FAKTA om Alzheimers och kvicksilverALZHEIMER DEMENS

Vi har tidigare omtalat sambandet mellan Alzheimer's demens och förhöjda kvicksilverhalter i hjärnan. Det finns även tidigare uppgifter om förhöjd kvicksilverhalt i plasma hos patienterna(Basun et al, 1990). I socialstyrelsens senaste utredning påstås att det inte fanns någon skillnad i Hg halt i ryggmärgsvätska i denna studie. I själva verket hade Alzheimerpatienterna i medeltal 4,67 nmol/l och kontrollerna 3,23 men det lilla antalet patienter och kontroller (11st av vardera) och den stora variationen gjorde att skillnaden inte blev statistiskt signifikant. Däremot hade patienterna signifikant högre halter i blodplasma (14,7 resp 8,0), något som socialstyrelsen underlåter att omtala.

Nu bekräftas de förhöjda halterna av kvicksilver i blodet hos Alzheimerpatienter, speciellt hos dem som drabbas före 65 års ålder, G. Drasch i München har gjort mätningarna, tandläkarhögskolan i Mainz odontologisk undersökning och flera andra institut neurologisk undersökning m.m. Jämfört med kontrollgrupper hade Alzheimerfall 2 ggr högre kvicksilverhalt. "Yngre" fall under 65 hade 3 ggr högre halt. Halten kvicksilver i blod korrelerade med halten amyloid beta i ryggmärgsvätska (det protein som anses vara "felaktigt" vid Alzheimer).

Den odontologiska utredningen på tandläkarhögskolan av ett urval av patienterna är däremot bristfällig och av samma skäl som den beryktade studien av kvinnor i Göteborg som blev friskare ju mer amalgam de hade, tack vare att man underlät att tala om vad som fanns under guldkronor, i tandrötter m.m. Drasch, som är en trovärdig person, har säkert inte haft någon kontroll över denna del av undersökningen, Man hittade inte någon korrelation med antalet amalgamfyllningar, trots att blodhalten kvicksilver i alla andra studier är relaterad till antalet fyllningar. Givetvis kan man tänka sig andra källor: termometrar, mediciner, speglar mm, men det verkar sannolikast att exponeringen trots allt kommer från amalgam som inte är direkt synligt.

Kvicksilverhalten var odisputabelt förhöjd hos Alzheimerpatienter och alldeles speciellt hos den yngre gruppen. Med tanke, på studierna av Boyd. Haley och medarbetare där man visat att djur som utsätts för kvicksilverånga uppvisar identiska biokemiska förändringar med Alzheimerpatienter finns det nog skäl att instämma i vad Haley sade vid en konferens: "Jag kan inte bevisa att kvicksilver från amalgam orsakar Alzheimer's demens, men jag skulle råda den som har anlag för Alzheimer att inte ha amalgam i munnen."

Drasch påpekar ett annat viktigt förhållande som jag tog upp för flera år sedan men som helt avvisades av prof. Staffan Skerfving, nämligen stabiliteten av kvicksilver i blodprover. Drasch skriver nu att blodprover måste mätas inom 3 dagar, annars binder kvicksilver från blodet till rörets väggar, även om provet förvaras kallt. Man kan undra över hur många felaktiga mätningar som gjorts på amalgampatienter under årens lopp.

ANSAMLING AV HG I NERVCELLER

En studie av upptag av låga doser kvicksilver hos möss visade att djur av honkön visade kvicksilveransamling i nervceller i ryggmärgen vid halva exponeringen jämfört med handjur. Möss anses som bättre försöksdjur än råttor när det gäller upptag och omsättning av kvicksilver och fördelning liknar mer den hos männika (så långt man nu känner till den hos oss själva).

Kvicksilvret i ryggmärgens nervceller stannar dessutom kvar i cellerna under lång tid (30 veckor, vilket är lång tid hos möss). När kvicksilvret försvunnit i njurarna finns det kvar i nervcellerna. Exponeringen låg långt under industrins gränsvärden och visar, enligt forskarna, att kvicksilver ansamlas i nervceller även vid tillåtna exponeringar.

En ytterligare studie av samma forskargrupp visade att låga doser kvicksilverklorid i bukhålan (1-2 mikrogram/gram kroppsvikt) orsakade en ansamling i ryggmärgens nervceller och en skrumpning (minskad diameter i tvärsnitt) av speciellt de största motoriska nervfibrerna, de som drabbas vid amyotrofisk lateral skleros. ALS. Forskarna anser att kvicksilver är starkt misstänkt för att orsaka ALS.

Det är glädjande att forskarvärlden (eller åtminstone en del av den) börjar bekräfta sambandet mellan kvicksilver och just de sjukdomar som vi själva inom Tf. sett ett samband med. Det är givetvis mindre glädjande att ana vilket elände amalgamet åstadkommit under 150 år. Det är också mindre glädjande att se hur de som skall leda forskningspolitiken, forskningsråd och forskningsrårdsnämnd, den senare efter en positiv ansats, förfuskar presenterade resultat då de inte stämmer med den förutfattade uppfattningen. Det kan lämpligen kallas forskningspolitiks korruption

Litteratur:

Increased blood mercury levels in patients with Alzheimer's disease. Hock. C, Drasch. G, m.fl. J. Neural Transmission 105, 1998 59 68.

Entry of low doses of mercury vapor into the nervous system, Pamphlett R. Coote P Neurotoxicol 19, 1998, 39 48

Shrinkage of motor axons following systemic exposure to inorganic mercury. Pamphlett R, Prig, FY. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 57, 1998, 360 366.

Mats Hanson

 


Välkommen och tyck till i gästboken