AKTUELLT Uppdaterad 980530

 
Dubbelblind!

Barbro Westerholm hänvisar i en inlämnad motion, till som hon kallar rapporter från EU och WHO, som skulle vara belägg för att amalgam är säkert. Det är bara det att EU "rapporten" inte är något annat än vad vi skulle kalla remiss, och WHO-dokumentets officiella status har nu dementerats

av Dr G. Pakhomov som är en högt placerad odontolog, ansvarig för programmet Oral Health hos WHO.

För den stora franska dagstidningen France-Soir uttryckt han sig så här:
"WHO har aldrig givit någon officiell rekommendation angående amalgam och har aldrig sagt att det inte finns några risker med detta material. ... Professor Zeilig tycks styra om allt i Frankrike, men han har absolut inget bemyndigande att vifta offentligt med den här texten i WHO:s namn, eftersom den har skrivits av externa författare som utsetts av sina respektive regeringar." Journalisterna kommenterar detta så här: "Ett klart fördömande av en mycket tvivelaktig lobbyaktion."
 
Omprövning av forskningsrådsnämndens slutrapport?

Kommer man i och med detta uttalande att tvingas att revidera den rapport som gått till regeringen. Nämnden hade redan när man skrev rapporten kännedom om detta dokuments tvetydiga tillblivelse, och nu står det helt klart att den inte har något värde alls.

Vad står det igentligen?

Att hon anger, LEK-utredningen Socialstyrelsen redovisar 1987:10 som stöd för att amalgam skulle vara ett säkert tandlagningsmaterial är helt otroligt. Vad menar hon, kan hon inte ens läs innantill eller är hon helt förgiftad av sina egna amalgamplomber?

citat från sidan 26 i denna:

"Fråga 7. Vilka riktlinjer föreslås för socialstyrelsens framtida handlande med hänsyn till resultaten från utredningspunkterna 1-6?

Svar på fråga 7
Amalgam är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt tandfyllnadsmaterial. Expertgruppen vill därför föreslå socialstyrelsen följande åtgärder vad beträffar användandet av amalgam.

Socialstyrelsen föreslås stimulera utvecklingen av nya tandfyllnadsmaterial, som är tekniskt och biologiskt/toxikologiskt tillfredsställande. När sådana finns tillgängliga föreslår expertgruppen att användandet av amalgam avvecklas."

Detta är mer än tio år sedan, men tack vare Barbro Westerholm med flera rabiata amalgamförespråkare har forskning och utveckling försenats och begränsats högst avsevärt. Trots detta finns det i dag flera betydligt bättre material att laga tänder med. Så regeringens föreslagna avveckling av amalgam bygger på de faktiska kunskaper om risker som finns och är i sak helt rätt för en bätre folkhälsa.

Det är inte första gången.

Allt kanske bottnar i det som hände på 80 talet när docent Mats Hansons skrev en artikel i barnmorskornas tidskrift "Jordemodern". Den handlade om fosterskadande effekter av kvicksilver och avrådde gravida kvinnor från att byta ut amalgamfyllningar strax före, under graviditet och under amning (i dag vet vi att detta innebär en risk).

Barbro Westerholm som då var Generaldirektör på socialstyrelsen tillsammans med Thomas Kallus gick då för lång i sin nitiskhet för att det inte finns några risker med amalgam. Kort efter detta fick hon ju avgå!

Eller som att hon självsäkert uttalade i TV 1985: "Amalgam är en väl utprovad produkt och någon risk för kvicksilverförgiftning finns inte med den produkten. Det är min bestämda åsikt."
 


Barbro Westerholm tycker fortfarande att det är en kontrovers, men är det?
Med de fakta som finns är det egentligen bara metoder för att enkelt kunna fastställa sjukdomsorsak som fattas.

ÖPPET BREV till riksdagsledamoten Barbro Westerholm.

Hon skriver här en debattartikel:
Amalgam - en medicinsk kontrovers Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp).
Har varit införd i ett antal tidningar, med liknande lydelse.

som har fått många att reagera, här är några stycken.
En medicinsk skandal
Är Barbro Westerholm (fp) blind?
Prestige bakom försvaret av amalgam    


Välkommen och tyck till i gästboken