hur det påverkar personal och studenter?

Fnaskande och propaganda för telekomindustrin
Kommunaktuellts bilaga består av ohöljd propaganda, för att ge kommunpolitikerna råg i ryggen att bemöta vågen av protester från kommuninnevånarna

Mona Sahlin besväras av elöverkänsliga
Hon betraktar numera elöverkänsliga som ett besvärande störmoment i hennes världsbild som går ut på att "3G" till alla pris ska förverkligas

Nämndmöte om 3G i Trollhättan
Informationsmötet om 3G utbyggnaden hade samlat många, frågorna vara många men svaren få

Cancer av strålning
Elektronisk strålning orsakar cancer i solarier - men göra den det i mobiltelefonsystem?

- hur gör man?
För att få tandfyllningar (amalgam) utbytta enligt § 6-7 i tandvårdsförordningen.

Försumbara risker?
Kan vi lita på på de "ofarlighetsgarantier" som tillsynsmyndigheter som SSI utfärdar?

Privatiserad offentlighet
Hur hotar detta demokratin och insynen i KI:s verksamhet?

Påskläsning
Förutfattade meningar om det vetenskapen ännu inte kunnat förklara och hur kommersiella intressen sammanblandas med vetenskapliga.

KI och offentligheten
Kammarrätten har funnit att Karolinska Institutet inte ens uppfyller offentlighetsprincipens grundläggande krav.

Upplysningsmän i OKUNSKAPENS
svarta hål

Apropå "Falsklarm om farliga bilar" så är det inte bara de tre professorerna utan även DN tycks vilja tysta ner debatten och oron för riskerna med magnetfält och strålning.

Vem tar ansvar för mobilstrålningen?
Hyresgäster och bostadsrättsföreningar kräver garantier av telekombolagen, men vem som kommer att få ta det slutliga ansvaret för detta gigantiska folkhälsoexperiment återstår att se.

Vitaminfrågan i EU
Aktuellt om vad som händer med läkemedelsindustrins försök att via EU, begränsa medborgarnas tillgång till vitaminer och mineraler.

Tandvårsdsskador
NICO som är en amerikansk benämning av inflammatoriska processer, som bl.a. kan finnas i käkbenet, förbises oftast av tandläkare vilket kan leda till ohälsa och felaktig diagnos hos läkare.

Telekomministern i nytt ljus
Mona Sahlin har släckt "strålkastarna" och värnar nu den kapitalstarka industrins intressen.

Aktuellt i riksdagen
I veckan, ställs för folkhälsan betydelsefulla frågor i riksdagen.

Strålande utbyggnad mot avgrunden?
Vad händer med utbyggnaden av 3G nätet, vilka är riskerna? Om detta är man nu mycket oense. Vet SSI något om oss med-borgare som vi själva inte vet?

Forskares trovärdighet
Vilka forskare är det som pratar strunt och vilka är det som inte är "köpta" av industriella intressen?

Vem kan lita på statens strålskyddsinstitut?
På DN:s insändarsida (18/11) angreps SSI för att gå utöver sina befogenheter och ge vilseledande svar till människor som oroas av strålningen från mobiltelefoner. Vi presenterar här en del av den korrespondens som anklagelserna mot SSI bygger på

Dentalföretag polisanmält
Forsbergs Dental är polisanmält för att ha sålt ett halvt kilo kvicksilver! Man har sålt och levererat det till en privatperson, utan att kontrollera att köparen har tillstånd att hantera kvicksilver!

"Forskare som pratar strunt"
Vilka intressen styr forskare, vilka grunder står epidemiologin på? Detta med anledning av de fem professorer som bl. a anser att de som funnit och varnat för hälsorisker med mobiltelefoner "tullar på sin ärlighet" eller uttalar sig mot bättre vetande.

Amalgam i barntandvården
Är tandläkarnas krav på att inte få ett totalförbud mot att använda amalgam på barn och gravida motiverat?

Forskare larmar
EU:s
miljökommissionär
Ett trettiotal svenska forskare uppmanar nu EU:s miljökommissionär Margot Wallström att vidta åtgärder bl.a. med anledning av Spaniens stora export av kvicksilver till u-länder med svag miljölagstiftning.

Vad gör vi åt diskrimineringen?
Vad gör du och vad gör myndigheterna för att hindra, eller är det rent av så att myndigheterna bidrar till att människor diskrimineras?

Vilseledd granskningsnämnd
Granskningsnämdens fällning av TV4s nyheter om experten med dubbla budskap, saknar täckning.

”RALF-rapporten ljuger”
Mona Sahlin, uppmanas i ett öppet brev att stå för vad hon sagt om elöverkänsliga.

Somatisering
Obevisade påståenden från Berzeliussymposium om somatisering.

Amalgamstudie ger nya grepp i vården
Grönköpingsborna kan nu se fram mot en ny verksam vårdform.

2001 års pris för synsk forskning
Utdelas för epokgörande insatser i tvärvetenskaplig forskning kring bildskärmar

Psykiatrins tvetydiga roll
Grumliga tankar och inlärd okunskap eller brist på självaktning inom psykiatrin?

Kvicksilverförbud?
med anledning av tidigare löften och att frågan nu på nytt skall behandlas av riksdagen.

Lössen i frihan- delsfanans veck
Frågan om EU-direktivet för vitaminer och kosttillskott rullar ju vidare i EU-parlamentet och väntas komma upp till votering i plenum under de närmaste veckorna.

Existerar elöverkänslighet?
Med anledning av ett TT-medelande: "inget stöd för el-överkänslighet enligt forskarrapport"

Riksdagsmotioner
I årets motionsflod yrkas på en oberoende amalgamutredning. Liksom att man måste utreda varför kvicksilveravvecklingen misslyckats.

Vacciner
Är vacciner ett skydd eller är de en källa till ohälsa! Riskerar ditt barn att få allvarliga biverkningar eller rent av att dö?

TCO:s hemliga experter
i utredningsgruppen om "framtidens mobiltelefoner". Experter som TCO vill hemlighålla för sina medlemmar.

Misslyckad amalgam- och kvicksilveravveckling
Vad har hänt med regeringens planer för naturlig avveckling av amalgamet?

"Mörkläggningen"
När makten talar tiger eller samtycker forskarna. När offren kvider talar myndigheterna om hypokondri. Och politikerna om pengar.   Journalisten Gunni Nordström beskriver i sin nya bok hur de sammanflätade maktintressena låter en snabbt annalkande miljöfara växa fram i hägnet av den moderna samförståndsandan...

Kunskap på högsta nivå
Den 21 september kommer riksdagsfolk att utbildas kring de senaste rönen om amalgam.

På vems uppdrag?
I en JO anmälan sätts fingret på ett länge tystad fakta, att forskare kan sitta i knät på de tillverkare, som de skall granska.

Tystad forskning?
Om de extrema magnetfält tåg och spårvagnspersonal utsätts för.

Skarp kritik mot RALF (rådet för arbetslivsforskning)
Forskare hoppar i protest av RALFs arbete kring elöverkänslighet.

Mona Sahlin och elöverkänslighet
Vad blev det av de politiska löftena, för de drabbade?

Skriv på det
internationella uppropet om
ett världsomfattande amalgamförbud
Krav om ett amalgamförbud förs nu fram i allt fler länder. Upprop om ett omedelbart förbud världen över, har på kort tid samlat namn från 34 länder. Namnlistan med förbudskravet skall så småningom överlämnas till världens regeringar.

Det är viktigt att så många som möjligt skriver på namnlistan nu!
Även DIN underskrift är viktig!               Skriv på här
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
I sjukvården används öppna kvicksilverkällor, kunskapen om riskerna och vilka mängder som läcker ut är katastrofala. Personal och patinter drabbas.

Tandläkare som vet
Han kan genom beprövad erfarenhet tala om vilka symptom och sjukdoms- besvär amalgam kan ställa till med.

Dessinformation
Är det medvetet eller enbart obetänksamhet, när media sprider felaktig och vilseledande information?

Redaktionella bedömningsgrunder
Eller bara obetänksamhet när det blir så uppåt väggarna galet?

Amalgamkonferens
En internationella konferensen om amalgam och tungmetaller i tänder som det "gröna" partiet arrangerade i EU parlamentet Luxemburg, blev en succé.

Amalgam i Tyskland
TV-kanalen ZDF visade den 20 januari ett inslag om att kvicksilvret från amalgamfyllningar skadar männsikors nerv- och immunsystem.

C vitamindropp en beprövad metod
C-vitamin i höga doser används sedan många år för behandling av kvicksilverförgiftning.

Nationalencyklopedin
Trovärdig i sina uppgifter om amalgam och kvicksilver eller vilka fakta styr . . . .

Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering
Hur hanterar landstingen riksdagsbeslutet, och vilka diagnoshjälpmedel finns till förfogande?

Historiskt om kvicksilver
Vad lär oss historen, och vilka slutsatser skall vi dra av denna, ofta skrämmande behandling av detta giftiga ämne.

 
   En företagsläkare talar ut om myndigheterna
Mer än tio år har gått sedan de strålningsskadade människornas problematik först förnekades av forskningsetablissemanget. Får läkare i dag stöd och möjlighet att hjälpa de som drabbats?

I nationens intresse
Vilka intressen styr offentligheten när det gäller miljöarbetet kring radon och elektromagnetiska fält i kommnunerna?

FLYKT - undan mobilmaster
Fler och fler tvingas att fly från hus och hem, de kommer att få leva som flyktingar i sitt eget land! Men det finns möjlighet att skapa mastfria zoner där människor som får hälsoproblem av mobiltelefonmaster kan bo och leva.

Kommentarer till överklagade bygglov för mobiltelefonmaster

Kunskapsläget beträffande känslighet för mobiltelefonsändare

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING
Skall forskare värna om företagens ekonomi eller människors hälsa? Det finns uppseendeväckande försök att manipulera forskningsrapporter men också oetiskt agerande från forskare.

I arbetsmiljön
Brist på kunskaper och förnekandet av riskerna drabbarde anställda. Hur drabbad tandvårdspersonalen är vet ingen, eftersom det saknas undersökningar. Trots att en ledande medicinsk bok från 1998 beskriver dessa symtom, "Tandläkare som är yrkesexponerade för kvicksilver uppvisar resultat under det normala vid neuropsykologiska test som mäter motorisk snabbhet, verbalt och visuellt minne, och koordination mellan seende och motorik", verkar denna kunskap okänd av de flesta liksom hos de så kallade experterna som totalt negligerar de drabbade.

Forskningsförfallet
Varför behöver vi forskning och hur bör den bedrivas? Kring de frågorna skrev Dennis Töllborg en mycket klarläggande kolumn i tidningen Metro 5/5-99.

Socialdemokratiskt svek mot de drabbade
Hjälp till drabbade verkar utebli och lovat amlgamförbud dröjer.

Socialstyrelsen kränker drabbade
Patienter känner sig både kränkta och förolämpade av Per Swartlings vilseledande uttalande.


Kvicksilver.org är ett politiskt och i övrigt oberoende forum för att sätta tummen i ögat på de som sprider lögner och korumperar för profitens skull, vilket drabbar redan svårt sjuka och utslagan människor.   redaktionen