DEBATT

 
 

ATT FINNA
GENOM ATT INTE HITTA

Genom att inte hitta har vi motbevisat Göteborgsstudien, där de funnit att kvicksilveravgången från amalgam ökar betydligt vid dataskärmar, så därför behövs inga flera undersökningar, är budskapet från forskaren Kjell Hansson Mild, Arbetslivsinstitutet Umeå i V K (Västerbottens Kuriren) och V F (Västerbottens Folkblad) artiklar 8/1.

Detta synsätt är omvälvande. Klara vetenskapliga fynd, som mindre lyckade forskare inte hittar kan således avfärdas och forskning härom kan läggas ner.

En enda professor "på tvären" skulle således genom att inte hitta kunna lägga ned all forskning, i enlighet med denna princip tillämpad i full skala. Denna omdanande rapport med sina hela 5 försökspersoner bör vara ett mästerverk och måste läsas.

Problemet är bara att den inte finns åtminstone inte den 14/1, den är icke diarieförd på Tandläkarhögskolan, Universitetet eller Arbetsmiljöinstitutet.

Olika personer försökte med stöd av offentlighetsprincipen få ut handlingar från A.I. Motiven till nekandet skiftade under dagen men huvudmotivet var att A.I. inte hade med saken att göra utan hade bara tillhandahållit en inkallad expert till mätningarna. Trots denna förklaring är ändå pressmeddelandet utskickat genom Arbetslivsinstitutet 7/1 ! !
Hur är jourhållningen av diariet? Finns det något.

Rimligen går inget att bevisa genom att inte hitta. Detta föder bara fler frågor än svar. Några frågor att begrunda:  Är det rätt metod?  Sökt på rätt ställe?  Vill forskarna verkligen hitta?  Är han kunnig nog ?   etc. etc.

 
Tandläkare Anders Berglund, Tandläkarhögskolan är enligt pressmeddelandet projektledare och frågorna nedan går till honom. Göteborgsstudier som gjordes på amalgam i provrör visade varierande kvicksilveravgång beroende på datafabrikat. Vidare så nyttjades fullständig datamiljö. Berglund har valt magnetfält som liknar de vanligaste datorerna. --Hur vet du att de rätta utlösande fälten nyttjades i detta försök? Du kanske använt de "snälla" fälten. Den normala datamiljön innehåller även ljus flimmer, värme, kemikalier m.m. På vilken grund kan du utesluta utlösande samverkan mellan uppräknade faktorer. --Hur vet du att magnetfält är den enda och rätta faktorn. Om hypotesen är att inte hitta och forskaren inte hittar. Är då det vetenskapliga beviset uppfyllt. --Hur många försök gjordes innan Du fann en vetenskapligt säker metod att inte hitta? 1000-tals vittnesmål finns från människor som känner metallsmak vid datorn. Utbrottet sker oftast efter tandläkarbesök och tillkommande ny teknik. Nya amalgamfyllningar innehåller mer än 50% kvicksilver (hg) Efter något år har plomben läckt bort allt Hg, från ytterhöljet. Ett tomt skal kan det överhuvudtaget läcka kvicksilver? --Hade försökspersonerna nya eller gamla plomber? --Hade försökspersonerna någon gång innan känt metallsmak? --Du och dina kollegor avfärdar ofta människor med metallsmak som psykiska fenomen. --Vilken sinnesinställning hade försökspersonerna? --Ville de läcka Hg eller inte? --Gäller psykets inverkan i bara ett eller i båda alternativen? --Hur uppstår psykisk metallsmak? --Fallen av metallsmak uppträder vanligen efter långvarig och intensiv dataanvändning. Varför nyttjar du då en mycket kort exponeringstid.

I vetenskapliga sammanhang nyttjas ofta en kontrollgrupp.
Hur fungerar den när man "inget hittar"? Ert "fynd" att inte hitta något kommer ytterligare att försämra för sjuka att få hjälp och vård och berör således de redan drabbade allvarligt. Enligt FN:s standardregler ska patientföreningar få vara med vid forskning som berör deras medlemmar. Varför har du inte kontaktat Tandvårdsskadeförbundet eller Föreningen för elöverkänsliga? Vad är sakskälet till att du nonchalerar en konvention som Sverige skrivit under?

Slutligen en allmän förhoppning.   Det vore nog bra för alla parter om ortsmedia dubbelkontrollerade och ställde undersökande frågor ibland.   Därvid skulle de bidra till att ansa och möjligen rensa i den akademiska rabatten.   Annars riskerar ogräs slå rot och skymma de seriösa kunskapsblommorna.

 
Kent Nordström

   
Har varit införd
i VF och VK


Relaterade dokument:

DAGS ATT GRANSKA RÄKNINGEN!   Kjell Hansson-Milds forskningsraport om bildskärmar och amalgam, finns den eller finns den inte? Och visar den i så fall på något?

VILKEN FORSKNING ÄR FRI? leder vidare till.

Mörkläggningen av Göteborgsstudien

 


Välkommen och tyck till i gästboken