DEBATT i klarspråk !


Margot Wallström ger beskede:
från och med 2001 skall amalgam förbjudas!

Både i ett öppet brev och i klarspråksdebatten i radions program 1, har Kent Nordström visat på de risker som foster och spädbarn utsätts för av det kvicksilver som läcker ut från moderns amalgamfyllningar.

Den 9 juni får vi radionīs klarspråk veta av Socialminister Margot Wallström att man har för avsikt att förbjuda amalgam från och med 2001.

Vilka åtgärder som man dess för innan tänker vidta för att minska rikerna för fostret svar hon inte på, vilket fått frågeställaren att ställa en fråga om: "Vilka konkreta åtgärder tänker socialministern vidta för att förebygga risken för skadeverkningarna för kommande generationer?"

I Frankrika har man nu gått ut med de varningar som den ansvarige ministern Bernard Kouchner tidigare aviserat.

Klarspråksdebatten den 4:e juni.

Bästa Margot. Nu har det kommit intressant information från England som jag vill bifoga till mitt brev dat. 14/5 98. I England har "Department of Health" nu gått ut med en rekommendation till tandläkarna att undvika insättning eller borttagning av amalgamfyllningar eller andra permanenta tandlagningsmaterial under graviditet. Ett mycket klokt beslut som minskar risken för fostret att utsättas för det kvicksilver som alltid frigöres i samband med amalgamarbete.

I rapporten från "Department of Health" kan man läsa. Kommittén har fastslagit att det inte finns några bevis för att insättning eller borttagning av amalgam skulle vara skadligt under graviditet. Emellertid har kommittén noterat att toxikologiska och epidemiologiska data är otillräckliga för att kunna uppskatta sannolikheten för skador under sådana förhållanden och ansluter sig till åsikten att det kan vara skäl att undvika, där det är kliniskt tillrådligt, insättning eller borttagning av amalgam under graviditet. Se bilaga.

Jämför gärna med professor Maths Berlins rapport sid. 12. "Riskens storlek kan med nuvarande kunskapsläge inte uppskattas men kan inte avfärdas" och även sid. 13. "Osäkerheten i uppskattningen av risken för hämning av hjärnans utveckling är oacceptabel !!! "

Alltså ett storskaligt medicinskt experiment
med levande foster och spädbarn.

Det är ett stort ansvar man tar på sig om man nu förhindrar ett totalförbud av amalgam!

Liksom tidigare brev till Socialministern kommer även detta brev att läggas ut på internet på hemsidan www.kvicksilver.org där antalet besökare nu stadigt ökar.

Vänlig hälsning Kent Nordström, Njurunda

Klarspråksdebatten 9:e juni. 98

I klarspråk den 4:e juni ställer Kent Nordström några frågor till mig om amalgam. Han tycker att amalgam bör förbjudas nu.

I Sverige har sedan många år funnits en strävan att avveckla amalgam som tandfyllnadsmaterial och Riksdagen har vid två tillfällen beslutat om det. Eu:s direktiv har hittills inte gjort det möjligt rör enskilda länder att förbjuda en produkt om det inte kan bevisas att den äventyrar patienternas hälsa eller säkerhet. Men inom en snar framtid kommer det att bli möjligt för en medlemsstat att ingripa mot en viss produkt för att säkerställa folkhälsoaspekter även om produkten som sådan inte kan bevisas medföra hälsoproblem. Regeringen har därför i sin proposition om reformerat tandvårdsstöd som beslutades av Riksdagen i Torsdags aviserat att Regeringen inför ett förbud mot användningen av amalgam senast f.o.m. år 2001.

Den kunskap som finns idag är tillräcklig för att motivera ett beslut om att i förebyggande syfte undvika att amalgam används som tandfyllnadsmaterial. Det faktum om att vi idag inte har säker kännedom om vilka patienter som tillhör dom särskilda riskgrupperna när det gäller amalgam talar också för ett allmänt förbud. Oron för att materialet ger ogynnsamma hälsoeffekter är ett problem i sig sett ur folkhälsoperspektiv och enligt Regeringens mening är det viktigt att vara lyhörd för människors oro. I den nya tandvårdsförsäkringen som gäller f.o.m. 1999 slopas också den statliga ersättningen för fyllningar som görs med amalgam. Det är inte meningen att man skall välja en amalgamfyllning bara för att den är billigare.

Hälsningar från Margot Wallström

Njurunda den 12:e juni

Till Klarspråksdebatten

Bästa Margot!
I klarsprå ksdebatten den 9:e juni bemöter Socialminister Margot Wallström mitt uttalande från den 4:e juni om amalgam. Men jag blir mycket förvånad över hennes svar. Det liknar mest god dag yxskaft.

Bl.a. påstår socialministern att jag ställde några frågor om amalgam. Det är helt felaktigt, jag ställde inte en enda fråga. Däremot gjorde jag ett konstaterande om att kvicksilverläckande amalgamfyllningar hos gravida och ammande kvinnor är ett storskaliet medicinskt experiment med levande foster och spädbarn, eftersom kvicksilver går över från modern till fostret och likaså via bröstmjölk till spädbarnet. Jag refererade även till Forskningsrådsnämndens anlitade riskvärderingsexpert Maths Berlin, professor i miljömedicin och hans rapport, samt uttalanden från "Department of Health" i England och helt nyligen har nu även det Franska Hälsoministeriet gjort ett liknande uttalande som den Engelska hälsovårdsmyndigheten. Jag upprepar vad Professor Maths Berlin uttalar i sin rapport citat. "Riskens storlek kan med nuvarande kunskapsläge inte uppskattas men kan inte avfärdas" och citat. "Osäkerheten i uppskattningen av risken för hämning av hjärnans utveckling är oacceptabel.....!!!"

Eftersom Socialministern är ytterst ansvarig för Hälso och Sjukvården i Sverige så passar jag nu på att ställa en fråga Vilka konkreta åtgärder tänker socialministern vidta för att förebygga risken för skadeverkningarna för kommande generationer? Jag föreslår att man snarast sätter upp varningsskyltar på alla tandkliniker. Eu:s direktiv förhindrar väl inte att man informerar allmänheten om hälsorisker. I Californien,USA finns det redan sådana varningsskyltar sedan 94 på alla tandkliniker med information till gravida och ammande kvinnor om de hälsorisker kvicksilverläckande amalgamfyllningar utgör för foster och spädbarn.

Avslutningsvis vore jag tacksam om Socialministern bemöter mig i mina uttalanden och ingenting annat. På internet www.kvicksilver.org kommer liksom tidigare även detta uttalande att läggas ut.

Med vänlig hälsning Kent Nordström

Oro för oroliga i Västerbotten, ett brev till Socialminister Margot Wallström med anledning av hennes inlägg i Klarspråk den 9:e juni.


Välkommen och tyck till i gästboken