AKTUELLT 2003-10-14

KRAV PÅ OBEROENDE KOMMISSION OM MOBILSTRÅLNING

Eva Flyborg, riksdagsombud från Göteborg, och medlem i Riksdagens näringsutskott, är en av dessa modiga folkrepresentanter som under många års tid har satt ner fingret på den socialdemokratiska regeringens fartblindhet i utbygget av det trådlösa samhället. Särskilt förtjänstfullt har hon gång efter annan varnat för följderna av barnanvändandet av mobiltelefon; Nokia och Ericsson planerade redan för 3 år sedan att göra en inbrytning i "säljsegmentet" för förskolebarn! (Om det skrev jag då i tidningen" Ny Teknik". Industrin bemötte mitt inlägg med total tystnad, inte ens SSI ryckte ut för "klarlägga", som de brukar säga. Barnombudsmannen, däremot, svarade artigt, men undvikande då jag anmälde barnmisshandeln "tyvärr har vi ingen egen kunskap om saken, men SSI har sagt till oss att det nog är helt ofarligt", jag fick kopian på detta famösa uttalande från SSI. Vid ett besök på SSI för två år sedan hade SSI:s handläggare dock för en gångs skull tillämpat försiktighetsprincipen: inget utgående brev eller råd till Barnombudsmannen från SSI fanns diariefört!).

3G är, helt öppet från regeringen, ett politiskt projekt. Tyvärr så fick Björn Rosengren (som redan då var känd som "Telias man") den här frågan på sitt bord i det väldiga "superdepartement" som bildades. Därtill kom också frågan att ligga på biträdande näringsminister Mona Sahlins bord. Först så skojade de bort det seriösa beslutet om bredband åt alla. Sen skojade de runt också i telekomfrågorna ett tag, innan deras frispråkighet tröttade ut resten av regeringen. I vart fall. Uppodlat och framdrivet var 3G projektet främst av Björn Rosengren. Som, när han fick sparken, gick ut genom Rosenbads dörrar, och sedan rakt in i telekomindustrins, för en något högre lön förstås. Över det blev Göran Persson knappast förvånad, lika lite som han blev det, när samme Rosengren några dagar senare kom tillbaka genom Rosenbads entré; denna gång i egenskap av företrädare för den telekomindustri som han nyss i egenskap av minister hade odlat. Vad skulle då Persson och regeringskamraterna ta sig till med denne Rosengren? Bara ta emot honom förstås, som representant för det älsklingsprojekt som regeringen så länge hade vårdat. (Rosengren sprang förstås i en mängd andra trappor som ledde till officiella institutioner som han nyss basat för; det är så det går till i vår stat; Ingvar Carlsson i Telia är likadan och vi kan ta fram ett koppel andra spårhundar som industrin har sänt ut, alla med (s-)märke i pannan. "Staten och kapitalet i samma båt", som det hette 1968 i en fortfarande aktuell låt av Blå Tåget).

Cementhäckarna inom det statsbärande partiet

Inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen finns säkerligen ett antal ledamöter som har sina tvivel på det i toppen beslutade projektet med trådlös utbyggnad. Partiet styrs dock med järnhand av regeringen, och av en inpiskare som heter Britt Bohlin, Mellerud. I riksdagen ligger därför sossarna lågt, och röstar regelmässigt mot de flesta motionerna om att utreda hälsoeffekterna från mobiltelefoni.

Därför är Eva Flyborgs civila kurage så stort, och så ihållande, att man bara måste bocka och buga sig. (På samma sätt som vi bockar och bugar oss för de andra riksdagsombuden som också agerat i Flyborgs anda; Lotta Hedström-Nilsson, för att nu enbart nämna en sådan person.)

I vart fall. Eva Flyborgs senaste motion, "Mobiltelefoners strålning", inkom den 1 oktober för behandling i Riksdagen. Notera här, att hon kräver en oberoende kommission för att utreda det som "vår" statliga tillsynsmyndighet har trasslat till och fördärvat. Stort! Det är väl bara att skicka henne en blomma (gör det!) för det resoluta anslaget.

Jan Åberg
Jan.aaberg @.telia.com

MOBILTELEFONERS STRÅLNING

Motion 2003 till Riksdagen, Sthlm den 1 oktober -03:

Förslag till Riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på offentliggörande av strålningsvärdena för varje mobiltelefonmodell från tillverkarna.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet lagstiftad tillsyn av mobiltelefonernas strålningsvärde.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av snabb forskning kring nivåerna av gränsvärdena.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om varningstext på mobiltelefoner.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredning av en miljöavgift för mobiltelefoner.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på tillsättande av en oberoende kommission.

 
Motivering
(mellanrubrikerna nedan är mina, för att underlätta läsning på bildskärm, J.Å.)


Larmrapporter om att radiostrålning från mobiltelefoner kan orsaka nervskador, cellförändringar och cancer har duggat tätt de senaste åren. Men resultaten är omtvistade och det finns många forskningsrapporter som tyder på att telefonerna är ofarliga.

Vi har helt enkelt för lite kunskap för att slå fast mobiltelefonernas hälsorisker i dag. Lika lite som det är bevisat att telefonerna är farliga, kan vi hävda att de är ofarliga, men de resultat som presenterats hittills ger definitivt anledning till eftertanke. Exponeringen skiljer sig stort mellan olika telefonmodeller, men mätningarna kontrolleras inte av några myndigheter (vilket de SKA, till exempel enligt instruktionen för Statens Strålskyddsinstitut och för Arbetsmiljöverket - de begår därför dagligen, och i riksomfattning, tjänstefel. Min anm. JÅ) eller oberoende forskningsinstitut och tillverkarna vill inte redovisa sina mätvärden. Att hemlighålla uppgifter som strålningsvärden tyder på en förmyndarmentalitet, som inte hör hemma i ett modernt samhälle. Vi inte tillverkarna offentliggöra uppgifterna frivilligt, måste vi lagstifta i frågan. Det har framkommit indikationer på senare tid att tillverkarna skulle vara villiga att lämna ut dessa uppgifter, men av detta har det ännu så länge bara blivit prat.

Forskning som visar på allvarliga effekter

Såväl nationella som internationella forskarteam har visat att det finns en koppling mellan strålning från mobiltelefoner och negativa biologiska effekter. Bland annat tyder resultaten på att balansen mellan viktiga joner och enzymer i cellerna kan rubbas och att elektromagnetiska fält underlättar bildandet av så kallade fria radikaler, kraftfulla oxidanter, som kan förstöra cellernas funktioner.

Undersökningar som bland annat genomförts i Sverige, visar at mobiltelefonanvändare känner av huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och trötthet som de förknippar med användandet av mobiltelefoner. Exponeringen misstänks också påverka minnet, arvsmassan och ge förändrat blodtryck. Sambandet med tumörer är omdebatterat. Ett forskarlag från Australien har rapporterat om fördubblad cancerfrekvens hos cancerkänsliga möss som utsatts för radiostrålning av samma typ som mobiltelefoner, en undersökning som avvisats som irrelevant av mobiltelefonindustrin.

Färska forskningsrön från Holland

Senast för någon dag sedan inkom rapporter från tre Holländska departement som fastslår att strålning från 3G-nätet kan orsaka huvudvärk och yrsel.

Studien, den första i sitt slag i världen, testade effekter av strålning från basstationer i de nya mobilnätverken och jämförde dem med effekterna från äldre nätverk. En basstation, som normalt täcker et område på flera kvadratkilometer, sänder ut signaler till mobiltelefoner med hjälp av ett elektromagnetiskt fält.

Då testgruppen utsattes för den tredje generationens basstationer uppvisades betydande påverkan. De kände av pirrande känslor, fick huvudvärk och blev yra, meddelade en taleskvinna för det holländska finansdepartementet.

Enligt den holländska regeringen krävs ytterligare studier för att bekräfta resultaten, som dock kommer att tas upp med ansvariga inom EU-kommissionen. Studien genomfördes av det holländska forskningsinstitutet TNO på uppdrag av finans-, hälso- och kommunikationsdepartementen.

Långtidsexponering av hela befolkningen

Vi vet redan i dag att starka mikrovågor är farliga. Det vi inte vet ännu, är om långtidseffekter av svag radiostrålning kan påverka hälsan.

Det som framför allt ger anledning till eftertanke, är att dagens mobiltelefonantenner hålls så nära huvudet och att en så stor andel av befolkningen är utsatt för exponeringen. Det gör att även hälsoeffekter som drabbar en mycket liten del av befolkningen skulle kunna få stor betydelse för folkhälsan. Dessutom kan effekter som höjd cancerrisk ge genomslag först efter 10-30 års exponering. Lägg härtill att själva användningen av mobiltelefoner har ändrats dramatiskt under de senaste åren. Från korta affärsmeddelanden till långa samtal med familj, vänner och konferenssamtal som kan vara upp till flera timmar. Dessutom har användarnas snittålder sänkts dramatiskt under de senare åren. Det är inte alls ovanligt att tonåringar själva förfogar över sin egen mobiltelefon och använder den till i stort sett alla sina privata samtal. Användandet ökar såväl i omfattning som i frekvens och går allt längre ner i åldrarna.

Gränsvärden för exponering

Detta är det starkaste skälet till att man måste aktualisera och ifrågasätta nu gällande gränsvärden och omedelbart klargöra om de behöver skärpas. Ett gränsvärde är ingenting konstant utan måste revideras i takt med att kunskaperna ökar och sammanhangen förändras. En tillsynsmyndighet måste också utses för kontroll av strålningsvärdena - SAR-värde (milliwatt per gram hjärnvävnad)

Debatten om huruvida mobiltelefoners strålning är farlig eller ej lär fortsätta. Nya rön och forskningsresultat kommer at presenteras. Trenden står emellertid ganska klar- det hittas fler och fler samband mellan mobil strålning och negativa biologiska effekter. I det ljuset tycker jag att det är en olycklig signal, som diverse företag ger till Sveriges föräldrar, att det är OK och t.o.m. nödvändigt att förse sin 7-åring med en mobiltelefon. En mobiltelefon som hålls intill huvudet på ett litet barn har samma strålningsdjup som för en vuxen person, men genom att barns huvuden är mindre kommer strålningen från öra till öra. (Min kursivering här, JÅ)

För en tid sedan kom ännu en rapport som visar att just barns hjärnor också är mer känsliga för strålning än vad man tidigare har trott. Olle Johansson, som är docent i neurovetenskap på Karolinska Institutet i Stockholm, kommenterade barns användande av mobiltelefoner enligt följande: "Som att låta sitt barn dyka från en brygga rakt ner i grumligt vatten som kan dölja vilka farligheter som helst."

Hög tid att börja tillämpa Miljöbalken eller försiktighetsprincipen i Sverige!

Sverige är ett av världens mest mobiltäta länder. Här exponeras människor dagligen för denna strålning vare sig de vill det eller ej. Den frekventa användningen samt de basstationer som finns gör att alla utsätts för denna olägenhet. Miljöbalken föreskriver försiktighetsprincipen so regel när man inte kan bevisa om en produkt är ofarlig eller ej. Den hållningen anser jag att man borde ha intagit även i detta fall. Särskilt med tanke på att det är små barn det gäller.

En varningstext borde åtfölja varje mobiltelefon, som talar om att mobilstrålning kan ge upphov till negativa konsekvenser. Särskilt viktigt är detta för de speciella barnmobilerna. I Storbritannien har man bl.a. gått ut med rekommendationer att barn endast skall använda mobiltelefonen till det allra nödvändigaste. Där har man också satsat ca 100 miljoner kronor för att forska om strålning på särskilt utsatta grupper, t ex barnen.

Att utreda strålningens effekter mer noggrant måste vara en prioriterad angelägenhet för alla länder, men särskilt för Sverige där mobiltätheten är så hög.

En oberoende kommission bör därför tillsättas för att noga gå igenom det aktuella forskningsläget och snarast avge rekommendationer för hur frågan skall hanteras. Frågan om miljöavgift för mobiltelefoner kan med fördel prövas av en sådan kommission.

 

Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/