DEBATT


Snabba Pengar
eller barns hälsa?
Barnens rättigheter

"Barn kränks och utnyttjas på alla möjliga och omöjliga sätt"

Dagligen får vi genom massmedia och i verkligheten uppleva barnens svåra situation.

Barn i krig, barn som dödar barn, barn som gör självmord, barn är sjuka, deprimerade, trötta, uppgivna, upproriska, drogberoende och så vidare.

Dagligen kränker vi barn och utnyttjar dem på alla möjliga och omöjliga sätt.

Många avstår från att skaffa barn. Andra kan inte få barn. 40 procent av alla gifta par skiljer sig.

Föräldrar kan eller orkar inte ta hand om sina barn. varken praktiskt eller ekonomiskt. Barn föds med olika problem. Minderåriga barn i Mora uttrycker: "Mamma jag vill dö".

Klockan är slagen! Det måste vara fel på hela systemet i samhället. Det är dags att göra en ordentlig utvärdering.

l nuläget försöker var och en att klara sin budget, man ser inte helheten. Samhällsproblemen hopar sig och hamnar ofta i skolan.

Om man räddar ett barn från att bli hårt kriminell, så sparar man lika mycket pengar som en skolpsykolog tjänar under hela sitt arbetsliv. Var ska man ta pengarna ifrån i framtiden?

Alla tecken i samhället är så tydliga. Kan vi inte förstå att vi måste vilja varandra väl. Det innebär att vi drar tydliga gränser, tar avstånd från vissa saker. Föregår med gott exempel. Vi alla är ju en del av framtiden.

På Göteborgs universitet medieteknik har man producerat fem filmer i serien "Tungmetallers påverkan på levande organismer". Del tre, reproduktionen, handlar om avkommans problem med föräldrarnas exposition av miljögifter.
  
Vidofilmer:
(från Göteborgs Universitets medieteknik)
Tungmetallers påverkan på levande organismer

Del 1:
Signalsubstanser, fria radikaler och antioxidanter. (1994) Om hur nervsystemet skadas av tungmetaller, samt hur fria radikaler bekämpas av antioxidanter.

Del 2:
Immunförsvaret. (1994) Om hur immunförsvaret skadas av tungmetaller och hur kvicksilver skadar bl.a njurarna.

Del 3:
Reproduktionen. (1995) Kvicksilver från moderns amalgamfyllningar går direkt över till fostret och lagras upp i hjärnan, levern mm.

Del 4:
Kvicksilver - symtom, diagnos och behandling. (1996) Kliniskt verksamma läkare berättar om behandling av amalgamsjuka patienter.

Del 5:
Tandsanering. Filmen tar upp förberedelser vid tandsanering, miljö och skyddsåtgärder, teknik och material samt resultat i form av förbättrad hälsa och livskvalitet.

( Filmerna kan också gå att få låna från TF. )

En tungmetall, kvicksilver som finns i amalgam, förs över till fostret. Det nyfödda barnet har från födseln en mängd kvicksilver som är beroende av mängden amalgamfyllningar hos modern.

I filmen har man gjort olika vetenskapliga studier som visar på en mängd olika problem, hjärnan, immunförsvar och så vidare.

Hur kan man då lindra dessa skador? Med hjälp av en bra kost som innehåller de livsnödvändiga näringsämnena, alltså kvalitetsråvaror. Alltså inte livsmedel som är genmanipulerade, besprutade, bestrålade och som innehåller en massa tillsatser.

Vid EU-medlemskapet fick vi ytterligare 182 nya livsmedelstillsatser som är cancerframkallande, kan ge skador på njurar, lever, hjärna, foster och så vidare.

En del gifter genererar fria radikaler, en kemisk process som kan orsaka stor skada om man inte tillför tillräckligt med antioxidanter, vitaminer och mineraler. Då behövs kosttillskott. Annars får vi olika brister, till exempel näringsbrist i hjärnan!

Vad händer när man utsätter barns hjärnor för elektromagnetiska fält? Till exempel tv, datorer, mobiltelefoner och så vidare?

En känd forskare i Sverige har uttalat: "Den kunskapen vi har i dag är en halv droppe i havet".

Vad är det för krafter som styr? Vems bästa är det vi tänker på?

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnens rättigheter. Sverige var en av de första som skrev under.

Det finns fyra grundläggande principer i barnkonventionen:

  • Förbud mot diskriminering. Grundtanken är att barn är jämställda och har lika värde.
  • Principen om barnens bästa, vid alla åtgärder som rör barn ska barnens bästa komma i främsta rummet.
  • Rätten till liv.
  • Rätten att uttrycka sina åsikter. I alla frågor som rör barnet självt, är ett budskap om att barns åsikter ska respekteras.
Vi har i Sverige läroplan och skollag med grundläggande bestämmelser om det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Alla barn ska ha lika tillgång till utbildning. Skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar. I utbildningen ska hänsyn tas till elever med särskilda behov!

l Mora har vi dessutom lokala arbetsplaner, ett handikappolitiskt handlingsprogram som utgår från FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Timmen är sen, alla vi vuxna föräldrar, lärare, politiker och olika makthavare har ansvaret.
Och vi måste bestämma oss nu om barnen ska ha en framtid.

ANNA-LISA MANDFLOEN

 
Debatt artikel tidigare införd i Falukuriren (juni 99), Anna-Lisa Mandfloen från Mora är ordförande l tandvårnsskadeförbundet Ovansiljan.

Vilka lärdommar kan och bör vi ta av historien, lära av våra egna och andras misstag och med ett ändrat betende få fram det positiva, eller skall vi låta jakten på snabba pengar få styra?


"Exposition för magnetiska fält visar ett samband med barnleukemi"
medicalink Läs mer här.  
källan: University of Toronto 1999-07-04 Läs mer här.  

Exponering av små mängder kvicksilver före födseln, kan leda till förhöjt blodtryck under barndomen, och därmed ökade risker för hjärtproblem senare i livet.

Juli nummret av the journal Epidemiology Läs mer här.  
Reuters Healt News 17/6 Läs mer här.  
JAMA (Journal of American Medical Assossiation) Läs mer här.  

I den "Miljömedicinsk riskanalys" som Professor emeritus Maths Berlins gjort för FRNs räkning, säger han bland annat:
"Tydliga effekter uppstår vid koncentrationsnivån" ..av kvicksilver.. "vilket är den koncentrationsnivån man finner hos nyfödda barn till amalgambärande mödrar"
"man måste fråga sig hur stor del av utvecklingsstörda barn i Sverige som kan vara orsakade av kvicksilverexponering från amalgam"

Miljömedicinsk riskanalys Maths Berlin Läs mer här.  

Barn utsätts fortfarande för amalgamfyllningar!

V e t d u

-att man fortfarande på många av regionens folktandvårdskliniker lagar barnes tänder med amalgam!
En rundfrågning till ett antal kliniker visar detta.

-att amalgam vanligtvis används på barn med handikapp, oroliga barn (MDB) alltså barn med den typ av skador som Forskningsrådsnämndens expert prof. Maths Berlin i sin riskvärdering av amalgam fastslog som den mest allvarliga.

-Att ekonomiskt svaga grupper av ekonomiska skäl nu tvingas laga sina tänder med amalgam.

Vi ställde frågan till ett stort antal politiker i Västra Götalands regionfullmäktige om de "tycker detta är acceptabelt" bara några få svarade, tycker du inte som jag att de bör svara på denna fråga?

Är du då med och skriva under en förnyad förfrågan där vi också kräver att man omedelbart stoppar denna barnmisshandel?

Namn:
 
Ort:
e-post:
* frivilligt
(frågan som kommer att ställas till regionfullmäktigeledamöterna)

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/