AKTUELLT 2002-02-05

TANDVÅRDSSKADOR

Hur stor del har tandvården i sjukvårdskrisen?

Hur stor del av den totala sjukvårdsbudgeten utgörs av biverkningar från tandvården? Hur stor är tandvårdens skuld vad gäller patienters lidande i olika sjukdomar? Vilket pris har de drabbade fått betala i reda pengar och utebliven lön? Hur mycket har samhället betalat för vård av sjuka människor som drabbats av konsekvenserna genom tandvårdens bruk av direkt farliga material och arbetsmetoder? Fortfarande år 2001 orsakar tandvården att många människor blir sjuka. Vi har länge haft kunskaper om de svåra biverkningar som kan drabba människor av exempelvis amalgam, guld och andra metaller, var för sig eller i kombination.

Som om inte detta skulle var nog, tillkommer problem med metoden att rotfylla tänder. Därutöver kommer mer eller mindre kända kemikalier i tandvårsprodukter, ofta utan varudeklaration, vilket förhoppningsvis kommer att bli ändring på när nu Läkemedelsverket fått tillsyningsansvar.

 
Exempel på grundläggande orsaker till tandvårdsskador:

 1. Vi ”drabbas” av karies.
 2. Skadan behandlas med olämpliga material.
 3. Felaktiga kombinationer vad gäller metaller och kemikalier.
 4. Skada som lett fram till rotfyllning.
De som i första hand drabbas av tandvårdsskador är de som:
 1. har ett dåligt fungerande immunförsvar
 2. kanske är genetiskt predisponerade
 3. utsatts för miljömässig belastning
Det nedsatta immunförsvaret kan vara orsakat av, förutom belastningar av erhållen tandvård och läkarvård eller brist därpå, även av en livsstil som gynnar sjukdomsprocesser.

Vad gäller den miljömässiga belastningen finns den hemska sanningen att fostret kan bli påverkat av den gravida kvinnans eventuella belastningar genom metaller, kemikalier och rotfyllningsmikrober. Barnet kan alltså födas som "tandvårdsskadad".

De som också blivit drabbade av den bedrivna tandvården, är dess personal.

 
Vilka är problemen?

 1. Att myndigheter, de flesta läkare och tandläkare m fl blundat och tyvärr fortfarande blundar för problem orsakade av tandvårdsmaterial.
 2. Att vissa tandläkare utför direkt farliga amalgamsaneringar.
 3. Oviljan/okunskapen att se problemsambanden mellan munhålan och övriga kroppen.
 4. Okunskapen gällande hur olika material påverkar patienten.
 5. Att den kunskap som funnits, ibland i flera hundra år, negligeras.
 6. Bettfysiologiska problem.
 7. Rotfyllningsskador.
 8. Brister i/avsaknad av samarbete mellan "den vanliga sjukvården" och tandvården.

 
Vilka är konsekvenserna?

 1. Tandvårdsskadade patienter går rundgång i vårdsystemet.
 2. Stort lidande och ekonomiska problem för individ och samhälle.
 3. Patienter blir betraktade som hypokondriker.
 4. Patienter får felaktiga diagnoser som exempelvis psykisk sjukdom.
 5. Vissa individer blir dubbelt drabbade av exempelvis amalgam, a: efter att amalgamet satts in i munnen, b: om det på ett felaktigt sätt tas bort ur deras mun.
 6. Rotfyllningar kan tydligen orsaka problem i vilket annat organ som helst i hela vår kropp och exempelvis orsaka sjukdom i hjärnan såväl som hjärtat.
 7. Människor lever hela, eller delar av sina liv, med sviter av tandvårdsskador, utan att få den vård de borde.

 
Exempel på orsaker till tandvårdsskador

    
  NICO

  (neuralgia inducing cavitational osteonecrosis)
  är en amerikansk benämning för en inflammatorisk process som kan förekomma på olika ställen i kroppen bl a i käkben.

  Tandläkaren missar ofta problemet, vilket kan leda till felaktig diagnos hos läkaren.

  Detta leder till att sjukproblem kan fortgå år efter år, vilket kostar onödigt lidande för patienten och stora kostnader för samhället.

  mer om NICO
 1. Amalgamet och dess olika metaller och då speciellt det livsfarliga kvicksilvret, vilket tidigare belysts i många sammanhang, varför jag här prioriterar annat.
 2. Även andra metaller, som guld, titan, koppar m fl, kan negativt påverka vårt elektriska system - meridiansystemet, utefter vilket akupunkturpunkterna befinner sig.
 3. Kombination av metaller i munhålan kan åstadkomma galvaniska strömmar. De galvaniska strömmarna är kända sedan 1700-talet. Dessa problem kan leda till obalanser i systemen, vilket med tiden kan leda till sjukdom. Att kombinera exempelvis amalgam och guld (tyvärr vanligt), utgör en uppenbar hälsorisk.
 4. Kemisk påverkan av tandlagningsmaterial kan bl a orsaka allergier.
 5. Rotfyllning är en metod att bevara en död tand. Tanden är död men mikrober kommer att leva sitt liv i tandens vävnader. Mikroberna kan spridas till käkbenet. I käkbenet inkapslade mikrober kan urholka käkbenet vilket på engelska benämns cavitation eller NICO (neuralgia inducing cavitational osteonecrosis). En svårighet är att upptäcka problemen, speciellt om tandläkaren är omedveten om dessa, vilket tyvärr de flesta är. De nedbrytande processerna kan fortgå under åratal. En annan svårighet är att finna en tandläkare som kan åtgärda problemet på ett riktigt sätt. Mikroberna som kan bilda mycket farliga gifter, har lokal påverkan, men kan även sprida sig vidare upp i hjärnan och ut till alla kroppens organ. Att rotfylla en tand utgör en mycket stor risk!
 6. Hålrum efter en utdragen tand kan, om efterbehandling förbises eller utföres på ett undermåligt sätt, utveckla samma problem som ovan under punkt 5.
 7. Bettfysiologiska problem kan orsakas av för höga fyllningar, kronor mm. Även detta kan leda till inflammatoriska processer i käkben.

 
Problemlösning

Det första steget måste vara ett erkännande av problemen. Gammal och ny kunskap i ämnet måste få komma fram i ljuset. Låt de forskare, tandläkare och läkare, som har kunskaperna på området, få komma till tals. Starta utbildning på bred front så att alla inom vården har baskunskap i ämnet tandvårdsskador. Låt de läkare och tandläkare som visar extra stort intresse, få möjlighet att specialisera sig på att diagnostisera och rehabilitera de drabbade.

Det kommer att kosta pengar, men vad kostar alla dessa pyrande kroniska tandvårdsproblem idag? Vad blir kostnaden för det som utvecklats till akuta tillstånd, där vården som idag, ofta står frågande till dess grundorsaker.

 
Slutord

Det är skrämmande problem jag skrivit om, men de är för många en del av vardagen. Det är hög tid att vi tar dessa problem på allvar och löser med de möjligheter som trots allt står till buds.

Det finns vetenskaplig dokumentation att tillgå för den intresserade. En del i artikeln är beprövad erfarenhet, dels av andra, dels av mig själv.

Det finns många som har "kämpat i motvind" för att påvisa problemen med tandvårdsskadorna och hur de kan åtgärdas. Jag vill nämna en sådan person. Jag hade kontakt med honom ett par gånger och senast ett par veckor innan hans alltför tidiga bortgång våren 2001. Jag tänker på tandläkaren, forskaren och fotografen Olle Redhe. Jag vill rikta ett stort tack till dig Olle och alla övriga som kämpat och fortfarande kämpar för de tandvårdsskadade. TACK!

 
Lästips

"Sjuk av amalgam", Olle Redhe, tandläkare, forskare och fotograf.

"Tandröta som orsak till nervsjukdomar", Patrik Störtebecker, Med.dr. o docent.

"Vitaminrevolutionen", Knut T. Flytlie, läkare.

 
Kolla webbadresserna:

www.tf.nu/artiklar/93-4_rotfyllningar.html

www.drshankland.com/nico.html

maxillofacialcenter.com/NICOhome.html

www.rheumatic.org/teeth.htm

www.drshankland.com/rootcanal.html

home.swipnet.se/lansmansgarden

 
Gunnar Friberg

tandvårdsskadad friskvårdande pensionär,

fd kinesiolog, massage-, natur-, zonterapeut och "undersköterska".

Utan eget ekonomiskt, men med humanitärt intresse.

 

OBS! Det är i USA som problemet med de i käkben inkapslade inflammatoriska processerna benämns NICO. Vad jag vet finns ännu så länge ingen bra svensk benämning.

 


Ad delivered by Hi-exchange
Kommentera artikeln

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/