AKTUELLT   om forskningen på mobiltelefoonernas hälsorisker

PÅ VEMS UPPDRAG?

En JO anmälan, sätter fingret på en länge tystad, och mycket anmärkningsvärd omständighet, där forskare sitter i knät på de uppdragsgivare, vilkas produkter de skall granska, för att se om de är säkra och inte innebära allvarliga hälsorisker för befolkningen. I andra sammanhang skulle en sådan "jäv" situation leda till stora rubriker och krav på omedelbara åtgärder.

Uppdragsforskningen, i Sverige såväl som utomlands, ökar kraftigt. I Sverige genomförs den enligt direktiv från statsmakterna. Allt mer tjänster och arbete ska intäktsfinansieras utanför universiteten och högskolorna. Chalmers omvandling från teknisk högskola till Institut är ett bra exempel på den utvecklingen. De bästa PR-männen och räknenissarna blir framgångsrika akademiker. Offentlighetsprincipen sägs visserligen gälla institut som Chalmers - men bara så länge som inte företagshemligheter röjs.

  

Mer att läsa

Fusk och forskning

Olika slags mobiltelefonforskning

Rådet för arbetslivsforskning svarar på kritik om den "kundanpassning" som inte gagnar medborgarna utan i alla stycken först företräder mobil branschen.

Kundanpassad forskning säljes

Inga strålande insikter..

Olika slags mobiltelefonforskning

Tystad forskning?
Om risker för tåg och spårvagns personal.

Ovanpå detta har vi problemet med de forskare som har egna firmor. Ibland använder de sin ställning som expert vid universitet för att göra PR för sin firma - och ibland använder de firmans goda kontakter med näringslivet som ett argument för samhällsnyttan i resonemang med överordnade på universitetet ("docent X är en man i tiden!"). Det som igår var konkurrensbisyssla har i dag närmast blivit en merit...

Uppdragsforskning med tydliga förtecken som klart redovisas är det svårt att ha några invändningar emot. Det har alltid förekommit, och den kan bedrivas på ett bra sätt om forskarna slår vakt om sin integritet och ingår avtal som från början är mycket klara när det gäller vad som ska göras och hur det ska redovisas.

Fast ibland svajar det alltså. Inom den forskningen på elektromagnetiska fält och hälsa finns sedan gammalt en gråzon som alla de inblandade forskarna ogärna talar om. Mig veterligen har aldrig någon diskussion om problemen med att ta emot pengar eller att delta på branschens sammankomster förts. Ledande forskare i Rådet för arbetslivsforskning (Ralf) har i flera omgångar suttit i de branschråd som Rådet egentligen skall syna. Man deltar på informationsmöten som är anordnade av branschen - de talar med samma tunga som branschen och det finns starka skäl för att på allvar ifrågasätta den här jävssituationen.

Historien om Lena Hillert och Ulf Bergqvist som båda har fått uppdraget av Rådet för arbetslivsforskning att sammanfatta och leda en utvärdering av de elektromagnetiska fältens hälsoeffekter är mycket belysande för den gråzon som har upprättats. Eva Ljungberg i Väse har ställt frågor och studerat de bägge forskarnas framfart, fram för allt i Telias branschråd. I en anmälan till Justitieombudsmannen begär hon nu att JO ska granska de dubbla budskap hon har fått för att vilket ansvar som Rådet för arbetslivsforskning har när det gäller gråzonen inom EMF-området.

Det är en viktig principiell anmälan, och det ska förstås bli intressant att se vad JO säger. Nedan följer Eva Ljungbergs skrivelse. Den har 10 bilagor, och de läggs inte med här. Den som är intresserad av att läsa bilagorna i sin helhet kan begära ut en kopia av dem från JO.

Jan Åberg


JO anmälan

Nedan kan du läsa JO anmälan, angånde en "jäv" situation, där forskare sitter på dubbla stolar. Det intresanta och anmärkningsvärda är att det är just dessa forskare som ihärdigast avfärdat alla risker!

Justitieombudsmannen
Box 16327
103 26 Stockholm

Angående Rådet för arbetslivsforsknings inblandning i Telias vetenskapliga råd

Jag ber Justitieombudsmannen att granska de förhållanden som råder hos Rådet för arbetslivsforskning med avseende på Ulf Bergqvists och Lena Hillerts medverkan i Telias vetenskapliga råd. Trots påpekanden och protester från Föreningen för El-och Bildskärmsskadade och andra fortsätter Rådet för arbetslivsforskning att bortförklara denna medverkan och de konsekvenser denna medverkan får.

Vid samtal med Lars-Erik Larsson, Telia, i februari 2000 bekräftade han till mig att Bergqvist och Hillert ingår i det vetenskapliga rådet. De skall bl.a. designs provokationsförsök. Detta framgåer även av det erbjudande (bilaga 6) som Ulf Bergqvist lämnat till Föreningen för El-och Bildskärmsskadade.

Jag ber Justitieombudsmannen att granska dels det faktum att två personer, som i ett regeringsuppdrag skall ta fram en forskningsöversikt, aktivt deltager i arbete hos ett företag med starka intresse av att mobiltelefoni anses som ofarlig, dels att Rådet för arbetslivsforskning försöker dölja och skyla över inte bara Bergqvist och Hillerts medverkan utan också deras utsagor om att de har varit utsedda av Rådet för arbetslivsforskning.

Att Bergqvist och Hillerts engagemang i Telia haft betydelse för rapporteringen till regeringen framgår klart av den lägesrapport som avlämnats till regeringen i mars 2000.

 
Nedan följer en bilageförteckning över handlingar i frågan:

Bilaga 1: Kopia ur Telias tidning Calling (Presskonferens när Telia utser sitt råd 18 maj 1999)

Bilaga 2: Brev till Ulf Bergqvist inkl. Miljömagazinet (Jag frågar vilket råd han kanske kunde ha slutat i)

Bilaga 3: Svar från Ulf Bergqvist (Han avsåg sitt deltagande, som utsänd av Ralf, hos Telia)

Bilaga 4: Brev til Ralf med anledning av Bergvists svar (Jag begär kopia av styrelsebeslutet)

Bilaga 5: Svar från Ralf (Något sådant beslut har inte fattats)

Bilaga 6: Brev från Ulf Bergqvist till FEB (Brevet visar att Bergqvist och Hillert aktivt deltagit hos Telia)

Bilaga 7: Brev till Ralf angående Lena Hillerts uttalande i "Fråga Lund" om hennes medverkan i Telias råd (Jag begär kopia av styrelsebeslut)

Bilaga 8: Svar från Ralf (Något sådant beslut har inte fattats)

Bilaga 9: Brev till Ralf (Jag frågar vilka åtgärder som kommer att vidtagas på grund av den vilseledande informationen)

Bilaga 10: Svar från Generaldirektör Gunnel Ferm, Ralf (Gunnel Ferm bortförklarar de rådande förhållandena och underlåter att svara på min fråga)

Väse den 17 maj 2000

Eva Ljungberg
Lundagatan 10
660 57 Väse

Ps: Vore tacksam att få uppgift om vem som handlägger mitt brev samt vilket diarienumret är.

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Fler artiklar om strålning / el

Elkänslighet, oro och psykologiskt betingat?

Inga strålande insikter hos regering och miljödepartement

Biologiska effekter av radio- och mikrovågor.

Rådet för arbetslivsforskning svarar på kritik om den "kundanpassning" som inte gagnar medborgarna utan i alla stycken först företräder mobil branschen.

Kommentarer till överklagade bygglov för mobiltelefonmaster

Kunskapsläget beträffande känslighet för mobiltelefonsändare

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING

Övergrepp inom sjukvården - elöverkänslig patient illa behandlad

Forskare varnar för Mobiltelefoner

Mobiltelefoner och hälsorisker

Mobiltelefonstationer - hälsorisker

Förbud mot mobiltelefon. I Tyskland

Härliga tider! Strålande tider!

"MASTEN MÅSTE TAS BORT"

Bestrålning


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/