DEMOKRATI och OFFENTLIGHET

 

För att en demokrati skall förbli demokratisk är principerna för offentlighet viktiga.

Om vi börjar tumma på dessa principer kommer medborgarnas demokratiska rättigheter snart att vara satta ur spel. En del av offentligheten består i att ”vi” medborgare har möjlighet att ta del av de handlingar som myndigheter har. Vilka regler gäller, och hur får man se dessa dokument?  Är det så att man på myndigheter genom underlåtenhet sätter demokratin ur spel?  Vilka är reglerna och hur tillämpas de.

OFFENTLIGA OCH ANDRA HANDLINGAR

Grundlagen reglerar i Tryckfrihetsförordningen vad som är offentliga handlingar. Det är en rätt unik svensk lag som ger oss stora möjligheter till insyn. När Sverige blev medlem av EU förändrades vissa saker. Dokument som är EU-tillverkade faller inte under svensk offentlighetsprincip utan under EU:s ”Code of conduct” – där offentlighet är en undantagsregel och sekretess en huvudregel. Men när det gäller ”svenska” dokument så gäller fortfarande de gamla reglerna – men vi får naturligtvis kolla upp så att svenska dokument med anknytning till EU-dokument inte på okynne hemligstämplas. Detta begär man i så fall att av närmast överställd instans vid en myndighet få prövat.

 
Principer för offentlighet enligt grundlagen

Den svenska offentlighetsprincipen, som ju omfattar alla statliga och kommunala myndigheter, ger oss rätt till följande:
1) alla dokument, beslut, in-utgående skrivelser, i princip allt är offentlig handling och ska vara öppet för allmänheten.
2) de offentliga handlingarna ska förvaras på ett sådant sätt att de utan varje form av dröjsmål på begäran ska kunna visas upp för läsning.
Allt av betydelse för verksamheten hos en myndighet ska registreras och läggas ”ad acta”. Med andra ord: i princip allt utan sådant som reklamblad och annat som inflyter till myndigheten som inte direkt berör dess verksamhet. Men alla brev in till myndigheten, olika avdelningar, olika befattningshavare och alla brev ut är offentliga. Det samma alla protokoll och beslut från sammanträden. Alla budgetar, utgifter och inkomster till myndigheten är offentliga handlingar, intill varje enskilt kvitto.

Få undantag

Det finns några undantagsregler i sekretesslagen som medger att myndigheterna kan hemligstämpla visst material. Främst gäller det enskilda personers förhållanden. Exempelvis patientförhållanden: sjukjournaler och liknande personliga omständigheter. Av konkurrensskäl kan också exempelvis sammansättningen av ett visst preparat som används, exempelvis i forskningsprojekt, hemlighållas.

Men undantagen är få. Vill man överklaga dem, så begär man först ett skriftligt beslut på att handlingen inte lämnas ut på grund av hemligstämpel. Sedan överklagar man till närmast högre instans inom myndigheten (i det skriftliga beskedet ska myndigheten själv ange till vilken instans som ett överklagande kan göras, så kallad besvärshänvisning).

Det är viktigt att man verkligen överklagar sådana handlingar som man misstänker är ogrundat hemligstämplade. På samma sätt är det viktigt att anmäla sådana fall där handlingar i n t e har registrerats på myndigheten, handlingar som flyter runt utan att ha någon tillhörighet på någon avdelning och så vidare. Sådana förhållanden bör anmälas till JO som har tillsynsskyldighet över myndigheternas diarier.

(Ett problem i dag är att våra svenska byråkrater- genom sitt umgänge med EU:s byråkrati - har blivit allt sämre på att registrera sitt material. Sådant material som exklusivt är EU-tillverkat är hopplöst att få ta del av. Först ska begäran granskas av respektive EU-organ – ”Finns det några särskild skäl till att lämna ut det?” och sedan ska ett antal byråkrater yttra sig i frågan. Om man sedan beslutar att lämna ut uppgiften så kan det dröja månader och halvårsvis innan man får tillgång till den. Svenska Journalistförbundet testar regelbundet ”öppenheten” inom EU – med samma nedslående resultat mest hela tiden.)

 
Handlingar

En ”handling” vid en myndighet är naturligtvis inte offentlig innan den har inkommit till myndigheten. Vill man vara hundra procentigt säker på att den kommer fram så får man antingen skicka handlingen med mottagningsbevis, eller ringa och kontrollera att den verkligen har anlänt (man frågar då efter diarienumret).

Om jag skriver och påtalar ett missförhållande inom sjukvården, till Socialstyrelsen till exempel, så ska den skrivelsen omedelbart registreras och diarieföras som en inkommen handling. Man säger då att handlingen har ”upprättats” vid myndigheten. Den är nu en offentlig handling och är sökbar i myndighetens arkiv för alla och envar.

Oavsett om jag översänder min skrivelse på vanligt sätt via vanlig post eller helt elektroniskt, via E-post, så ska min översända handling tas emot och upprättas vid myndigheten på samma sätt. Myndigheten kan, om den så vill, låta elektroniska handlingar lagras via disketter, på hårddisk och liknande.

I sådant fall så måste dock myndigheten tillhandahålla en datorterminal där allmänheten kan söka de elektroniskt lagrade handlingarna. Många myndigheter gör både och. E-post förs in på elektronisk lagring o c h skrivs ut i pappersform för samtidig pappersarkivering. Fördelen med att myndigheterna för in allt mer uppgifter på elektronisk lagring är att allmänheten kan sitta på hemorten och via dator och terminal tanka hem de önskade uppgifterna från myndigheten. (Se mer därom i exemplet HSAN, nedan). Myndigheten å sin sida slipper en massa tidsspillan på att svara på frågor, kopiera, faxa med mera begärda uppgifter på förfrågan.

 
Regler

Så här står det i lagen:

”När allmän handling har kommit in till eller upprättas hos myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet.” (Huvudregel)

Undantag:

”Om särskilda skäl föreligger får regeringen föreskriva undantag från registreringsskyldighet enligt första stycket i fråga om handlingar av visst slag hos myndighet förekommer i betydande omfattning.” (Man kan här tänka sig reklam, erbjudanden om spritfria resor för myndighetens personal, diverse geschäft med mera).

Att en handling både ska registreras som inkommen och fritt ska kunna fås ut av allmänheten (”utan dröjsmål") är naturligtvis avgörande för vår rättssäkerhet. Om det börjar att svaja här, då är grundläggande demokratiska principer i fara och på motsvarande sätt vissa odemokratiska särintressen på frammarsch.

Men hur ska det då gå till? Nedan följer några tumregler.

 
Goda regler att hävda

I sekretesslagens 5 kapitlet, §1 sägs följande:

A t t när en allmän handling (således inte reklam o liknande) har kommit in till eller upprättas hos en myndighet så skall den r e g i s t r e r a s utan dröjsmål.

Följande moment är obligatoriska vid den registreringen (Sekrl.15:2):

   Datum då handlingen inkom eller upprättades;

   Diarienummer eller annan beteckning som handlingen har fått:

   Från v e m handlingen har kommit in eller till v e m den har
    expedierats;

   En ärendemening – en kort sammanfattning om vad handlingen
    rör sig om.

Ja, så här ska man enligt lagen göra. Men ibland åsidosätts den, och den gör det alltmer, som jag skrev inledningsvis på grund av vissa ovanor som tjänstemännen har lagt sig till med i sitt umgänge med EU:s byråkrati.

 
Sundberg som privatperson på myndigheten

Ibland händer det att brev blir liggande hos en enskild myndighetsperson utan att det är registrerat. Lagen, som säger att inkommet brev omedelbart ska diarieföras, tolkas ibland så att ett brev så att säga kan få ta en liten omväg inom myndigheten innan det registrera. Jag skickar exempelvis mitt klagobrev och adresserar det då följande:

Hans Sundberg
Socialstyrelsen
(adress etc)

Vid en del myndigheter så går brevet direkt till Sundberg som sedan förutsätts omedelbart gå tillbaka till registratorn med brevet för att få det registrerat – om han anser att faller under sådant som ska registreras. Den här principen tillämpas bland annat på Arbetslivsinstitutet och vid SSI. Det är en godtycklig och felaktig tillämpning av offentlighetsprincipen. Av Hans Sundberg, som ju inte, i likhet med de allra flesta tjänstemännen, har någon utbildning i arkivlagen, tryckfrihetsförordningen m.m. kan man ju inte begära att de ska veta vad som skall registreras eller hur. Vi får ett system som riskerar att underminera offentlighetsprincipen. Om en viss tjänsteman råkar vara tjänstledig i ett halvt år så skulle alltså ett brev ställt till honom ligga oregistrerat under hela den tiden. Eller om en tjänsteman uppfattar min kritik som ren ”kverulans” och därför inte anser det värt att diarieföra – då innebär det ju att handlingar åsiktsmässigt sorteras bort.

Men som sagt: hela denna princip är felaktig. Alla inkommande handlingar bör omedelbart registreras av tjänstemännen på diariet, inte av de enskilda handläggarna.

Om jag däremot adresserar min skrivelse på följande sätt, så kommer den alltid att diarieföras:

Till Socialstyrelsen
Hans Sundberg
(adress etc).

När mitt brev anländer till myndigheten så diarieförs det först av Socialstyrelsens registrator som därefter distribuerar det till Hans Sundberg. Så fort brevet är registrerat så kan alla, inte bara Sundberg, som vill ta del av handlingen. Den är offentlig.

 
Elektroniska handlingar

Allt fler handlingar kommer i dag in till myndigheterna via E-post. En del kommuner, Gällivare kommun går här i spetsen, har börjat att lagra sina protokoll elektroniskt så att medborgarna kan sitta hemma och studera dokumenten. Några myndigheter börjar nu också att också elektroniskt serva allmänheten. Ett exempel på det är HSAN, som har datoriserat alla sina beslut. Alla HSAN:s beslut och utredningar om misstänkta förhållanden läggs upp i en elektronisk databank. De här besluten kan man sedan få ut som offentliga handlingar via E-post. Man kan alltså sitta hemma och bevaka HSAN:s verksamhet. E-mailen från HSAN kan man sedan lagra på sin hårddisk. Om man så vill, så kan ett slags programfilter läggas in i den egna datorn, exempelvis att man ska få en markering på alla de E-brev som rör till exempel elektromagnetiska fält och/eller amalgam. Eller anmälningar från ett visst sjukhus, ett visst område och så vidare.

Men än så länge är HSAN en av de få myndigheterna som lägger ut verksamheten för elektronisk offentlighet. Och i frågan om Gällivare står det fortfarande en strid om kommunens rätt att lägga ut verksamheten på Internet – det kan vara otillåten personregistrering från kommunens sida, menar datainspektionen.

 
Utlämnande av begärda handlingar

På en del ställen är dagsformen inte alltid den bästa. Vid Socialstyrelsens huvuddiarium exempelvis vill man ibland ogärna ta emot människor som kommer dit oannonserat. De vill istället att man ”beställer tid” för att komma dit, och gärna också att man då i förväg talar om vad det är som man vill ha. Det är bara det, att alla sådana krav är grundlagsstridiga. I en katastrofsituation – hela arkivpersonalen ligger samtidigt sjuk i influensa till exempel – måste man väl av nöd acceptera sådana omständigheter. Men i normalfallet ska man alltså ha en ögonblicklig tillgång till hela myndighetens arkiv.

Myndigheten ska ha sådana personella resurser att alla utbegärda handlingar ska kunna visas fram med en gång. Det innebär i sin tur också att handlingarna är förvarade på ett sådant sätt att de också kan plockas fram utan tidsspillan. Ibland har det hänt, som till exempel för undertecknad på Huddinge Sjukhus, vid Yrkesmedicin, att personalen kräver en på ”legitimation” för att visa handlingar. Men så får de inte göra. Enligt tryckfrihetsförordningen är efterforskningar på personer som lämnar eller hämtar uppgifter förbjudna. Man har alltså full rätt att helt anonymt få ut de begärda handlingarna. På en del ställen – Huddinge sjukhus, Yrkesmedicin – frågar man rätt så konsekvent ut ”om man är medlem i någon patientorganisation”. Det är en ytterst tveksam verksamhet. Förutom att den är grundlagsstridig: Vad har läkarna för nytta av att känna till sådant föreningsmedlemsskap? kan man verkligen fråga sig.

Problemet med att söka efter vissa handlingar är klassiskt: man ska veta rätt så bra vad man vill ha och om man är ute och ”fiskar” på ett bredare område, då gäller det att avgränsa sökandet. Finns det dataterminal på myndigheten så kan man själv sitta och söka, om sådan inte finns så måste man vara klar över vad man vill ha när man talar med registratorerna.
 

Sekretesskyddat material

Ibland stöter man på patrull med vissa dokument, som är hemligstämplade. Men på samma sätt som registratorn har skyldigheten att enligt sekretesslagen pröva offentligheten hos varje dokument (så att hemligstämplade handlingar inte lämnas ut till ”obehöriga”) så har den som begär ut handlingen möjligheten av att få prövat om dokumentet med skälighet är hemligstämplat. När man fått ett skriftligt besked på att dokumentet är hemligstämplat så överklagar man det helt enkelt till den besvärsinstans som myndigheten anger. En sådan prövning skall ske ”skyndsamt”, det vill säga på några timmar, snarare än dagar.  Beslutet av prövningen kan sedan inte överklagas.

Reglerna för sekretess, exempelvis inom sjukvården, kan verka omfattande. Så här står det i den tillämpliga delen av sekretesslagen:

”Sekretess gäller…inom hälso-och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde eller någon honom närstående lider men.” (Sekrl 7:1, min kursiv JÅ)

Men alltså: med ”enskild” menas förstås då inte sjukhusets personal. Så gott som alla uppgifter om sjukhuspersonalen, forskarna vid sjukhuset, administrativ personal och så vidare är offentliga. Man kan till exempel studera personalens personakter, deras meritförteckningar och liknande för att se vilken formell kompetens och bakgrund en viss anställd har. Vidare sådant som övertidsuttag, inkomst, disciplinära åtgärder från HSAN eller liknande.

 
Delvis sekretess

Ibland sekretessbeläggs exempelvis forskning med hänvisning till att enskilda patienters namn finns upptagna. Man kan då begära att få materialet ”avmaskat” – att det finns v i s s a uppgifter i ett material som är med rätta sekretessbelagt är inget skäl för att sekretessbelägga allt som finns runt den uppgiften. Om begäran är rimlig, så ska alltså materialet avmaskas och de sidor eller passager som inte innehåller hemliga uppgifter utlämnas.

Sådana uppgifter som antalet patienter på avdelningarna, medicinkonsumtion, vårdtäthet och liknande kan aldrig sekretessbeläggas. Principiella och allmänna uppgifter som inte siktar på person ska man alltid få ut. Däremot måste patienternas namn och vilken medicin som den enskilde står på givetvis sekretessbeläggas. Ibland är till och med frågan om namnet på en anhörig som lagts in en kinkig fråga för personalen att svara på. Vem är ”behörig” att få reda på ifall X är inlagd på den eller den kliniken? Familjemedlem? Ja, helst säker. Men släktingar? Det är tveksamt.

 
Rätten till uppgifterna om sig själv – fullmakt

Sekretessen gäller inte för patienterna själva. I normalfallet (undantaget är om patienten kan antas lida allvarlig skada av att få sina egna uppgifter, en undantag som nästan aldrig kan tillämpas) har patienten rätt till att få ut alla uppgifter om sig själv som finns på sjukhuset. Patienten har därutöver rätten att få egna tillägg till exempelvis journaler införda. Finner patienten att vissa uppgifter saknas eller är felaktiga kan hon skriva ned de synpunkterna och de ska då på hennes begäran också införas som tillägg till de felaktiga journalerna.

Men en patient kan också ge någon annan fullmakt att läsa igenom eller hämta ut sina journalanteckningar eller andra ”personliga” uppgifter. Om patienten skriver en enkel fullmakt åt en annan person så måste sjukhuset lämna ut de begärda uppgifterna (”Fullmakt för Per Persson att för min räkning läsa igenom och begära ut samtliga mina journalanteckningar vid sjuhuset i Nyköping. Nyköping x/x.-xx,. Maria Karlsson. Bevittnas: Olle Nilsson och Per Svensson.)

När det ibland blir diskussion i tidningarna och ansvarigt landstingsråd, kommunalråd eller liknande tillfrågas av media om en kommentar till den eller den händelsen på sjukhuset eller i kommunen, så är det inte ovanligt att de ansvariga brukar hänvisa till att de av sekretesslagen faktiskt är förhindrade att uttala sig, om enskilda förhållanden, märk väl. Men om den enskilda personen till den ansvariga det läget befriar honom från sin sekretess, då kan den ansvariga uttala sig helt och fullt. (”Fullmakt för vårdchef NN att uttala sig till media om allt som rör min sjukhusbehandling vid sjukhuset. ” Maria Karlsson.)

 
Den svenska offentlighetsprincipen är en viktig demokratisk rättighet. På sina håll skys den – och man måste ställa frågan varför. Det som inte tål offentlighetens ljus är något dåligt eller början till en urspårning. Därför är det mycket viktigt att hela tiden hålla hårt på att offentlighetsprincipen tillämpas utan minsta undantag. Alternativet ser vi i dagens EU: EU-medborgarna har inte tillgång till de allmänna uppgifter som där finns. Där enskilda människor nekas information till vissa uppgifter kan starka lobbygrupper och penningstarka grupper utöva påtryckningar eller rent av köpa sig uppgifter.
 

Upp till kamp…

Jag vet ett antal forskare inom området elektromagnetiska fält som ser offentlighetsprincipen och möjligheterna för utomstående till insyn som en beklaglig boja att dras med. Samma forskare som alltså villigt tar emot våra skattemedel till forskningen betraktar den här verksamheten som sin egen mer eller mindre privata angelägenhet. Och när det passar dem, då droppas resultaten ut i lämpliga doser till den allmänhet som bekostar hela forskningsverksamheten.

Den situationen är katastrofal för den enskilda människans rättigheter och vi undviker den bäst genom att på ett naturligt sätt använda oss av offentlighetsprincipen. Att slåss för offentlighetsprincipen är att slåss mot forskningselitismen – som utgår från den felaktiga föreställningen att kunskap och framsteg är något som börjar med enstaka geniala idéer hos individer. Men så är det ju i n t e!

 
Jan Åberg

 

980415

I en dom i kammarrätten får Göteborgs kommun bakläxa, därför att man nekat lämna ut politikers och tjänstemäns e-post. Kommunen har hävdat att e-post är lika informellt som ett telefonsamtal. Men så är det inte! Det var tidningen Arbetet Nyheterna som bett att få se i tjänstemännens e-post och blev nekade, de överklagade.

Kammarrätten hänvisar i sin dom till en grundläggande regel för offentlighetsprincipen:

En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndighet. Om den är diarieförd eller ej, och om den finns i en tjänstemans dator eller i en pappershög, spelar ingen roll.


Har du egna erfarenheter att dela med dig av?

  Namn:
  e-mail:


 


Välkommen och tyck till i gästboken