AKTUELLT 2004-08-16   2004-01-11

Vad vet "experter" om elektromagnetisk strålning och hälsorisker?klicka på diagrammet så öppnas hela i nytt fönster

Efter att min debattartikel om radiostrålning, kallad "Dom leker med våra liv", varit införd i tidningen Miljömagasinet och i radiofacktidningen SKEF-News, har ett antal personer hört av sig och vill veta mer (även några "experter" som inte gillade att jag sprider "osaklig" information. Vad som är osakligt har jag dock inte fått veta).

Jag har därför ansett att det behövs en fortsättning med mer detaljerad information om vad strålning i radiofrekvensspektret är och ev innebär! Jag välkomnar även bemötanden från de som anser att jag har fel och att de i så fall kan förklara vad som är fel och ger sina egna beskrivningar i denna sakfråga! Givetvis utgår jag från att den som vill bemöta mina påståenden gör detta helt öppet, anonyma påhopp besvarar jag inte. I diagrammet här intill visar jag ett översiktligt frekvensspektra. Det inringade området, 50 MHz - 2.500 MHz, visas mer detaljerat ovanför, med några sändare och deras användning utskrivna. Längst ner visas diagram över olika strålkällors tillblivelseår.

I det hörbara området, 20 Hz - 20 kHz, är det känt av alla och envar att det finns en gräns för vad det mänskliga örat tål. 120-130 dB ljudtryck brukar anges som en absolut smärtgräns, innan hörselskador sker. Men även långvarigt buller eller andra störande ljud, med avsevärt lägre ljudtryck, kan innebära bestående skador på hörseln. Det känner vi till.

I det infraröda frekvensområdet (värme) vet de flesta att det finns en gräns för vad vi tål. De som suttit i 100 °C i bastun och någon får för sig att slänga en skopa vatten på kaminen, vet hur det känns. Även långvarig värme med lägre temperatur än i bastun kan ge bestående skador. Det vet vi också.

Det smala spektrat synliga frekvenser, med alla dess färger, har också en smärtgräns för ögonen. Ingen står någon längre tid på nära håll utan skyddsglasögon och tittar in i ljusbågen vid t ex elsvetsning (vilken även ger ett mycket stort spektra utanför synligt ljus), skadorna kan bli total blindhet och sönderbränd hud. Detta vet och förstår vi.

Att det ultravioletta frekvensområdet ger en vacker solbränna vet nog alla, men också att dessa frekvenser kan ge hudcancer vid för mycket solande (på badstranden eller i solariet), alla förstår att det finns en övre gräns.

Hos tandläkaren och på sjukhuset kan vi bli fotograferade inombords med hjälp av röntgenfrekvenser. Alla förstår nog varför personalen går ut ur det rum man själv befinner sig i vid röntgenplåtning, strålningen är klart olämplig, för att inte säga farlig, att utsätta sig för dagligen.

I det inringade radiofrekvensområdet i diagrammet har strålningsdimman, som kontinuerligt träffar oss människor, ökat markant de senaste 30 åren (ökningen varierar beroende av var man bor och vistas). UMTS (3G) kommer att innebära en fördubbling eller mer av strålningsnivån i detta spektrum för många av oss. I detta frekvensområde är dock "experterna" ofta helt oförstående om hälsorisker, som om dessa frekvenser med elektromagnetisk strålning inte kan påverka levande varelser! Under och över detta spektrum verkar alla vara överens om att människan kan skadas av höga nivåer, men inte här! Hur kan det komma sig?

Går vi tillbaka till före år 1955, det år FM-radio och TV startade i vårt land, så är strålningsökningen i detta frekvensområde fram till idag mycket markant, över 1000-tals ggr i medeltal. Före 1955 fanns nästan inga av människan tillverkade sändare i detta spektrum, endast den s k naturliga bakgrundsstrålningen, som vid denna tidpunkt ej torde ha överstigit 0,1 mikrovolt/m i medeltal (förutom vid atombombsprängningar och vid stora magnetiska utbrott på solen).

Bakgrundsstrålningen har i det angivna frekvensområdet ökat markant sedan 1955, bland annat p g a alla strålningsavgivande elektriska och elektroniska apparater och utrustningar vi har i t ex fordon, i hemmet och på arbetsplatsen, men också av de kontinuerliga utsläppen av radioaktiva ämnen från t ex kärnkraftverken (!), man kan med fog påstå att vi har byggt oss ett "strålande samhälle"!

Om vi tänker oss att de hörbara ljudfrekvenserna eller de synliga ljusfrekvenserna som omger oss skulle öka 1000-fallt i intensitet, jämfört med nuvarande nivåer, hur skulle vi då reagera? Om vi utgår från att vi år 1955 hade en temperatur av ca 25 °C en varm sommardag och att det infraröda frekvensområdet (värme) skulle ha ökat lika explosionsartat som strålningen i radiofrekvensspektret, vilken temperatur skulle det då ha varit en sommardag i år?

Strålningen från radiosändare kan vi normalt inte känna, se eller höra, men vem kan påstå att våra celler eller organ i kroppen inte uppfattar och påverkas av dessa likväl?

För mig är det inte konstigt att många (alla?) på ett eller annat sätt blir påverkade eller sjuka av denna "strålningsdimma"! Men för en del "experter" verkar det vara otänkbart att kraftig strålning i frekvensområden utanför hörbart ljud, kännbar värme eller synligt ljus, skulle kunna innebära någon hälsorisk!

Jag är inte längre säker på att "experter", t ex hos våra beslutande myndigheter, har kunskaper om det jag här beskriver? Det är en undran jag ställt mig efter att ha läst och hört en mängd uttalanden från flera "experter".

Strålskyddsinstitutet (SSI) är ett statligt verk som har till uppgift att vara medborgarnas kontrollorgan vad gäller strålning av alla slag, att alltså vara vår trygga övervakare av strålningsnivåer som kan vara hälsopåverkande. Några exempel av uttalanden:

Gösta Jonsson (SSI): "Masterna för den nya mobiltelefonen ger låg strålning som ligger långt under alla gränsvärden. Det är inte möjligt att människor kan känna av den" (NSD 19/1-02).

Lars-Erik Paulsson (SSI) "..... i princip hur många master som helst kan sättas upp utan att det påverkar allmänheten negativt". (DN okt. -01).

Gert Anger (SSI) angående mobiltelefoni: "Långt under gällande gränsvärden. Sänder med försumbar effekt jämfört med TV och FM". (SR P1 19/12-02).

Gert Anger (SSI): "Inom forskningen finns det visserligen olika åsikter, men att forskningen inte har funnit några hälsorisker med 3G, och de som anser sig ha gjort det, de forskningsresultaten har inte kunnat verifieras". Med citat från Socialstyrelsen försäkrade Gert Anger att "strålningen från mobiltelefoni är helt ofarlig". En uppgift från SSI väckte extra stor uppmärksamhet. Gert Anger refererade fysikprofessor Kjell Hansson-Mild som vid ett seminarium vid Kungliga Vetenskapsakademin skulle ha redovisat en beräkning av den strålning som en basstation avger, jämfört med mobiltelefonens: "De beräkningar som Mild gjorde visar att 8 timmars exponering från en mobiltelefonmast motsvarar en dos på 8 sekunder från en mobiltelefon! Och att strålningen från master därför måste anses som ofarlig". (Uttalande i möte som samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan höll den 25 april 2002).

Om nu SSI:s "experter" är så säkra på strålningens ofarlighet, bör de väl kunna ge en offentlig garanti om detta till allmänheten, så vi har någon/några att ställa till svars för alla de sjukdomsfall som denna elektromagnetiska strålning kommer att orsaka.

Själv har jag ca 46 års erfarenhet av arbete med radio, radar, röntgen och mobiltelefoni, både som tekniker och konstruktör. Givetvis utgår jag från att "experter" med hög utbildning har en bra kunskapsbas att luta sig mot i denna sakfråga! Vad jag inte förstår är varför många av dessa "experter" så kategoriskt förnekar påverkan av elektromagnetisk strålning, som jag själv har funnit vara en mycket allvarlig hälsorisk? Frågan i överskriften kvarstår:

Vad vet "experter" om elektromagnetisk strålning och hälsorisker?

Med min erfarenhet av elöverkänsliga människor som grund ställer jag frågor:

  1. När är det dags att vi vuxna tar vårt samhällsansvar i denna sakfråga på allvar, vare sig vi är förälder eller politiker med makt att besluta om framtiden?
  2. Borde vi säga nej omedelbart till det vi tror och anser vara skadligt för vår omgivning, oss själva och kommande generationer?
  3. Ska de ekonomiska intressenterna och deras "expertis", som inte verkar bry sig om hälsorisker, fritt få bestämma över allas vår framtid och hälsa?
  4. Varifrån kommer beslutet om 3G och till vad ska det användas?
  5. Varför är det så bråttom med utbyggnaden av 3G, som ingen frågar efter, ingen behöver, nästan ingen har råd med och som dessutom gör människor sjuka?
  6. " Varför agerar Post och Telestyrelsen som ivrig pådrivare av denna utbyggnad, vem har beordrat detta?
  7. Vem har bestämt att SSI:s personal i första hand ska ta parti för de ekonomiska intressenterna och inte för en alltmer strålningsskadad befolkning?
  8. Vem har beordrat att andra myndigheter, t ex Länsstyrelser och Kammarrätter, ska förbjuda kommuner att, som skydd för den egna befolkningen, kunna säga nej till 3G?
  9. Protesterande medborgare bärs bort av poliser från 3G-mastbyggplatser, vad är det för samhälle vi får om inte dess befolkning tillåts att ens värna sina egna och sina barns liv och hälsa, vem står bakom och beordrar denna destruktiva utveckling?
41 V/m är fältstyrkans gränsvärde vid 900 MHz i Sverige (= 4,5 W/m2 strålningstäthet), 58 V/m vid 1800 MHz (= 9 W/m2), 62 V/m vid 2100 MHz (=10 W/m2). I t ex Ryssland är gränsvärdet 2 V/m (= 0,01 W/m2) och i Österrike 0,6 V/m (= 0,001 W/m2) för frekvensen 900 MHz. Kan det vara så att en svensk tål mer mikrovågsstrålning än en ryss eller österrikare?

Jag vore tacksam om myndigheters- och/eller andra "experter" ville bemöta mig och mina påståenden, svara på mina frågor, slå sönder mina uppgifter om ni anser er kunna det, eller erkänna att ni hittills haft fel (beroende på okunskap eller förlitande på rekommendationer?)! Gärna i lämpligt media för allmänt beskådande, t ex direktsänt TV-program?

Kalle Hellberg, Maxicom AB

 

Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/