Forskningsrådsnämnden   Rapport från presskonferensen
den 19 februari 1998

 
Inget amalgam för fertila kvinnor!

Det är slutsatsen av Forskningsrådsnämndens presskonferens där man skulle redovisa sitt regeringsuppdrag
"att belysa amalgamfrågan".

I Sverige är ca. 5 miljoner människor exponerade för kvicksilver från amalgamfyllningar. Hur många som har symtom och sjukdomar som kan vara påverkade av amalgamfyllningar vet ingen. Skälet till att kvicksilver har använts i mediciner är just att det är giftigt konstaterade professor emeritus Maths Berlin som nämnden engagerat.

- Han redovisade vad han funnit i litteraturen från 1993 och framåt. Under senare år har fler rapporter kommit som visar att låga halter kvicksilver kan ha effekt på cellernas olika enzymsystem, och kroppens immunsystem kan påverkas.

Amalgam är den största källan till kvicksilverexponering.

” Kvicksilver från amalgamfyllningar bidrager till den dagliga absorptionen av kvicksilver huvudsakligen på två sätt. Frisatt kvicksilver i ångform inhaleras och resorberas i luftvägarna som Hg0 till minst cirka 80 %. Avskavda amalgampartiklar nedsväljes, en mindre del, vanligen < 1 0 % av kvicksilvret, oxideras i magtarm-kanalen och resorberas som Hg2+, Kvicksilver kan också upptagas i nervändarna och i retrograd riktning transporteras till ganglier och centrala nervceller. l WHOs kriteriadokument 118 uppskattades det dagliga retentionen i populationen från amalgam till 3-17 ug med tillägget, att variationen kan vara betydande. Validiteten för detta dosintervall har senare konfirmerats i flera undersökningar ”

Det finns kanske några tusen personer i Sverige som har 10 gånger högre kvicksilverupptag på grund av tandgnissling eller tyggummiätande. (osäkerheten är stor kanske är det 100 tusen?)

Hälsoefekter

” Det har länge varit känt att kvicksilver är cytotoxiskt. Den cytotoxiska effekten utövas av Hg2+.Kvicksilverånga som transporteras med blodet kan diffundera in i cellen. Genom sin relativa fettlöslighet passerar kvicksilverånga lätt cellmembraner. Intracellulärt oxideras Hg0 till Hg2+ enzymatiskt.

Kvicksilverjonen passerar inte cellmembraner lika lätt utan binds i första hand till utsidan av membranen men kan i vissa fall aktivt, via receptorer eller bunden till annan transfererbar molekyl, transporteras intracellulärt. Exponering för kvicksilverånga och för kvicksilversalt är därför inte likvärdiga ur toxikologisk Synvinkel. ”

Vilken exponeringsnivå som kan ge upphov till diagnostiseringsbara hälsoeffekter är kontroversiellt. Men klart står att kvicksilver har toxiska effekter på njurarna. Och för effekterna på immunsystemet finns visat att det både kan stimuleras och undertryckas.

Foster är speciellt utsatta och moderns kvicksilver belastning är troligen en stor risk. Man har i olika studier sett att tydliga effekter uppstår på den typ av celltyp/nervvävnader som finns i hjärnan, vid de koncentrationsnivåer som man finner hos barn till amalgambärande mödrar. I en holländsk studie på barn med mentalt fördröjd utveckling fann man att mödrar med yrkesexponering hade 8,7 gånger så stor risk att få mentalt utvecklingsstörda barn.

" Tillgängliga fakta ger inte stöd för att avfärda risken, och man måste fråga sig hur stor del av utvecklingsstörda barn i Sverige som kan vara orsakade av kvicksilverexponering från amalgam."

Riskbedömning

" Kvicksilver är ett multipotentielt cellgift, som ingriper i cellens primära processer, vilket skapar förutsättningar för ett brett spektrum av möjliga biverkningar."

Risker finns alltså för störningar i

centrala nervsystemets funktioner
njurfunktionen
immunsystemet
fosterutveckling, särskilt utvecklingen av nervsystemet.

- Som miljömedicinare ser jag som mest allvarligt risken för effekter på foster säger Maths Berlin. Och i en försiktig bedömning av: Prevalensen (den del av befolkningen som är sjuk i en viss sjukdom vid en viss tidpunkt) för bieffekter från kvicksilver i nerv- immun-system och njurar torde totalt vara mellan 10% och 0,1%.

På vanlig svenska betyder det att kanske 500 000 är sjuka på grund av kvicksilver från amalgam!

I frågestunden fick Lars Friberg ordet, en av våra främsta forskare på området. Han såg att hittills har det varit en dominans av tandläkare som tagit ställning till forskningsanslag för undersökning av amalgamets effekter. De har inte den miljömecinska kompetens som behövs för att göra korrekta bedömningar.

Ingvar Skare påpekade det orimliga i att Naturvårdsverket vill förvara kvicksilveravfallet i bergum med läckage i mg/år medan Socialstyrelsen anser det vettigt att folk har det i munnen, vilket ger spridning av flera ton/år av kvicksilver.

(Citaten är hämtade ur den sammanställning som FRN gjort från seminarierna.)

Här kan du läsa vad Prof. Maths Berlin anser i sin riskanalys.


Nu väntar vi bara på att Forskningsrådsnämndens styrelse med styrelseordföranden Helena Nilsson (C) kan enas om en rekommendation till regeringen.

Den skulle lämnats i februari, men har ännu inte kommit, vad väntar man på?

Med de fakta som nu finns om risker vore det orimligt att inte stoppa amalgamanvändningen, medlemskapet i EU hindrar inte detta, även om detta har hävdats av amalgamförespråkarna.


98 04 03
Forskningsrådsnämndens rapport en flopp?

I den rapport som man tillslut släpper saknas de fakta om allvarliga risker som framkommit under seminarierna, och som presenterades på presskonferensen i februari.

Man framhåller i rapporten dokument från WHO och EU som fakta för att amalgam skulle vara säkert som tandlagningsmaterial. Dessa dokument är mycket ifrågasatta och inget bevis för ofarligheten! WHO dokumentet är skrivit av personer noga utvalda av FDI (internatinell tandläkarorganisation) och finansierat av dentalindustrin. Detta strider mot WHO:s ider, och de är ännu ej heller fastställda av organisationerna, utan bara ett ett inlägg i debatten av amalgamförespråkarna.

Man känner inte att man vill ifrågasätta Socialstyrelsens och Medicinska forskningsrådets tidigare försäkringar om amalgamets ofarlighet.

Detta väcker frågor om man inte mest håller varandra om ryggen i stället för att granska fakta och redovisa detta.

Det finns också misstankar om otillbörlig påverkan på FRN, för att man inte skulle uttala de risker som finns. Och detta har man tydligen lyckats med.

Den enda långtgående slutsatser man drar
är att: "förekomst av personer med amalgamrelaterad ohälsa kan inte uteslutas" några ledamöter bedömer "att det finns en grupp personer som lider av amalgamrelaterad ohälsa"

Vad är vetenskaplig fakta?
Det verkar som man inom vetenskapsvärden byggt en teori för hur något skall bevisas, som så illa rimmar med hur det verkligen är att man nu biter sig själva i svansen.   Eller är det som i så många andra sammanhang pengar och vänskapskorruption som styr?

 

Kommentar

  Namn:
  e-mail:


Relaterade dokument:

Amalgamtilverkarnas varningar   "Dags att granska odontolgerna!"

Kvicksilver - symtom   Tillverkarnas varningar / Odontologernas okunskap

Sjukdomar du kan få   av dina amalgamfyllningar

SANERA LÅNGSAMT!   annars riskerar du att bli alvarligt sjuk.

Historiskt beslut   FRNs styrelse kommer att gå till historien

 


Välkommen och tyck till i gästboken