Går "ALS" att bota?
charlataneri

"Olle Redhe försöker i sitt svar (21/7) på min insändare på ett ohederligt sätt undvika att sakligt besvara de grava anmärkningar jag riktade mot hans charlataneri.

Det är ett mycket stort ansvar han tar på sig när han påstår sig kunna bota neurologiska sjukdomar, som av all vetenskaplig expertis anses obotliga. Han inte bara inger dessa olyckliga patienter falska förhoppningar utan t o m förvärrar deras tillstånd.

Gustaf Hellsing, Ljugarn"


Vilken vokabulär Gustaf Hellsing odont. dr. docent tar i med "all vetenskaplig", detta är väl ändå en stor överdrift och man bör nog närma sig problematiken på ett mycket mer ödmjukt sätt.

Det som i dag är vetenskaplig kunskap, är i morgon inte alls aktuellt och vi får ofta ändra uppfattning.

Hur ska vi tolka de studier som finns och visar på att kvicksilver kan ge upphov till immuntoxiska reaktioner, är det då inte också troligt att det kan förorsaka autoimmuna reaktioner?


Det är inte bara Olle Redhe utan även neurologer som har kunnat konstaterat att något har hänt när man har Amalgamsanerat!

I sin bok "SJUK AV AMALGAM" beskriver Olle Redhe en kvinna som fått diagnosen ALS fastställd på en neurologisk fakultetsklinik. Hon kom till honom för konsultation då hon själv trodde att amalgamet i hennes tänderna kunde vara orsak till vissa symtom hon hade.

Fem månader efter det att amalgamet hade avlägsnats, konstaterade man på samma klinik att patienten nu är neurologiskt helt frisk.
 

FALL A93, KVINNA, 29 ÅR, FÖRSKOLLÄRARE

SLUTKOMMENTAR

Fallet är belysande för de neurologiska störningar som under olyckliga omständigheter kan drabba en människa till följd av "överkänslighet" för oädla metallrestaurationer i munhålan. Återigen demonstreras organismens utomordentliga förmåga att återhämta sig så fort de störande faktorerna avlägsnats.

Förekomsten av i det närmaste vattentäta skott mellan medicinare och odontologer har tidigare påtalats, och sådana exemplifieras väl i denna fallbeskrivning. Även om man nu som läkare vägrar tro på eventuella samband mellan medicinska symtom och orala restaurationsmaterial, borde man väl ändå av rent intresse vara öppen för ett meningsutbyte, när man med egna ögon har kunnat bevittna ett tillfrisknande efter genomförd amalgamsanering hos en ung patient, som har lidit av en obotlig, livshotande neurologisk sjukdom!

För fackfolk kan det vara av intresse att ta del av EMG-svar från januari 1984 (före amalgamsanering).

"Höggradig neurogen skada: M extensor digitorum brevis dx.
Måttlig neurogen skada: M extensor digitorum brevis sin.
Lätt neurogen skada: M tibialis anterior bilat och M interosseus dorsalis I bilat.

Sammanfattning: I nedre extremiteterna ses en tämligen uttalad perifer neurogen skada mest uttalad på höger sida. Bilateralt i händerna endast lätt neurogena förändringar. Samtliga ledningshastigheter är normala. Bilden kan vara förenlig med motor neuron sjukdom."

Jag har låtit neurologidocenten Patrick Störtebecker ta del av journalutlåtandena, och han ger följande kommentar: "Ett EMG utvisande en tämligen uttalad neurogen skada, men med samtidig normal ledningshastighet, tyder på att lesionerna måste vara lokaliserade till de stora nervcellerna i ryggmärgens framhorn, såväl inom hals-ryggmärgen som inom dess ländregion, och tydligast markerad höger sida lumbalt."

Journalanteckning i samband med förnyad EMG-kontroll i september 1984 (efter. amalgamsanering och intag av selen och E-vitamin): "Jämfört med tidigare undersökning ses betydligt minskade förändringar. Nu förekommer endast en måttligt uttalad denervation av korta tå-extensorerna. Ledningshastigheten är normal.

Störtebeckers slutsats efter journalstudium: "Förklaring till sjukdomsbilden torde ha varit en kvicksilver-angiopati i ryggmärgens arteriella kärl."


©   Olle Redhes två böcker heter Invalidiserande huvudvärk -- ett onödigt ont. och Sjuk av amalgam. Kontakta förlaget R-Dental AB, Frejavägen 33, 791 33 Falun.

Fallet är publicerat i den internationellt tidskriften:  International Journal of Risk & Safety in Medicine 1994, vol. 4, s. 229-36, av Olle och Jaro Pleva. Detta fall borde inte vara okänt för någon av de som kallar sig sakkunniga i dag, bl.a. satt Barbro Westerholm i redaktionskommittén.

Olle avslutar sin fallberättelse med: "När dessa rader skrivs har 6 år och 4 månader förflutit sedan amalgamet avlägsnades, och patienten lever ett helt normalt liv utan symtom".

Om hon litat på de som då kallade sig experter hade hon då varit död idag? Tanken är skrämmande, vi som Svenskar måste nog lära oss att lita mera på sunt förnuft och våga ifrågasätta de så kallade fakta som serveras oss.

Relaterade dokument:

FALL A93, KVINNA, 29 ÅR, FÖRSKOLLÄRARE
här kan du läsa mer om ovan relaterade fall.

"obotliga" sjukdomar går att bota

Fibromyalgi kan botas

Tandfyllning orsak till flera sjukdomar


Välkommen och tyck till i gästboken