INSÄNDARE

 
Amalgamet når hjärnan !


I en insändare i Hallands Nyheter den 25 april tycker Berit Jansson att amalgamsanering är att väcka falska förhoppningar hos MS-patienter.

" Amalgamsanering - ett falskt hopp för MS-sjuka

Min första reaktion på Ulla och Roland Johanssons debatt artikel Amalgamet förbjuds-nu börjar den stora saneringen var en undran hur någon kunde tro att ett sådant slutet system som centrala nervsystemet/ryggmärgen utgör, med i de MS-sjukas fall inflammation och myelinsönderfall, skulle kunna påverkas av amalgamsanering!

  Min andra reaktion var vrede över vad en sådan artikel kan föra med sig. Visserligen är vi som patienter en luttrad grupp, men människan är som bekant lagd åt att gripa efter halmsrån. Allt från ormgift, vegetabilisk kost, healing och nu amalgamsanering skall befria oss från MS!

  För att föra in lite fakta i debatten vill jag återge nedanstående passus från Sveriges ledande auktoriteter inom MS. Det är
Oluf Andersen Neurologiska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset,
Jan Ernerud Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping,
Sten Fredriksson Neurologiska kliniken, Huddinge sjukhus,
Tomas Olsson Neurologiska kliniken, Karolinska sjukhuset,
Magnhild Sandberg Neurologiska, Universitetssjukhuset i Lund,
Jan Hillert Svenska Neurologföreningen:

  Föreställningen att tänderna och munhålan skulle spela roll för sjukdomar, och inte minst för MS, har en lång historia. Från början anade man samband med obehandlade tandrotsinfektioner, senare talades om oral galvanism och på senare tid har man betonat frisättning av metalliskt kvicksilver ur tandfyllningar.

  Enligt vår uppfattning är det klart visat att kvicksilver verkligen frisätts från fyllningar och att kvicksilverhalten i kroppsvätskor kan påverkas av hur mycket fyllningar man har. Därimot har man inte kunnat visa att detta är skadligt.

  Sambandet mellan MS och kvicksilver saknar vetensapligt stöd. . . . . . .

.   .   .

. . . . . Jag vill inte alls negligera amalgamets betydelse i andra sammanhang, men blanda inte in MS! Och framför allt; väck inte falska förhoppningar hos MS-sjuka!

Berit Jansson"

 
Svar till Berit Jansson.

Amalgamsanering - ett falskt hopp för MS-sjuka.

Vi har inte för avsikt att vilseleda någon. Du verkar inte ha fått hela sanningen från de auktoriteter du hänvisar till. För det första vill vi inte lova att alla blir till hundra procent friska efter en amalgamsanering, men det finns statistik från tusentals behandlade patienter, som visar att omkring 80% blir friska, eller krafttigt förbättrade.

  Detta resultatet är så bra, att övrig medicin, inte kan tävla med detta. D.v.s.det är inte några sjukdomar som visar så bra statistik från behandling, som de amalgamrelaterade sjukdomarna.

  Detta kräver som vi skrev i vår förra insändare, att det verkligen görs en seriös sanering och att patienterna stärker sitt immunsystem och sin avgiftningsförmåga, med antioxidanter och andra medel. Alltså, för lyckat resultat krävs att tandläkaren vet att han skall skydda sin patient med kofferdam och friskluftsmask, och att han skall ta ut det giftiga amalgamet på ett humant sätt i så stora bitar som möjligt. Att borra sönder hela lagningarna ger stora mängder amalgamångor, i luften. Detta består till 50 % av kvicksilver, (som alla vet är ett dödskallemärkt gift.) Om tandläkaren fräser på, utan försiktighet, kommer patienten och även tandläkaren själv och hans sköterska att andas in stora mängder genom näsan, av detta nervgift.

Kvicksilver i hypofysen

Tyvärr är det inte så som du säger, att hjärnan och övriga nervsystemet är ett slutet system. Tvärtom finns det kanaler från näsan rakt in i hjärnan. Om du vill läsa hur detta fungerar, rekomenderar vi dej, en bok av Patrick Störtebecker docent i neurologi som heter KVICKSILVERFÖRGIFTNING från TANDAMALGAM- EN FRUKTANSVÄRD RISK FÖR MÄNNISKANS HJÄRNA. Patrick Störtebecker var en av Sveriges duktigaste toxikologer. Han beskrev i sin bok hur kvicksilvret tar sig via luktnerverna i näsan, in i nervsystemet och vidare in i hjärnan. Hans förklaringar visar hur det kan bli så att det ansamlas 20 ggr mer kvicksilver i hypofysen än i övrig hjärnvävnad, eller i ryggmärgen. På läkarspråk låter det så här: "Från slemhinnan i övre näshålan går fina nervtrådar upp genom silbensplattan i skallbasen till luktnervernas bulber.Vidare går går från luktbulberna nervtrådar i luktbanorna, till uncus, som ligger i hjärnans tinninglob. Kvicksilverångor som frigjorts från tandamalgam, slår sig ner på slemhinnan i näshålan, varifrån kvicksilver absorberas och sedan transporteras längs med luktnervernas fibrer, till skallhålan och hjärnan. På detta sätt kan kvicksilver passera rakt upp till skallhålan och i mycket starkare koncentration, påverka hjärnans funktioner enär det har gått förbi den allmänna blodcirkulationen, med alla dess avgiftningsprocesser."

  Professor Magnus Nylander har genom att obducera avlidnas hjärnor kunnat hitta 20 ggr högre halter av kvicksilver i hypofysen än i övrig hjärnvävnad eller i ryggmärgen. Detta förklaras av Störtebeckers ovan beskrivna transportväg. Det råder alltså ingen tvekan om att kvicksilvret når de mest livsavgörande organen i hjärnan. Detta behöver inte ens diskuteras längre.

Nu till frågan om vem som skall bevisa vad?

Det naturliga vore att, även när det gäller kvicksilver så borde bevisbördan ligga på den som sätter in materialet i munnen på folk. Alla borde kräva av sin tandläkare att han undertecknar ett intyg att kvicksilver är helt ofarligt att använda, annars skall man vägra att låta honom sätta in det. Det skulle vara intressant att se om någon tandläkare skulle vara så omdömeslös att han skriver under en sådan försäkran. Däremot är det populärt att prata om, att det inte är bevisat att amalgam är farligt, men här har tandläkarna idag inget stöd för den argumentationen längre. I forskningsrådsnämndens rapport står klart att det inte går att utesluta att man kan skadas av amalgam.

  Så till frågan om MS och kvicksilver. Det finns idag bevis för att MS-sjuka har kunnat förbättras radikalt. En läkare i Sverige som själv haft MS och blivit mycket bättre, är Birgitta Brunes. Hon har blivit så återställd genom en mycket omsorgsfull sanering och avgiftning, att hon idag arbetar med att hjälpa andra MS patienter. Hon har goda resultat att visa upp. Det uttalande som du refererar till, är flera år gammalt och det finns idag signaler om att en del av undertecknarna ångrar det uttalandet.

  Forskningen går hela tiden framåt, och i en rapport från universitetssjukhuset i Ulm i Tyskland, publicerat i den vetenskapliga tidskriften Der Allgemeinarzt, rapporterar med.dr. och proffessorn Erich Mauch, att man funnit 3 ggr. högre halter av kvicksilver i blodet hos 67 MS patienter, än hos en frisk kontrollgrupp. Det finns alltså bevis idag som visar starka samband mellan kvicksilver och MS.

  Om någon vill läsa om Birgitta Brunes behandling går det bra i boken "Från MS diagnos till bättre hälsa". Men precis som Birgitta säger i sin bok, är en allvarlig varning på sin plats. Dert krävs en oerhört skicklig tandläkare och en lika skicklig läkare, för att behandla dessa sjuka mäniskor.

  Med fel behandling kan tillståndet istället försämras. Alltså ska man inte gå till första bästa tandläkare och sanera sig om man har någon sådan sjukdom. För övrigt bör inte någon låta sig saneras av en tandläkare; som inte är omvittnat skicklig på amalgamsanering. Det vi nu skrivit, understryker alltså kraftigt, det vi skrev förra insändaren. Kvicksilver är ett mycket starkt nervgift och en felaktig sanering av en oseriös tandläkare kan ge stora skador, som tar år att bota. Detta är emellertid ingen ursäkt, för att behålla detta gift kvar i munnen, utan det gäller att få ut det ur kroppen, innan dom långsiktiga skadorna kommer. En amalgamsanering måste alltid ske i mycket långsam takt. Det måste alltid gå minst sex till åtta veckor mellan varje behandlings tillfälle.

Hopp för MS sjuka

Nu till din fråga om att ge sjuka mäniskor nytt hopp. Vi anser det vara värre att lura mäniskor till att tro, att deras sjukdom är omöjlig att bota eller förbättra, om det i själva verket går.

  Tandvårdsskadeförbundet är en unik handikapporganisation, så till vida att vi jobbar för att få våra medlemmar friska; till skillnad från många andra som accepterat att förvalta sjukdom livet ut . Detta visar sej också på så sätt att vi förlorar medlemmar som blivit friska; efterhand som det kommer in nya sjuka medlemmar. Vårt förbund skulle också väldigt gärna, samarbeta med övriga handikapporganisationer; som reumatiker; MS-sjuka; fibromyalgiföreningen m.fl. då det ser ut som det kan vara kvicksilvret som orsakar även dessa. Symptomen är nästan desamma för många av dessa grupperna.

  Dessutom är det numera bevisat ; att risken för hjärtsjukdomar; är högre efter intag av kvicksilver. Efter en undersökkning i Finland gjord av Professor J.T. Sallonen. Det finns läkare som förklarar sambanden mellan tungmetaller och hjärt - kärl sjukdomar med att fria radikaler från tungmetallerna förstör kärlväggarna, så att fett och kalk kan fastna och bilda förträngningar. Det ser alltså ut, som om de flesta av det vi kallar vällevnadssjukdomar; skulle vara orsakade eller i vart fall påverkade av amalgamet.

Vi hoppas på en giftfriare och friskare framtid.

Ulla o Roland Johansson
TF Halmstad


Välkommen och tyck till i gästboken