Var Försiktig när du byter ut ditt amalgam

SANERA LÅNGSAMT!


Innan amalgamsaneringen bör du skaffa dig kunskaper om hur en sanering går till.

Stärk kroppens motståndskraft mot kvicksilver genom att inta mineraler och vitaminer - i första hand selen, E-vitaminer och C-vitamin. Öka dagsdoserna gradvis, Fulla dagsdoser bör uppnås 1-2 månader innan saneringen påbörjas.

Tala med din tandläkare så att ni kommer överens om de skyddsåtgärder som ska vidtas under amalgamutborrningen och vilka tandlagningsmaterial som ska användas i stället för amalgamet.

Sanera långsamt. Borra endast ut en fyllning vid varje tandläkarbesök. Vänta sedan 6-8 veckor innan nästa fyllning borras ut.

Se till att tandläkaren använder en gummiduk (kofferdam) runt tanden vid amalgamutborrningen. Någon gång kan det vara svårt att använda kofferdam, men i de flesta fall kan tandläkaren göra detta.

Som ett alternativ till en kofferdam kan man använda en förbättrad typ av sug som placeras över tanden (Clean Up.sug från AGDA gruppen AB, tel. 0250-430 27

Skydda dig mot att andas in kvicksilverånga genom att ha ett filter över näsan. Ett sådant filter (Hg-mask nummer 9908) kan du köpa från Nordenta, tel. 0171-230 00

Tandläkaren bör lirka bort så stor del av amalgamfyllningen som möjligt. Vid borrning frigörs kvicksilver.

Välj bra tandlagningsmaterial istället för amalgam. Många amalgamskadade personer har god erfarenhet av keramiska material som Empress, Dicor och In-ceram. In-ceram kan även användas för kronor och broar. De keramiska materialen cementeras fast, tex med Vivadents dualcement, Sons-cem eller Superbond Clear. Känsliga personer kan testa cement genom att fästa det på sidan av en tand och sedan avvakta reaktionerna under några veckor. Ett alternativ till keramer är kompasitfyllningar. Heliomolar, Z-100, Nulite F, Conquest Crystal och ANA Norm används ofta på amalgamskadade personer.

Källa: TF-bladet 1-97 Gert Brodén
Att det är viktigt att skydda sig kan vi förstå av Arbetarskydsstyrelsen råd för tandvårdspersonal där de mätt upp kvicksilverhalter över 200 mg/m3 i arbetszonen. ( 4000 x över gränsvärdet )

Då inandning av kvicksilverånga medför ett upptag i kroppen till ca 80 %, det kan då passera blodhjärnbarriären där det sedan oxiderar till tvåvärt kvicksilver, sedan har det mycket svårt att komma ut, resultatet blir skador på i första hand centrala nervsystemet

Högeffektiv sug + Hg-mask eller friskluftsmask måste alltså vara ett krav.

Kofferdam runt tanden vid amalgamutborrningen skyddar slemhinnorna i munnen mot kvicksilverånga, då detta inte går är Clean Up sug ett alternativ.

Även om man inte blir dålig efter utborrning, är det viktigt att inte gå för fort fram eller att slarva med skyddsåtgärderna. Det finns många som kan vittna om att de en tid efter en för snabb sanering blivit sjuka trots att de under saneringstiden inte märkt något!

VARNING  för snabb, felaktig sanering kan för all framtid rasera din hälsa!

Svenska IAOMT har en vägledning i vilka skydsåtgärder som bör iaktagas, den är i första hand tänkt för tandläkare. Skriv ut och ta med den till din tandläkare!