AKTUELLT

 
Frankrike begränsar nu amalgam

I den stora franska dagstidningen France-Soir kunde vi den 29 maj läsa att:

"Frankrike har beslutat att begränsa användningen av amalgam. Till att börja med skall gravida och ammande kvinnor skyddas. Bernard Kouchner [den ansvarige ministern, övers. anm.] förbereder en varning till praktiserande tandläkare ... och till tuggummituggare."

"'Insättande och borttagande av amalgam skall undvikas under graviditet och amning.' Denna officiella rekommendation, som kan väntas väcka stort uppseende kommer att lämnas av hälsoministeriet under någon av de närmaste dagarna tillsammans med cirka femton andra uppmaningar av liknande slag. Vissa så förbluffande som denna: "Användning av tuggummi ökar övergående frisättningen av kvicksilver från amalgamfyllningar; sådan användning bör begränsas hos personer med många fyllningar.'"

 
Kommer Sverige som tidigare varit ett
föregångsland att nu komma på efterkälken?


Vid en rundfrågning hos riskdagsledamöterna om deras inställning till förslagen i den nya tandvårdspropositionen som skall tas upp nu den 4 juni, möter man stora skillnader i attityder.

På frågan om de vill se till att vi får ett förbud för amalgamanvändning som är föreslagit i propositionen gav Göran Lindbald Riksdagsledamot och leg. tandläkare detta svar, som flertalet moderater ställde sig bakom.
 ”Jag kommer inte att verka för ett förbud. På vetenskapens nuvarande ståndpunkt finnes inga påvisbara hälsorisker (annat än för vissa överkänsliga personer) med odontologisk användning av amalgam. Däremot är miljöriskerna vid utsläpp av kvicksilver stora eftersom organiska kvicksilverföreningar är mycket giftiga. Gäller tillexempel fisk och säd. Av miljöskäl bör därför all användning av kvicksilver minska till ett minimum. Som tandfyllningsmaterial är amalgam ett ganska bra och billigt material med mycket små risker för läckage av kvicksilver. Detta gäller till och med vid tuggning av tuggummi.”  
Att detta stämmer dåligt med de vetenskapliga fakta som finns (att tuggummi tuggning kan ge extrema kvicksilver nivåer har visats vid ett flertal tillfällen) tycks inte bekymra alls! Och som det framkom under forskningsrådsnämndens seminarier är osäkerheten stor hur många som kan påverkas. Vad menas med ”små risker för läckage av kvicksilver”, att vi får i oss 5 ggr så mycket kvicksilver från amalgam som WHO anser acceptabelt för dricksvatten, skall det betecknas som små? Så småningom kommer väl även dessa odontologer att inse hur felaktig information de fått. Men under tiden bör personer inom regering och myndigheter som har förmågan att se vad som är sunt och förnuftigt fatta besluten.

Oförstånd eller?

Att moderater folkpartiet och kristdemokraterna i en reservation mot förslaget hävdar att ett slopande av tandvårdsersättning för amalgamfyllningar från 1999 skulle strida mot EU-rätt och uppfattas som ett handelshinder förefaller märkligt, mot bakgrund av att Sveriges riksdag tidigare beslutat att sluta använda amalgam från 1997 men hänsyn till de hälsorisker som visats. Och utspelet får väl betecknas som ett försök att omintetgöra ett mycket bra förslag från regeringen, som på sikt kommer att spara miljarder i sjukvårdskostnader och minskat lidande för många i befolkningen.

Danmark väntas sätta stopp 1999, Tyskland har redan tämligen långtgående restriktioner, England och Frankrike har aviserat kraftiga inskränkningar och alla dessa är EU-länder.

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU25 Reformerat tandvårdsstöd


Välkommen och tyck till i gästboken