Tisdag 23 september 1997 BOHUSLÄNINGEN

Socialstyrelsen obstruerar


ocialstyrelsen har inte bevisat att amalgam är absolut ofarligt för den enskilde individen. Som vanligt när det gäller Socialstyrelsen vill Per Swartling (Bohusläningen 9 september) påskina att amalgamets hälsorisker inte finns. Det är en sak att bevisa när, hur och varifrån skadan/sjukdomen uppstått, en annan att leva efter försiktighetsprincipen.

Svar på tal

 Alla vet att amalgam alltid läcker kvicksilver. Detta borde vara nog för att stoppa all amalgamanvändning. Mot bakgrund av att Sverige i FN:s Agenda 21 lovat att stoppa all kvicksilveranvändning, är Socialstyrelsens agerande ytterst märkligt.

  När det gäller den åberopade rapporten från EU, är ett par upplysningar av värde för läsaren. EU:s Ad-Hoc expertgrupp har inte behandlat amalgamet i rätt instans. Det är EU:s industriella avdelning som har fått göra värderingarna, inte där bedömningen borde ha gjorts, inom avdelningen för hälsa och miljö. Detta innebär att dentalindustrins företrädare och tandläkare framfört sin intressen i rapporten. Den är just nu ute på remiss. Vad slutresultaten därför kommer att bli vet ingen - inte ens Per Swartling.

  Anmärkningsvärt är att enskilda tjänstemän på socialdepartementet tycks vara mer måna om att hålla sig väl med Socialstyrelsen och industrin än med patientkollektivet. Vi har från Tandvårdsskadeförbundet, trots upprepade brev och uppvaktningar, inte tillåtits delta i arbetet. Man har till och med så länge som möjligt mörklagt vem och vilka som deltog i EU-gruppen från Sverige.

  EU, d v s vi skattebetalare, har alltså betalt för att amalgamindustrins främsta företrädare har representerats, men patientföreningar och forskare med annan erfarenhet av amalgamet har utestängts. Detta strider mot FN:s standardregler som Sverige har lovat att följa.

  På denna nivå tycks man vara omedveten om att dessa finns och vad de innebär.

  Den tyska förändrade skrivningen har kommit till Socialstyrelsen via de tyska tandläkarförbundet och NIOM, varför uppgifterna inte kan tillmätas betydelse, då dessa hela tiden har motarbetat ett amalgamförbud. Om folkhälsan och omsorgen om individen - inte bara den så kallade generella (d v s allmänna) påverkan av kvicksilvret skulle fått råda, så hade amalgamet för länge sedan avvecklats, så som politikerna vill.

  Nu obstruerar Socialstyrelsen därför att man där tydligen har andra intressen, att bevaka. Vilka dessa är och vems ärenden man går, borde granskas. I alla fall är det inte omsorgen om den enskilda människan som styr.

Margaretha Molius
Förbundsordförande
Tandvårdsskadeförbundet

Bohuslänningen tisdagen den 9 september 1997
Inga bevis om amalgam. Per Swartling medicinalråd berättar vilka bevisen är för att inga bevis finns.

Dalén svarar Swartling. Om hur bevis skapas för att inga bevis finns.Relaterade dokument:

PROFESSOR LARS Jacobsson är landstingsledamot i Västerbottens län och var en av de sex experter, som socialstyrelsen utsåg att utreda amalgamets farlighet för oss människor. Det resulterade 1994 i Expertrapporten "Blir man sjuk av amalgam?
Då han kontaktades av Gustaf Nylander Fil dr, f miljövårdsdirektör med frågan om, varför inga litteraturreferenser hänvisade till IAOMT:s forskningsartiklar i expertutlåtandet. Svarade han: vad är det för litteratur? Det stämmer tydligen in på dessa experter, vad Lars Jacobsson skrev i sin artikel i Västerbottenskuriren den 22 juli 1997 "Vi värjer oss från kunskap".

Unik klinisk dokumentation om amalgam från Umeå universitet. Professor, Med Dr. Fredrik Berglund ger sin replik på Lars Jacobssons debatt artikel.   (Västerbottenkuriren 14/8)
Välkommen och tyck till i gästboken