AKTUELLT

 
Kvicksilver på sjukhusen

  
Blodtrycksmätare
Mario Kolaks fotokatalog på kvicksilverhaltiga föremål
Sjukhusen har trots kvicksilverhundar och saneringskampanjer inte plockat bort alla öppna blodtrycksmätare med kvicksilver.

Detta innebär allvarliga hälsorisker både för personal och patienter!

Vem bär ansvaret? Politiker och ekonomiska intresen eller läkarna och vad är i så fall orsaken?

Flera sjukhus har fortfande inte tagit bort alla blodtrycksmätare med kvicksilverpelare, och detta innebär en allvarlig risk då de kontinuerligt läcker farligt stora mängder kvicksilverånga.

Det har varit omöjligt att få fram några mätvärden från dessa miljöer i Sverige, men PJ Colquitt i Australien, fann hela 85ug/m³ vid mätningar på kirurgavdelning vid ett storstadssjukhus. Gränsvärdet i Sverige är 30ug/m³, alltså utsattes man för nästan 3ggr det gränsvärde, detta är mycket skrämmande och frågan är bara hur många som har allvarliga hälsoproblem på grund av denna okunskap.
(beskrivet i Occupational and Environmental Medicin 1995;52:214-216)

Flera patienter har rapporterat om allvarliga symtom efter att ha varit och gjort så kallade arbets "EKG".    Kraftiga symtom under flera veckor ja månader, med kraftigt nersatt koncentrationsförmåga, irritablitet och flera andra typiska symtom på kvicksilverpåverkan. När man då sökt orsaken till dessa symtom, finner man att de haft och använt sådana blodtrycksmätare i undersökningsrummet.

Hur många har blivit drabbade?   Då patienter normalt inte har kunskap om vilka symtom kvicksilver ger, så har man inte heller förstått orsakssambandet. Och läkarna som borde ha det vill eller kan inte se dessa ens hos patienter som har så kraftiga symtom att de inte kan sköta ett arbete, hur skulle de då kunna se eller bedömma denna risk som orsak till patienters symtom?

Hur många kommer att få betående men av att denna extrabelastning på en redan sjuka människor utlöser andra allvarliga sjukdomar?

Hur många sköterskor och övrig personal har biverkningar i form av tremor (darriga händer, eller huvudskakningar) eller andra symtom?
 

Okunskap och vilseledande information i skaraborg

I "Kontakt R" Lanstinget i Skaraborgs tidning skiver man som om de vore borta och när man tar upp frågan med politiker så stirrar de förvånat, "är det inte redan borta?".

När vi ställer frågan om när dessa kommer att tas bort från Kärnsjukhuset i Skövde (KSS) till miljöchefen Jan Drakfors vid landstingshälsan i Skaraborg. Får vi ett svar från Sören Jönsson som väcker stor förundran:
"- befintliga blodtrycksmätare innehållande kvicksilver kommer att bytas ut när fullgott alternativ finns och som accepteras av professionen",   det är alltså läkarna som verkligen borde ha bättre kunskaper, som nu bromsar.

Är läkarna vid KSS så okunniga? Vid det universitetssjukhus vi kontrolerat med har man tagit bort alla, varför duger den nya tekniken där men inte på KSS?

På den frågan och frågor varför man inte följer arbetsmiljölagen, vill sjukhusdirektör Sten Axelsson inte svara på, trots löften om svar efter upprepade påstötningar.
 

Arbetsmiljöbrott

Några mätningar av mängden kvicksilverånga har man alltså inte gjort. Arbetsmiljölagen kräver att man gör mätningar och uppföljningar av alla giftiga och hälsovådliga ämnen, och hit måste man räkna kvicksilver som är lika giftigt som arsenik.

Vad säger arbetsskyddstyrelsen?
"Det är arbetsgivarens skyldighet att verka för att arbetet kan bedrivas i en sund och säker miljö. Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att säkerställa att expositionen för ämnen, som kan föranleda ohälsa, är så låg som möjligt. Det innebär att arbetsgivaren måste bilda sig en uppfattning om de lufthalter av ämne som förekommer på arbetsplatsen och som personalen kan utsätts för. Vidare måste arbetsgivaren kontinuerligt följa vad som händer i expositionshänseende."

Hur vanliga är de?

En kontroll visar på stora skillnader i kunskap och på flera ställen vet man inte ens hur vanliga de är, efter vår förfrågan har man på något ställe satt i gång en inventering!

Kommer Yrkesinspektionen som skall övervaka att arbetsgivaren följer de åligganden  som arbetsmiljölagen lägger på honom att göra något ?

Kommer Socialstyrelsen att agera för att skydda patienterna ?


Några relaterade dokument:
Kunde få 1/2 kg kvicksilver i postpaket! Giftet som är så farligt att det ska lagras i bergrum, för att inte skada miljön. Samtidigt kan det farliga kvicksilvret köpas av vem som helst.

Tips oss om du vet något sjukhus som forfarande har kvar dessa blodtrycksmätare!

  Namn: (om du vill)
  e-mail: (om du vill)

Välkommen och tyck till i gästboken