Tungmetaller möjlig orsak
till Parkinson
I ST (Sundsvalls Tidning) fanns en artikel om Parkinsons sjukdom (20/2-96). I denna artikel Uttalar sig läkaren P.O. Nordqvist om att tungmetaller skulle kunna vara en orsak till Parkinson, men samtidigt menar han att Parkinson fanns redan på 1700-talet, därför förkastar han i princip den teorin.

Vad menar läkaren P.O. Nordqvist egentligen? Menar han på fullt allvar att tungmetaller inte fanns före 1800-talet. Bly är en tungmetall som var känd redan i det gamla Egypten. Under den romerska kejsartiden var blyrör i allmänt bruk i städerna som vattenledningar. På grund av blyets giftighet har det hävdats att detta var en orsak till romarikets fall. Den giftigaste tungmetallen är kvicksilver och den är känd sedan antiken. Även om kvicksilver och dess föreningar i alla tider har varit kända för sin giftighet har de bland annat använts inom medicinen. Medeltida läkare ordinerade bland annat kvicksilverkloridsalva för vissa hudåkommor. Under senare delen av 1500-talet ledde missbruket av kvicksilver inom farmakoterapin till många dödliga förgiftningar. Omkring 1580 krävde den medicinska fakulteten i Heidelberg i Tyskland av varje ny doktor en edlig skriftlig försäkran att vederbörande inte skulle föreskriva antimon eller kvicksilver för invärtes bruk. Trots detta fortsatte man använda kvicksilver och dess föreningar inom medicinen och det gör man tyvärr än idag.

Vad för slags mediciner ges till Parkinsonpatienter? Är de fria från tungmetaller?

Forskare vid Henry Fords Hospital i Detroit har i en forskningsstudie (1986-1988) visat på ett samband mellan användning av tungmetaller i industrin och parkinsons. Forskarna sammanfattar: "Dessa ekologiska observationer tyder på ett geografiskt samband mellan, dödlighet i Parkinson och industriell användning av tungmetaller."

Det finns en vetenskaplig studie utförd 1985-1987 vid Universitetet i Singapore, som visar på ett starkt samband mellan kvicksilverbelastning och Parkinsons sjukdom. Forskarna är ändå lite försiktiga i sina slutsatser och säger att orsaken till detta förhållande är oklart och mer forskning krävs.

Mot bakgrund av det ovan nämnda kan man inte utesluta eller för ringa betydelsen av tungmetaller som en möjlig orsak till Parkinsons sjukdom.

 
KENT NORDSTRÖM
Vice ordförande i
Tandvårdsskadeförbundet
i Västernorrland

Sundsvalls Tidning 16 mars -96Välkommen och tyck till i gästboken