AKTUELLT  

ETIK ÅT MAKTEN  - KVICKSILVER  ÅT FOLKET!

1985 skrev docent Mats Hanson, på Zoofysiologiska institutionen vid Lunds universitet ett inlägg till den svenska barnmorskeföreningens tidskrift ”Jordemodern” om ”fosterskadande effekter av kvicksilver”. Han refererade både till äldre pionjärarbeten på området (Stock 1926) och några aktuellare (bl.a.Kuntz m.fl 1982). Artikeln var översiktlig, kort och refererande: inläggning av amalgam och amalgamarbete på gravida är förkastligt. Hanson refererar till motioner i engelska parlamentet och i Holland som verkar i den riktningen.

Mats Hanson sammanfattade:

”Det är inte tillrådligt att byta ut amalgamfyllningar omedelbart före, under graviditet eller under amning (kvicksilver går över i mjölken). Vid urborrning av amalgam utsätts man för ånga och amalgamdamm i avsevärda mängder.”

Men det här var mycket kontroversiellt vid Socialstyrelsen. Hos SoS och dess ”expertis” påstod man att amalgam är en legering som är helt stabil, och inte läcker något kvicksilver. Socialstyrelsens chef Barbro Westerholm och ”övertandläkare” Thomas Kallus utkämpade ett formidabelt myndighetskrig mot det ökande antalet rapporter om skador från kvicksilverfyllningarna. *

Göteborgsandan

En kvinnlig tandläkare, Lena Hofmann vid Folktandvården i Göteborg, hade fått syn på artikeln i Jordemodern. Hon blev alldeles utom sig. Sen skrev hon till Thomas Kallus på Socialstyrelsen:

”Hej. Jag gick kurs för dig i höstas och därför var Du den förste som jag kom att tänka på när en gammal barnmorska visade mig denna artikel i deras fackliga tidning. Hon tyckte att detta var mycket skrämmande och undrade om hon skulle informera sina pat. om vådan av amalgam på gravida?…Vad skall man göra?” (Brev 7/3-85)

Bråda dagar på Socialstyrelsen

Att informera gravida patienter om att undvika amalgam?! Socialstyrelsen tillskrev universitetet i Lund, där Hansons chef, Anders Ekström, intog en krypande hållning. Men Socialstyrelsen ville ha kraftfulla åtgärder mot Mats Hanson. Man skrev ett nytt brev till Universitetsledningen 21/3-85:

”Nyligen har legitimerade tandläkare och läkare gjort socialstyrelsen uppmärksam på en artikel i ”Jordemodern”. En informellt hållen anmälan bifogas (dvs. tandläkare Hofmans fråga, min anm. JÅ). Anmälan speglar väl den ängslan och oro som tidvis medfört en stor arbetsbelastning för socialstyrelsen, orsakad av docent Hansons verksamhet. Artikeln utgår alltjämt från Lunds universitet. Det ankommer inte på socialstyrelsen att bedöma den vetenskapliga kvaliteten i de publikationer som utgår från Lunds universitet. Emellertid bör, enligt styrelsens mening, Lunds universitet vara angeläget att bedöma konsekvenserna av docent Hansons publikationer. Ur styrelsens synpunkt vore följande handläggning att föredraga: Med den höga, internationella expertis som Lunds universitet förfogar över inom såväl kvicksilverforskning som odontologi göres en värdering av docent Hansons insatser av den refererade litteraturen. Lunds universitet publicerar sina synpunkter i barnmorskornas tidskrift ”Jordemodern”…En skyndsam handläggning av ärendet är nödvändigt.”
Skrivelsen är undertecknad av Barbro Westerholm och Thomas Kallus.

Svar på tal

Socialstyrelsens försök att styra Lunds universitetsforskning blev naturligtvis alldeles för magstarkt för Rektorn, Håkan Westling. Efter en vecka svarade han:

” `Lunds universitet ´ har fått en skrivelse från socialstyrelsen om docent Mats Hansons verksamhet… I skrivelsen finns några missuppfattningar som jag gärna vill rätta till. Universitetet som sådant bedömer inte konsekvenserna av enskilda forskares publikationer; ej heller kommer `universitetet´ att publicera några synpunkter i någon tidskrift. Slutligen verkar det som om socialstyrelsen önskar att universitetet skyndsamt ska avge någon form av utlåtande (av vilket socialstyrelsen emotser kopia. ) Förmodligen avses med uttalandet de synpunkter som skulle publiceras i barnmorskornas tidskrift ´Jordemodern`. Detta är som sagt uteslutet.”
 

Bocken som örtagårdsmästare

I en anmälan till Socialstyrelsen, KU, Justitieministern och Sjukvårdsministern (29/3) talade Hanson klarspråk om saken :

”De metoder som tillämpas från Kallus/Westerholms sida hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle och är något som man trodde endast förekom i diktaturstater. Sådana metoder att tysta en fri debatt och forskning fördöms av svenska myndigheter när de förekommer i andra länder.”

Departementen bollade Mats Hansons skrivelse mellan sig och lät frågan sedan rinna ut i sanden. Så marginaliserades alltså Mats Hanson ut från Lunds universitet. Till skillnad från Barbro Westerholm. Hon bara steg mot höjderna: till professor, expert i medicinska forskningsråd med mera. I dag är hon av Carl Tham utsedd att leda en etikkommitté för forskningen i Sverige! Men Westerholm har inget ångrat från 1985. Och heller inget glömt. I Medicinska forskningsrådet har hon därför gjort allt för att mildra skrivningarna om kvicksilvrets farlighet. Hennes etiska hållning består alltså av en minst sagt rundlig elasticitet.

Att aktuell forskning säger samma sak som Mats Hanson mycket försiktigt påpekade i ”Jordemordern” 1985, stör inte Barbro Westerholm. Ty hon är fullt upptagen med att göra etiska utvärderingar av andras misstag enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hon ser varken systemfel eller någon större hälsofara med amalgam för gravida, barn och övrig befolkning. Det är därför inte svårt att förstå, att de krafter som oböjligt har förespråkat kvicksilvret i tänder är mycket tacksamma för Barbro Westerholms etiska elasticitet.

Historien om Mats Hanson, ”Jordemodern” och Barbro Westerholm är mycket lärorik. Den får vi inte glömma!

Jan Åberg

 
fotnot:

* ( I sin nya bok ’Fri från amalgam”, sammanfattar Magnus Nylander Socialstyrelsens reträtter i den här frågan i tre steg:

  • Amalgam är stabilt, läcker inget kvicksilver.
Och när detta kritiserats sönder:
  • Amalgam avger små men obetydliga mängder kvicksilver – men det är ofarligt för kroppen.
Och efter ytterligare ett antal år av kritik backar man till sin nuvarande ståndpunkt:
  • Amalgam avger visserligen betydande mängder kvicksilver som kan ha effekter på människokroppen – men ännu är det inte helt vetenskapligt bevisat.)
-------=------
Vad tycker du?   Vad bör man göra?   Skriv gärna en kommentar!

  Namn: (om du vill)
  e-mail: (om du vill)

 
Tandvårdskadade är trötta på okunskap och fördomar
 


Några relaterade dokument:
Dubbelblind Westerholm!
Historien upprepar sig!
En medicinsk skandal
Öppet brev till Westerholm
Prestige bakom försvaret av amalgam

Välkommen och tyck till i gästboken