Några klipp ur

AFS 1989:7

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården

Utfärdad den 15 juni 1989


Upptag av kvicksilver i kroppen
Inandning av kvicksilverånga medför ett upptag i kroppen av ca 80 %. Metalliskt kvicksilver tas däremot upp i mycket ringa grad från magtarmkanalen. Ett visst men troligen litet upptag kan ske genom huden. I kroppen fördelas kvicksilver till bl a centrala nervsystemet och njurarna men också till andra organ såsom lungor och lever. Utsöndring sker främst genom urin och avföring.

Metalliskt kvicksilver oxideras i kroppen till tvåvärt kvicksilver. Detta kan endast i liten grad överföras till hjärnan eller till foster. Innan oxidationen har skett kan dock metalliskt kvicksilver löst i blodet passera blodhjärnbarriären eller moderkakan. En tredje form av kvicksilver, organiskt kvicksilver, passerar också dessa barriärer.

Kvicksilvrets utsöndring ur kroppen följer inget enkelt mönster. Huvuddelen av upptaget kvicksilver utsöndras med en halveringstid i kroppen på ca två månader . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hälsoeffekter av kvicksilver
Kvicksilver är en tungmetall, som kan ge skador på i första hand centrala nervsystemet och njurarna. Akut kvicksilverförgiftning genom inandning av kvicksilverånga i mycket höga halter kan ge lungskador, . . . . . . . . . . . . .
Man vet inte säkert om njurar eller nervsystem är kritiskt organ (dvs påverkas vid lägsta halten av kvicksilver). Symptom från nervsystemet är darrningar (tremor) och psykiska symptom som sömnlöshet, minnesrubbning, retlighet och skygghet. Inverkan gäller i första hand på hjärnan, men även det perifera nervsystemet kan påverkas. . . . . . . . . . . . . .
Lätta symptom på lindrig kvicksilverpåverkan kallas ibland mikromerkurialism, även om detta uttryck ur vetenskaplig synpunkt bör undvikas. Det kan röra sig om lätt nervositet, "osäkerhet", sömnlöshet, aptitförlust och viktminskning m m. . . . . . . . . . . . . .
Det hygieniska gränsvärdet för kvicksilver i arbetsmiljön är i Sverige (liksom i flertalet jämförbara länder) 0,05 mg/m3 enligt styrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 1989:4). Värdet är under översyn.
(är numera sänkt till 0,03 mg/m3) min komentar.

Putsning och urborrning av amalgam
Putsning och urborrning av amalgamfyllningar kan tillfälligt ge upphov till höga luftkoncentrationer av kvicksilver/amalgam. Man har t ex vid torrborrning utan högvolymsug momentant uppmätt kvicksilverhalter över 200 mg/m3 i arbetszonen. Speciella skyddsåtgärder är därför motiverade.

- En avsevärd förbättring av luftföroreningssituationen sker om högvolymsug och vattenkylning begagnas vid slipning och urborrning av amalgam. En följsam användning av högvolymsug är viktig.