TV 1:s   STRIPTEASE OM AMALGAM
JOURNALISTISK PROSTITUTION.

Denna insändare publicerades av Skövde Nyheter den 9 maj 1995. på tidningens ledarsida. Journalisten Thomas Lundqvist har lagt ned mycket arbete på att försöka att återupprätta amalgamets med rätta skamfilade rykte.

Programmet var grovt vinklat, tendentiöst och genomsyrat av en negativ inställning till praktiskt taget all forskning som inte stödjer den inställning som de båda medverkande Huddingeläkarna företräder.
Dessa fick framträda med långa och väl regisserade avsnitt som sedan understöddes av reporterns inlägg och filminslag, företrädarna för Tandvårdsskadeförbundets m.fl. som manglats i flera timmars utfrågning och där gett utförlig redovisning på en mängd frågor fick däremot ingen möjlighet att bemöta något av de infama påhopp som gjordes i programmet, reportern valde hellre att välja ut de bilder som skulle inge minst förtroende än att redovisa några fakta från utfrågningen.

Nästan alla blir bättre efter amalgamsanering.
Professor o medicine doktor Fredrik Berglund har studerat 245 fallrapporter från 1844-1993 och funnit att 95% blivit bättre av amalgamsanering. I ytterligare minst 6 olika patientundersökningar som omfattar flera tusen personer, publicerade 1985-93 visas att man når förbättringar mellan 80-100% med amalgamsanering. Resultat som hela tiden förbättras av kunniga tandläkare. Amalgamenheten i Uppsala har också kunnat redovisa förbättring hos omkring 90% av patienterna efter tandbehandlingar.

Huddingeenheten vilseleder.
Huddingeläkarna redovisade vid sin utvärdering för 1993 att 10 procent varit allergiska mot amalgam och guld. Resten hade symptom som ansågs ha andra orsaker, exempelvis järnbrist, bristande sköldkörtelfunktion och hög kvicksilverhalt i blodet som ansågs komma från Östersjöfisk. Det finns idag gott om vetenskaplig dokumentation som visar att övriga rapporterade symptom med all säkerhet också orsakas eller medverkar vid amalgamförgiftning. Däremot finns det ingen undersökning som ger stöd för "fiskteorin", tvärtom har professor Skare vid Arbetsmiljöinstitutet m.fl. visat att intaget från kost ej medför mer än 2-5 nmol/l Hg i urin. Allt däröver är alltså onaturligt.

Om Amalgamenheten i Huddinge från början bemannats med läkare med ambitionen att bota de tusentals människor som stått i kö för utredning hade regionen gjort en stor vinst. Nu kommer troligen enheten att läggas ned eftersom den inte har kunnat redovisa några som helst resultat med sin verksamhet. Sjukvården är till för att bota sjuka inte för att vilseleda. Detta att vilseleda är lite av ett adelsmärke för den kår som yrkesmedicinaren Sven Langworth tillhör, det var på deras ansvar som det tog 60 år innan asbest förbjöds i Sverige. Glöm ej heller hormoslyr, även då hävdade man med en åsnas envishet att det ej var vetenskapligt bevisat. Eftersom det ej är etiskt möjligt att genomföra undersökningar på människor som ger dessa absoluta vetenskapliga bevis, har ett flertal undersökningar utförts på möss, apor och får som alla visar de risker som amalgamfyllningar innebär. Då det i regel tar 10-20 år efter insättning av amalgam innan människor får sina första tecken på amalgamskador kan alla förnuftiga människor inse att man inte kan tillfredsställa Huddingeläkarnas krav på kontrollerade försök på människor. Langworth har medverkat i ett sådan försök som genomfördes vid Folktandvården i Skara där flera av deltagarna fick svåra men, det har nu gått 6 år utan att någon redovisning eller uppföljning gjorts.

Tillgänglig forskning har fått Socialstyrelsens motsvarighet i Tyskland att i praktiken totalförbjuda amalgam. Uppgiften i programmet att Sverige skulle vara först och ensam om detta var alltså lögn.

Förhållanden enligt ovan har åskådliggjorts av Tandvårdsskadeförb som sedan starten kritiserat verksamheten vid Huddingekliniken.

Professor o medicine doktor Fredrik Berglund som bl.a. är biverkningsspecialist, ställs i programmet inför ett påstående om att Tandvårdsskadeförbundet skulle ha tigit om en uppgift i SIFO-undersökningen. Journalistens uppgift återigen ren o skär lögn och en mycket ful sådan, han erbjöds nämligen att intervjua den som höll i SIFO undersökningen.

En försiktig men korrektare tolkning av SIFO-materialet visar att omkring 520.000 personer antogs ha tagit bort allt amalgam 1993. (idag förhoppningsvis 1,5 miljon). Av dessa var det 14 % dvs 73.000 som ansåg sig vara sjuka p.g.a. amalgamet. Efter amalgamsanering var det 31.200 som blev helt besvärsfria, 67.600 blev mycket bättre än tidigare och 62.400 som är bättre än tidigare. Sammantaget hade hälsan förbättrats hos 161.000 personer efter amalgamsanering, 88.000 av dessa hade inte innan saneringen ansett sig ha några besvär av amalgam utan tagit bort det av andra skäl.

Plast ger mindre biverkningar.
Att man i programmet nedvärderar ersättningsmaterialen är minst sagt förvånande då dessa material sedan många år används allt flitigare av ett flertal av tandläkarna, detta därför att de inte längre anser det vara etisk försvarbart att använda kvicksilveramalgam när det finns bra och säkra alternativ. Hållbarheten är också vida bättre än vad som redovisades det anses ofta överträffa amalgamet. Vi är många som har plastfyllningar som är mellan 15-20 år gamla och kvalitén är självfallet högre på många av dagens bästa material som uppfyller ISO-standard. Påståendet om biverkningar var också lögn, antalet registrerade biverkningar är 3 ggr högre för amalgam än för samtliga plastmaterial tillsammans. Tandvårdsskadeförbundet är den enda organisation som tagit biverkningsfrågan på allvar och har bl.a. gett ut skriften "Den nya tandvården - materialval och teknik", den ger information om dentala material och dess biverkningar, här anges alla material som du bör undvika, fråga efter den hos tandläkaren.

Slutligen ett gott råd!
Har du sjukdomsproblem som inte får en tillfredsställande förklaring och behandling av din läkare, lita till din egen förmåga att känna av din kropps protester. Ta del av den mängd patientberättelser som publicerats, jämför med dina egna erfarenheter och om du finner att amalgamet kan vara orsak till dina besvär ta kontakt med Tandvårdsskadeförbundet för endast där kan du få en allsidig information om hur en amalgamsanering bör göras.

Tandvårdsskadeförbundet i Skaraborgs län
Stig Persson
Välkommen och tyck till i gästboken