Om Försäkrings- kassornas och Socialstyrelsens agerande!

Riksdagsman Marianne Andersson   ( C )   insändare i Skövde Nyheter 3 sept. 97.

Sverige har en lång tradition med självständiga myndigheter där politiker inte kan lägga sig i enskilda beslut.

Det är en god princip att ha klara roller där myndigheterna har att tillämpa de lagar som beslutas i riksdagen. Allt oftare händer det emellertid att de beslut som fattas av olika myndigheter inte stämmer med riksdagsbesluten vilket leder till förvirring och rättsosäkerhet bland allmänheten och minskar trovärdigheten både för myndigheter och politiker.

Nu senast gäller del elöverkänsliga personer som förvägras sjukpenning på grund av att Riksförsäkringsverket hävdar att elöverkänslighet inte är en sjukdom. Samtidigt har riksdagen upprepade tillfällen uttryckt förståenlse för de elöverkänsligas situation, uppmuntrat elsanering av bostäder och arbetsplatser och överhuvudtaget förordat försiktighetsprincipen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska människors sjukdom tas på allvar.

Jag har nåtts av flera vittnesbörd om att försäkringskassorna behandlar elöverkänsliga olika i olika delar av landet. Västsverige tycks inta en mycket hård attityd och det finns flera exempel på bemötande som kan uppfattas som rena trakaserier där man på alla sätt försöker få patienterna att klassas som psykiskt sjuka. Istället för att försöka hjälpa den sjuke tillbaka till ett aktivt liv och till arbete försöker man på alla sätt trycka ner honom/henne. Det har inget med ekonomi att göra utan är ren maktfullkomlighet.

Marianne Andersson
riksdagsledamot (c)


Per G Swartling  på  Socialstyrelsen håller envist fast vid att "inget samband visat" för att amalgamfyllningar generellt påverkar hälsan. Här i en insändare i Bohuslänningen den 9 september 1997.
Och ett svar "Socialstyrelsen obstruerar" i Bohuslänningen den 23 september 1997

Byrodirektör Eva Thoor betonar i de "nya direktiven om amalgamsjuka" (se nedan) som snart skall gå ut, att "man inte heller sagt att det finns vetenskapliga belägg för motsatsen."

Snart står Svartling och några av hans gelikar ensamma, resten av Svenska folket vet att det är olämpligt att använda kvicksilver för tandlagning.

Det är väl märkligt att man inte kan använda lite sunt förnuft, som vanlig medborgare är det faktiskt inte så svårt att förstå att stoppar vi ett av de giftigaste ämnen som finns i munnen (och då det nu är vetenskapligt bevisat att det hela tiden läcker kvicksilver ur amalgamplomberna) så vore det mycket märkligt om det inte skulle påverka hälsan!!

Orsaken är väl kanske den som några elever konstaterar i sin högskole-uppsats:   " Vi tror att den största anledningen till att medicinska myndigheter bestämt hävdar att amalgamet är ofarligt är på ekonomiska grunder. Man är nämligen rädd för enorma skadestånd. Det finns också mycket prestige i forskarvärlden. De har nämligen svårt att medge att de begått en dundertabbe och förgiftat befolkningen. "


I Falköpings Tidning den 28/10-97

Relaterade dokument:

Socialstyrelsen obstruerar i Bohuslänningen den 23 september

FÖRÄKRINGSKASSAN MYGLAR MED SJUKPENNINGEN!
" Enligt konventionen om mänskliga rättigheter och även enligt den svenska lagen har man rätt till personlig inställelse då en rättsfråga ska avgöras och att själv argumentera för sin sak. Men det är med stor motvilja som socialförsäkrings-nämnderna beaktar denna fundamentala rättighet.

Ove Jonsson Advokat   Bo Kuritzén Läkare "

Vem värjer sig mot kunskap?
Professorn i psykiatri Lars Jacobsson skriver i sitt inlägg 1997-07-22 om de nya sjukdomarna amalgamförgiftning, elöverkänslighet, sjukahussjuka, fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom som om han vore en ren beteendevetare utan någon som helst medvetenhet om den miljöförstöring som vår planet utsätts för. . . . . . . . . . Chefsläkare Christina Eliasch vid Försäkringskassan i Stockholm hör helt klart till de läkare i Sverige som är mest pålästa när det gäller forskningen kring dessa nya sjukdomar. Hon skriver l997-06-10 i ett brev rörande en elöverkänslig kvinna om begreppet psykosomatiskt att det redan 1982 ändrades från att innebära "psykisk orsak till kroppssjukdom" till att enbart beteckna samtidig störning i kropp och själ utan angivande av orsak". . . . . .Välkommen och tyck till i gästboken