KAN VI LITA PÅ VÅRA TILLSYNS-MYNDIGHETER?
Socialstyrelsens rapporter och handlande måste ifrågasättas.

Asbest är ingen hälsorisk! Detta trumpetades ut från våra tillsynsmyndigheter in i det sista. På Yrkes- medecin i Stockholm var det speciellt professor Ahlmark som stod för den åsikten. Enligt Metall som följde frågan, var det en läkare som till sist läckte information att läkare hade hemliga möten om asbest- problemet -- samtidigt som man förnekade hälsorisken Idag sker samma förnekelseprocess vad gäller elöver- känslighet och aktörerna har bara nya namn som Liden, Arnetz och nu sist Ralph Nilsson på Yrkesmedecin i Göteborg.

Och Socialstyrelsen har dragit sitt strå till stacken. Socialstyrelsen som själv skrivit upprörda brev till sin hyresvärd att de kräver elsanering för styrelsen, har "lugnat ner" oss vanliga människor: det finns inte några risker med elektromagnetiska fält. Vågar man tro dom? . . . . . . . .

detta skrev Leif Södergren 1995.   Vill du läs hela så besök FEB (föreningen för bildskärmskadades) FREEDOM CORNER


Socialstyrelsen agerande 1996 blir lika skändligt mot den väldigt stora grupp av patienter som lider av de skador de ådragit sig genom att tro på myndigheters och så kallade experters försäkringar om att amalgam 50% kvicksilver inte är något farligt när man har det i munnen, men när vi dör och skall kremeras är det helt plötsligt ett stort miljöproblem. :-)
Man försöker hålla både vanligt folk och vanliga läkare ovetande om den faktiska kunskapsnivån och det aktuella forskningsläget. Man fabricerar nya sjukdomar som kroniskt trötthetssyndrom och Yuppi-sjukan i stället för att tala om vad den verkliga orsaken är.

Här kan du läsa den JO-anmälan som gjordes 7 december 1996. gällande Socialstyrelsens befogenhetsöverskridande. Där anmälaren konstaterar på punkt efter punkt att: Expertgruppens rapport är grovt vilseledande.

Anmälaren gör följande konstaterande om expertgruppens rapporten.
Om man granskar denna rapports textinnehåll får man bilden av en systematiskt genomförd förvanskning/förfalskning, så att resultat av publicerade vetenskapliga studier inte återges i enlighet med källmaterialet. Förvanskningen sker genomgående så att omständigheter som talar till amalgamets nackdel förtigs eller förringas. Att så är fallet kan ibland framgå även för lekmän på området medan det i andra fall krävs speciella kunskaper

Läs själv och skaffa dig en egen uppfattning. Själv tycker jag det är en skandal. Hur övervakar regeringen myndigheterna?


Här ett exempel på myndighetstrakasserier av sjuka medborgare:

Riksförsäkringsverkets överklagade en nyligen avkunnad dom vid länsrätten i Kristianstad, där en kvinnas hudbesvär sätts i direkt samband med bildskärms-arbete, sedan en tekniker glömt att jorda hennes dator.
Källa: - Arbetarskyddsnämdens Nyhetsbrev 10. 1996

Hur långt skall en sjuk individ behöva gå för att få sina rättigheter, är inte försäkringskassesystemet skapat för att hjälpa de individer som drabbas?
Är det rätt av riksförsäkringsverket att ifrågasätta länsrätten, kommer detta inte bara att kosta skattepengar och mänskligt lidande?


Det finns folkvalda i Riksdagen som ser bristerna och försöker få
regeringen och myndigheter att följa demokratiskt fattade beslut.

Motion 1996/97:K210 av andre vice talman Görel Thurdin (c)
Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

....Sjuka personer är naturligtvis mer utsatta än friska. De har inte samma ork och kapacitet att slåss för sina rättigheter. Särskilda krav måste därför ställas på sådana myndigheter som har att möta sjuka människor.

....Det finns inget riksdagsbeslut eller regeringsbeslut som ger myndigheter i vårt land rätt att behandla människor med ett sådant människoförakt. Snarare borde det betraktas som tjänstefel att göra så.

....När riksdagen ger människor som är sjuka rätt till sjukpenning, då skapar Riksförsäkringsverket egna normer och regler och förnedrar redan utsatta människor. Det strider i allra högsta grad mot den lagstiftning vi har beslutat om.

....Försäkringskassan underkänner regelmässigt trovärdiga och av medicinsk expertis bekräftade uppgifter om kvicksilverförgiftning, arbetsskador, elöverkänslighet osv.

   Förtroendeläkare kan inte ha bättre förutsättningar att bedöma en patient än den som är expert på det specifika området. Förtroendetandläkare framstår ibland som före detta praktiserande sådana, som inte har nutida erfarenhet utan har föråldrade referenser och kunskaper på området. Detta förhindrar en avveckling av amalgamet.

    Regeringen har ett stort ansvar för att riksdagens beslut genomförs. Regeringen har den exekutiva makten och måste därför aktivt verka för att alla beslut genomförs på det sätt riksdagen beslutat. Detta bör ges regeringen till känna. läs hela motionen