RIS och ROS Tandvårdsskadeförbundet (Tf)
980405 Per Erik Falk

 
Forskningsrådsnämnden (FRN) litar mer på amalgam-tillverkarnas experter än att de sjuka är sjuka.

 
Professor emeritus Maths Berlin var anlitad som expert av FRN för deras regeringsuppdrag att utreda risker med amalgam som tandfyllnadsmaterial och han rapporterar.

"Kvicksilver är ett multipotentiellt cellgift, som ingriper i cellens primära processer, vilket skapar förutsättningar för ett brett spektrum av möjliga biverkningar."

Risker finns alltså för störningar i

  centrala nervsystemets funktioner

  njurfunktionen

  immunsystemet

  fosterutveckling, särskilt utvecklingen av nervsystemet.

- Som miljömedicinare ser jag som mest allvarligt risken för effekter på foster säger Maths Berlin. Och i en försiktig bedömning av prevalensen (den del av befolkningen som är sjuk i en viss sjukdom vid en viss tidpunkt) för bieffekter från kvicksilver i nerv- och immunsystem och njurar torde totalt vara mellan 10% och 0,1% av befolkningen.

Med utgångspunkt från dessa konstateranden
är följande en aning förbryllande.


FRNs rapport till regeringen har följande inledning: "FRN konstaterar att det föreligger en betydande internationell samsyn om amalgam bland etablerade experter Socialstyrelsen (1994), MFR (1992), EU (draft 1997) och WHO (1997) tillkallat, innebärande att dess användning som dentalmaterial är säker, att sällsynta bieffekter inskränker sig till plombnära inflammationer i munhålan utan att någon vetenskaplig visad koppling finns till vidare medicinska systemeffekter och att avlägsnandet av dentala amalgamimplantat inte vetenskapligt visats medföra någon varaktig förbättring av det allmänna hälsotillståndet. Då behandlingskostnaderna vid användning av alternativa material är högre, alternativen mindre väl utprovade och eventuella biverkningar mindre väl kända, ser dessa experter estetiska skäl som det enda egentliga argumentet mot amalgam i dental användning."

De refererade experternas dokument har utsatts för häftig kritik för att vara partiska och gå amalgamförespråkarnas ärenden. WHOs och EUs rapporter är inte fastställda av respektive organisation och är bara amalgamförespråkarnas inlägg än så länge.

Längre fram i rapporten till regeringen säger FRN. "Under arbetet med utredningen har FRN tvingats konstatera en utbredd benägenhet bland forskare på amalgamområdet att åsidosätta det vetenskapligt kritiska förhållningsättet. Nämnden uppmanar såväl forskarna på området som finansierande och utförande organisationer på området att bättre bevaka den vetenskapliga kvalitén i arbetet."   Tf instämmer i denna kritik.

Icke desto mindre kommer FRN med följande rekommendation. "Dock konstaterar FRN att seminarierna och delutredningarna, som genomförts inom ramen för regeringsuppdraget, klart visar på ett kvarstående forskningsbehov och nämnden rekommenderar att de forskningsprogram som WHOs och EUs experter föreslår får fullt svenskt stöd."

FRN räknar således med att Socialstyrelsens, MFRs, WHOs och EUs blinda hönor skall hitta ett korn istället för att låta de som sett problemet få en chans att ställa de relevanta frågorna. Forskar man tillräckligt dåligt blir man belönad med mer forskningspengar.

En majoritet av FRNs styrelse kan inte sträcka sig längre än att konstatera ""förekomst av personer med amalgamorsakad ohälsa kan inte uteslutas"". 1993 ansåg sig 280 000 svenskar sjuka av amalgam enligt SIFO. Det vaga uttalandet till trots är detta fösta gången ett ansvarigt organ uttalar det uppenbara; att man kan bli sjuk av amalgam.

Det finns positiva uttalanden i FRNs rapport angående frågor vilka länge har drivits av Tf och vi är mycket nöjda med dem.

"Nämnden konstaterar att nya data visar att variationen i exposition, upptag och känslighet mellan individer för kvicksilver är betydande och framhåller vikten av att framtida riskbedömningar av dentalfyllnadsmaterial beaktar sådana individuella skillnader."

"Vidare föreslår FRN att ett enhetligt system för rapportering av biverkningar införs för områdena läkemedel, kroppsimplantat, dentalimplantat, kosmetika och livsmedelstillsatser med beaktade av fördröjda och långtidseffekter.

"FRN föreslår också att systemet med olika regelverk, praxis och procedurer för dessa nämnda områden liksom för kemikalier i miljö och radioaktivitet ses över i syfte att undvika eller pedagogiskt förklara så skilda bedömningar som att det som anses säkert i munhålan för huvuddelen av befolkningen anses osäkert för miljön även ingjutet i betong."

Dessa förslag kommer att få stor betydelse för folks hälsa när de genomförs. De kommer att göra Sverige till världsledande på folkhälsoområdet.

 
Per Erik Falk
Förbundssekreterare

 

Kommentar

  Namn:
  e-mail:


Relaterade dokument:

Amalgamtilverkarnas varningar   "Dags att granska odontolgerna!"

Kvicksilver - symtom   Tillverkarnas varningar / Odontologernas okunskap

Sjukdomar du kan få   av dina amalgamfyllningar

SANERA LÅNGSAMT!   annars riskerar du att bli alvarligt sjuk.

Historiskt beslut   FRNs styrelse kommer att gå till historien

 


Välkommen och tyck till i gästboken