GLÄDJANDE NYORINTERING PÅ SOCIALSTYRELSEN OM HANDIKAPPBEGREPPET

Socialstyrelsen uttalade i februari i ett tvistemål mellan försäkringskassan och en elöverkänslig kvinna, som fått rätt i länsrätten på sin begäran om ersättning för bilstöd, är mycket tydligt i sin uppfattning att kvinnans symptom måste tas på största allvar och att hon uppenbarligen är i behov av samhälleligt stöd. Socialstyrelsen gick alltså på helt samma linje som Länsrätten rakt emot Försäkringskassan i Göteborg - där kvinnan för övrigt arbetar!

Försäkringskassan i Göteborg har gjort sig ökänd som en av landets allra hårdaste försäkringskassor. Bedömningarna mellan kassor landet över varierar annars rätt kraftig. Uppe i Norrbotten finns till exempel helt parallella exempel till det här refererade. Men där behandlar kassan sina elöverkänsliga anställa på ett helt annorlunda, och juste sätt. Också drabbad allmänhet som vänder sig till kassan möts vid vissa kassor av en bra förståelse.

Men Göteborg tillhör alltså "Riksförsäkringsverkets" ståndaktiga paragrafryttare i "kriget" mot de elöverkänsliga och kvicksilverförgiftade människorna.

Den som vill se på vilken lösan sand som Försäkringskassan i Göteborg baserar sin repressiva hållning mot de här människorna kan titta på min intervju med Försäkringsöverläkaren Göran Sigholm.

Men alltså. Yttrandet från Socialstyrelsen är mycket klart till förmån för den drabbade kvinnan, och det känns naturligtvis bra, att efter så många års kritik mot Socialstyrelsen, nu i stället få känna en stor tacksamhet över att man nu börjar att orientera sig i en klart positiv riktning.

Detta tycker jag att man tacksamt bör ta fasta på!

JAN ÅBERG

YTTRANDE TILL KAMMARRÄTTEN I MÅL NR 444-1998 ANGÅENDE BILSTÖD TILL HANDIKPAPPADE

Kammarrätten i Göteborg har begärt Socialstyrelsens yttrande i rubricerade mål. Riksförsäkringsverket har överklagat Länsrättens i Göteborgs och Bohus läns dom 1997-11-14 att bifalla rätt till bilstöd till handikappade.

Frågan är om ej elöverkänslighet i detta fall kan vara ett funktionshinder av sådan karaktär at det medför sådana väsentliga svårighter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationsmedel som krävs enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade. För att få underlag till denna bedömning har underlag infordrats från Socialstyrelsens hälso-och sjukvårdsgrupp.

Av underlaget framgår att SI får anses uppfylla kraven i förordningen (1988:890) om bilstöd åt handikappade.

Beslut i detta ärende har fattats av direktören Leif Näfver. I ärendets slutliga handläggning har även medicinalrådet Mats Rimbacke och Per G Swartling deltagit. Avdelningsdirektören Roland Håkansson har varit föredragande.

På Socialstyrelsens vägnar

Leif Näver          
Direktör
Roland Håkansson
Avdelningsdirektör

UNDERLAG FÖR YTTRANDE TILL KAMMARRÄTTEN ANGÅENDE BILSTÖD TILL HANDIKAPPAD, I MÅL 444-1998 I GÖTEBORG

Ärendet gäller en 44-årig kvinna, SI. Hon arbetar halvtid vid försäkringskass i Göteborg och bor tillsammans med två barn i ett torp utanför staden. Hon har enligt försäkringskassans utredning och läkarintyg från 1993 och 1995 haft besvär som relaterats till elektromagnetiska fält. Bostaden har genomgått omfattande elsanering med avskärmning av kablar och anan isolering. På arbetsplatsen har genomförts totalisolering av 3 rum? korridor.Under senare år har SI använt en gammal bil som elsanerats. Denna behöver nu bytas ut och frågan gäller om hon kan få handikappstöd för detta.

Enligt läkarintygen från såväl 1993 som 1995 anges att SI har uttalade besvär av elkänslighet. Vid ökad exponering får hon röd-flammig hud, muskel-och ledvärk samt yrsel, svårt trötthet och minnessvårigheter. Besvären har ökat påtagligt vid resor med buss och sårvagn.

Ansökan om handikappstöd till elsanerad bil har avstyrkts av försäkringskassan men godkänts efter överklagande i Länsrätten. Ärendet har nu överklagats av Riksförsäkringsverket i Kammarrätten som begär Socialstyrelsens yttrande.

Socialstyrelsens bedömning

Det framkommer av utredning vid försäkringskassan och av läkrutlåtande från 1993 och 1995 att SI haft betydande besvär som hindrat eller starkt försvårat hennes arbete. SI ställer själv symptomen i samband med exponering för elektromagnetiska fält. Påtaglig bättring av tillståndet har inträtt efter byte till bostad som elsanerats, till stor del på SI:s egen bekostnad, samt efter omfattande elsanering på arbetsplatsen genom arbetsgivarens försorg. SI har själv ordnat med elsanerad biltransport, vilket möjliggjort återgång till arbete 1993 efter tre års hel sjukskrivning. Försök att utnyttja buss och spårvagn har lett till nya hela sjukskrivningar p g a kraftig försämring av besvären.

Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och olika symtom är inte mediciniskt - vetenskapligt klarlagt. Ett samband kan varken bevisas eller uteslutas. Många patiener med lätta eller måttliga bevär kan bli relativt besvärsfria efter en rad kombinerade åtgärder. Dessa kan bestå i en allmän översyn av arbetsmiljön, arbetstider etc och i åtgärderna har ofta ingått någon form av elsanering. Bevis saknas för vilka åtgärder som haft en mer avgörande betydelse.

Vissa patienter har mer uttalade och långvariga besvär och upplever en extrem känslighet vid elexpostion. Rehabilitering av dessa personer kan vara mycket svår. I SI:s fall har dock rehabiliteringen varit framgångsrik efter olika åtgärder där elsanering av bostad och arbete haft stor betydelse för patienten. Transport i elsanerad bil synes nu vara avgörande för att SI ska kunna fortsätta sin halvtidstjänstgöring.

Enligt Socialstyrelsen uppfyller SI kraven i förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade. Hennes symptom har funnits sedan 1980-talet och hindrar henne totalt från arbete när elexponering blir för stark. Hennes handikapp torde efter denna långa observationstid kunna betecknas som bestående och i var fall beräkas bestå under den tid som en bil skall användas, dvs omkring 7 år.

Att ett orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält och SI:s olika arbetshindrande symptom inte kan bevisas med vår nu varande kunskap får enligt Socialstyrelsen inte leda till att SI undanhålles det handikappstöd som hon är i behov av.

Socialstyrelsen ansluter sig till Länsrättens bedömning att SI är berättigad till bilstöd.

Per G Swartling
Medicinalråd

 
Välkommen och tyck till i gästboken