AKTUELLT 2001-03-09

Om du inte har en
Java-capable
browser, ser du inte
det farliga kvicksilvret
Kvicksilver-
förbud?

I juni (2001) kommer frågan om kvicksilver att på nytt behandlas i riksdagen.

Blir det då äntligen ett amalgamförbud, som man så många gånger lovat?

Den 12 juni skall riksdagen åter igen debattera och fatta beslut i kvicksilverfrågan. Utgångspunkten är regeringens proposition 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö.

Det är regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet som tillsammans lägger fram förslaget att nyproducerade varor så långt det är möjligt skall vara fria från kvicksilver senast år 2003.

Enligt förslaget skall kvicksilver inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan befintliga varor, som innehåller kvicksilver, skall hanteras på ett sådant sätt att det inte läcker ut i miljön.

Den 6 - 22 mars behandlar Miljö- och Jordbruksutskottet förslaget. Resultatet av förhandlingarna i utskottet mellan riksdagspartierna kommer att redovisas i betänkandet 2000/01:MJU15, Kemikaliepolitiken. Det utskottet föreslår blir i regel också det riksdagen beslutar i frågan. Betänkandet blir offentligt i månadsskiftet mars/april och den 12 juni skall riksdagen fatta sitt beslut utifrån utskottets förslag.

 
KOMMER UTSKOTTET ATT FÖRESLÅ DET AMALGAMFÖRBUD HELA SVENSKA FOLKET NU VÄNTAT PÅ I MÅNGA ÅR???

Eftersom det är regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet som tillsammans lägger fram förslaget om ett kvicksilverförbud senast 2003 bör förutsättningarna för också ett amalgamförbud vara mycket goda - åtminstone med tanke på vad företrädare för dessa tre partier tidigare utlovat och krävt.

Miljöminister Kjell Larsson(s) om kvicksilver:
– Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och belastningen av kvicksilver på vår miljö måste minska. Ingen annan metall är så giftig för mikroorganismerna som kvicksilver.

– För att få ner mängden kvicksilver i vår miljö måste alla hjälpas åt. Regeringskansliet och olika myndigheter har naturligtvis ett stort ansvar men vi är också beroende av den insats som den enskilde kan göra. Tillsammans ska vi se till att begränsa förekomsten av kvicksilver i samhället. (juli 2000)

1991: Vänsterledaren Gudrun Schyman kräver amalgamförbud (motion till riksdagen 1990/91:So491)

1994: Jordbruksminister Margareta Winberg(s) kräver ett amalgamförbud senast den 1 januari 1997 (motion till riksdagen 1993/94:Jo46).

1998: S-regeringen avger ett löfte om ett amalgamförbud senast 1 januari 2001. (prop.1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd)

2000: Miljöpartiet: "Miljöpartiet har i många år krävt att riksdagen går ett steg längre och fattar beslut om ett omedelbart amalgamförbud. Vi kräver att det skall avvecklas av både miljö- och hälsoskäl. Vi kommer att återkomma med ett sådant krav ända tills ett amalgamförbud är infört" (Motion till riksdagen 2000/01:mp825).


 
DEN AKTUELLA RIKSDAGSBEHANDLINGEN 2001
PROPOSITION 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö.

Med anledning av det nu aktuella förslaget om ett kvicksilverförbud senast 2003 har Miljö- och Jordbruksutskottet att behandla ett antal riksdagsmotioner som inlämnats dels under den allmänna motionstiden hösten 2000 och dels nyligen med anledning av propositionen Kemikaliestrategi för Giftfri miljö.

 
Motioner om kvicksilverförbud från den allmänna motionstiden hösten 2000:

Motion 2000/01:MJ754 av Rigmor Stenmark (c) om att föra upp amalgamfrågan på dagordningen under Sveriges ordförandetid för EU, i syfte att möjliggöra ett förbud mot ämnet som tandfyllningsmaterial.

Motion 2000/01:MJ750 av Willy Söderdahl m.fl. (v): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avvecklingen av kvicksilverhaltigt amalgam måste fullföljas.

Motion 2000/01:MJ763 av Thomas Julin m.fl. (mp): Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring enligt vad i motionen anförs om ett amalgamförbud.

Motion till riksdagen 2000/01:MJ501 av Siw Persson (fp): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kvicksilver i vaccin till sällskapsdjur skall förbjudas.

Motion till riksdagen 2000/01:So254 av Pålsson, Chatrine (kd): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förnyad avvecklingsplan för kvicksilver.

Motion till riksdagen 2000/01:So309 av Gudrun Lindvall (mp): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbud mot kvicksilver som konserveringsmedel i läkemedel och vacciner.

Motion till riksdagen 2000/01:So489 av Carina Hägg (s): "Regeringen undersöker nu möjligheterna att förbjuda amalgam av miljöskäl. Med stöd av detta bör regeringen överväga att driva frågan inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU."

 
Motioner med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö:

Motion till riksdagen 2000/01:MJ32 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag om resursförstärkningar till Kemikalieinspektionen.

Motion till riksdagen 2000/01:MJ31 av Eskil Erlandsson m.fl. (c): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om generellt förbud för kvicksilver och möjligheten till nationellt förbud.

Motion till riksdagen 2000/01:MJ30 av Thomas Julin (mp): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omedelbar utvidgning av kvicksilverförbudet till att gälla även amalgam.

Motion till riksdagen 2000/01:MJ29 av Siw Persson (fp): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att kunna införa ett förbud mot användningen av amalgam senast fr.o.m. 2002.

Motion till riksdagen 2000/01:MJ28 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbetet med att testa kemikaliers hälso- och miljöfarlighet inte får innebära en ökning av antalet djurförsök.

Motion till riksdagen 2000/01:MJ27 av Göte Jonsson m.fl. (m): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör avvakta resultatet av det pågående arbetet med att utforma en kemikaliestrategi för EU innan beslut om delmål för att uppnå målet Giftfri miljö fattas.

 
VILL DU FRAMFÖRA DINA SYNPUNKTER FÖR ATT PÅVERKA?

Som nämndes inledningsvis är det Miljö- och Jordbruksutskottet som har att behandla de flesta motionerna ovan och den nu aktuella propositionen Giftfri miljö. Det gör man under perioden den 6 - 22 mars.

Greger Christoffersson

 

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Löften

I Klarspråksdebatten den 9 juni 1998 säger dåvarande Socialminister Margot Wallström:

" . . . aviserat att Regeringen inför ett förbud mot användningen av amalgam senast f.o.m. år 2001"

 

 


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/