VISSTE DU

attKVICKSILVER är ett dödligt gift för allt levande
attamalgam innehåller 50% KVICKSILVER
atten normalstor amalgamplomb innehåller lika mycket KVICKSILVER som 20 normalstora ficklampsbatterier

VISSTE DU

attnär man tuggar maten frigörs KVICKSILVER från amalgam. KVICKSILVRET tas upp av slemhinnorna i munnen och förs vidare ut i kroppen

VISSTE DU

attKVICKSILVER kan passera in i HJÄRNAN
attKVICKSILVER stör NERVERNAS SIGNALSUBSTANSER
attKVICKSILVER kan skada kroppens byggstenar, CELLERNA
attKVICKSILVER påverkar IMMUNFÖRSVARET
attKVICKSILVER kan skada NJURARNA
attKVICKSILVER kan passera genom moderkakan och påverka DET OFÖDDA BARNET

VISSTE DU

attKVICKSILVER lagras i kroppen och kan påverka många organ
attKVICKSILVER kan orsaka en mängd olika sjukdomar och symtom

VISSTE DU

attKVICKSILVER används som konserveringsmedel i flera MEDICINER, VACCINER och ÖGONDROPPAR

VISSTE DU

attdu kan fodra att ditt barn får annat tandfyllnadsmaterial än amalgam

VISSTE DU

attKVICKSILVRETS skadeverkningar kan lindras genom tillförsel av MINERALER och VITAMINER, speciellt SELEN och E-vitamin

VISSTE DU

attTandvårdsskadeförbundet är en handikapporganisation som kan ge råd och hjälp åt den som skadats av KVICKSILVER från amalgam

Tycker Du att det är bra

attvi har en tandvård, som Du riskerar att bli allvarligt och långvarigt sjuk av?

Tycker Du att det är bra

attDu inte får rätt behandling i sjukvården om Du själv skulle bli sjuk av giftiga tandfyllnadsmaterial?

Hur kan Du veta

attDu inte redan har problem som beror på kvicksilver, om Du har amalgam i tänderna, och varken Du själv eller Din läkare vet vilka symtom man får av kvicksilver?

Hur kan Du veta

attDu inte i framtiden kommer att drabbas av sådana problem, även om Du känner Dig helt frisk nu?

Brister i utbildningen !

Svenska läkare utbildas inte i metalltoxikologi (läran om giftiga metaller). De flesta känner därför inte igen symtomen på metallförgiftning, och vet heller inte hur en metallförgiftad patient skall behandlas för att bli frisk.

Svenska tandläkare "tror inte" att man kan bli sjuk av kvicksilver från amalgam, och har inte kunskaper som krävs för att inse, att amalgam och kombinationen guld och amalgam innebär en hälsorisk. De har heller inte kunskap nog för att skydda sina patienter från kvicksilver vid amalgamsanering (borttagning av amalgam).

Följderna blir !

attAmalgamförgiftade patienter får varken rätt diagnos eller rätt vård. Detta medför, att förgiftningen fortgår, vilket i många fall slutligen leder till total arbetsoförmåga och sjukpensionering, vilket drar med sig dryga kostnader för samhället.
attDen som amalgamsaneras utan tillräckliga skyddsåtgärder, kan få sitt tillfrisknande fördröjt med åtskilliga år, eller sin hälsa ohjälpligt raserad.

Lär av erfarenheten

Det finns många exempel på företeelser där man först med tiden insett riskerna: asbest, miljögifter som DDT och PCB, tobak, samt röntgen och annan strålning.

De som tillhör gruppen först drabbade, innan riskerna erkänts, får bära en mycket tung börd.

Misstagen får inte upprepas - det är därför viktigt att lyssna på människorna nu!


Det är dyrt

Mellan 250 000 och 450 000 svenskar vet om, att de är mer eller mindre allvarligt sjuka av amalgamförgiftning. Minst lika många till kan ha symtom på amalgamförgiftning utan att veta orsaken, totalt 10-20% av befolkningen i arbetsför ålder.

Under de kommande årtiondena kommer kanske sammanlagt bortåt en miljon svenskar eller mer att drabbas - om inget görs för att förhindra det.

Rätt utförd sanering, rätt diagnos och rätt vård leder i de flesta fall till återvunnen hälsa, återställd arbetsförmåga och därmed en vinst för samhället.

Okunnigheten och misstagen inom vården orsakar förluster för samhället, i form av produktionsbortfall och dryga kostnader för onödiga och resultatlösa vårdåtgärder, sjukersättningar och förtidspensioneringar. Resultatet blir en växande statsskuld.


Och räkningen kommer till Dej,

i form av höjda skatter och avgifter,
minskade bidrag och urholkad pension.

Hur länge ska Du finna Dej i detta?


Den officiella uppfattningen, att "det saknas vetenskalpligabelägg för att amalgam ger upphov till sjukdom", bygger på okunnighet och undermålig forskning och möter stark kritik från flera håll.
"Det finns inga belägg för att amalgam är farligt". Amalgam består till hälften av kvicksilver, som är den giftigaste metall som finns. Rent kvicksilver förångas så lätt att skadliga halter uppstår redan vid 30 minusgrader.

Amalgam är olämpligt som tandfyllnadsmaterial på grund av sin giftighet och klassas i samma farlighetsklass som arsenik. Amalgam är inte ett stabilt material och den som har amalgam i tänderna får ständigt i sig kvicksilverånga. Det tar mycket lång tid för kroppen att bli kvitt kvicksilvret.

Kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi anses av initierade läkare bero på tungmetallförgiftning från amalgam. Kvicksilver skadar immunförsvaret, vilket leder till att man lättare drabbas av infektioner och kan leda till allergier eller autoimmuna sjukdomar. Kvicksilver både skadar radikalförsvaret och ger upphov till fria radikaler (oxidativ stress). Fria radikaler anses ligga bakom en lång rad av våra "civilisationssjukdomar" bl.a. hjärt-kärlsjukdom, som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Patienter med ALS, Alzheimers sjukdom, astma, Crohns sjukdom, diabetes, epilepsi, fibromyalgi, Hodgkins sjukdom, ledgångsreumatism, MS, psorarisis, SLE och ulcerös colit har blivit bättre efter amalgamsanering. De flesta patienter med "diffusa symtom", som trötthet, yrsel, huvudvärk, muskel och ledsmärtor, ångest, depression, irritablititet och dåligt humör, blir bättre eller helt bra efter amalgamsanering.


Vad kan Du göra?

Lär Dig så mycket du kan om amalgamfrågan, så Du kan skydda Dig själv.
Sprid information till alla du känner, så att de slipper bli sjuka.
Om din tandläkare tycker att amalgam är bra att laga med (byt tandläkare!).
Fråga din läkare om han kan garantera att du inte blir sjuk av amalgamet.
Informera och påverka politiker och beslutsfattare, så att missförhållandena rättas till.
Här hittar du e-maile adresser till politikerna i Riksdagen.
Bli medlem i tandvårdsskadeförbundet. (många kan påverka mer)


innehållet på den här sidan är hämtat från ett informationsblad
från Tandvårdsskadeförbundet som Ulf Strömberg skrivit.