AKTUELLT

 
RÅDET FÖR ARBETSLIVSFORSKNING SVARAR PÅ KRITIKEN OM

"KUNDANPASSNINGEN"

 
I ett svarsbrev från Rådet för Arbetslivsforskning, daterat 15/6-99 (Dnr K 1999-3092) heter det:


"Föreningens skrivelse till rådets styrelse.

Ni har, i ert brev till rådets styrelse den 31 maj, ifrågasatt lämpligheten av att engagera Ulf Bergqvist och Lena Hillert att utreda och utvärdera forskningsresultat angående hälsoeffekter av elektriska och magnetiska fält. Frågan är ställd mot bakgrund av att ha påståtts agera så att deras objektivitet kan sättas i fråga.
Skrivelsen har behandlats vid rådet styrelsemöte den 9 juni 1999. Styrelsen fann ingen anledning att sätta Bergqvists och Hillerts objektivitet i fråga samt uppdrog åt kansliet att besvara skrivelsen vilket jag härmed gör.

Telia Mobile har ornat informationsträffar för samtliga riksdagspartier vid vilka det fallit sig naturligt (ja, så står det!) att informera om det arbete som pågår inom Rådet för Arbetslivsforskning. Bergqvist och Hillert har vid dessa tillfällen representerat Rådet och deras medverkan är att se som en spridning av det som hittills kommit fram inom ramen för rådets uppdrag. Rådet är berett att låta andra organisationer ta del av motsvarande information.

Vad gäller Bergqvists medverkan som expertvittne vid en rättegång har dettaq skett i hans egenskap av oberoende forskare inom ett ämnesområde. ÄVen två andra forskare inom området, Olle Johansson och Yngve Hamnerius, var expertvittnen i samma rättegång. Rådet ser ingen anledning att sätta opartiskheten i forskningsuppgiften i fråga hos någon av dessa tre på grund av deras medverkan som expertvittnen.

Beträffande Bergqvists och Hillerts engagemag i en av Telia Mobile tillsatt styrelse för en forskningsstiftelse med uppgift att dela ut anslag till forskning om mobiltelefoner bygger förmodligen föreningens skrivelse på en missuppfattning. De bägge forskarna har blivit tilfrågade om de vill medverka i ett vetenskapligt råd i anslutning till Telia Mobiles forskningsstiftelse. Vi har dock erfarit dels at detta råd ännu inte är tillsatt dels att varken Bergqvist eller Hillert kommer att deltaga i detta råd som ledamöter så länge deras uppdrag hos Rådet för arbetslivsforskning pågår. Detta utesluter inte att de kan kommma att informera Telia Mobiles råd om arbetet inom ramen för arbetet hos rådet för arbetslivsforskning."

Rådet för Arbetslivsforskning

undertecknat

Svante Sjöberg

 
Min kommentar:

Detta intensiva arbete i Rådets tjänst för att hela tiden komplettera Telia Mobile och tillsammans med mobiltelefonindustrin för Riksdagsmän, i rättegångar med mera är enligt Rådet för Arbetslivsforskning sålunda helt oegennyttigt.

På det att egennyttan hos de drabbade då förstås bör tiga still...

MEN ÄR DET SÅ ENKELT?

Om detta vill jag återkomma i en eller ett par kommande artiklar.
Fortsättningen följer!

Jan Åberg

 


Tidigare artiklar som anknyter till den här speciella frågan:

Kundanpassad forskning säljes

"Inga strålande insikter..."

"Olika slags mobiltelefonforskning"

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

Några externa länkar kring mobiltelefoni

Interpellation 1998/99:72 av Marianne Andersson (c) till miljöministern om master för mobiltelefoni

Svar på interpellation 1998/99:72 om master för mobiltelefoni (Snabbprotokoll 1998/99:41 Tisdagen den 19 januari, 20 )

"Hårdare lag mot magnetfält i Italien"

"Strålningen hålls hemlig, Hela familjen blev sjuk när basstationerna sattes upp" Aftonbladet

"Sändare till mobiltelefoner stoppas av bostadsbolag" Expressen

"Antenner hemlighålls - är de farliga" Vår bostad

"Sjuk av strålning?" Vår bostad

"Ständig flykt undan sändarna" Norrköpings tidning

"Är elallergi och cancer elaka följder av mobiltelefonerna? "

Boverket ang Mobilmasten i (Väse 29 September, 1998)


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/