Uppsåtet: "patienternas bästa"

Vilket uppsåt har personalen haft? Utan tvekan är det patienternas bästa, och att de skall få en adekvat hjälp.

För att uppnå detta, i en i övrigt outforskad värd, har man i bland fått tillgripa delvis okonventionella metoder. Detta vänds nu mot personalen, där allt skall granskas in i minsta detalj, för att se om man möjligen kan hitta något att slå ner på!

Ingen av sjukhusets eller för den delen ingen annan kommunal enhet skulle troligen klara denna klappjakt, år efter år, utan att man finner någon detalj som går att kritisera. Att personalen trots denna klappjakt har kunnat bedriva verksamhet och därtill en effektiv verksamhet där tidigare hopplösa fall fått hjälp och bättring är beundransvärt!

Nedanstående brev visar på de vinklade och vilseledande fakta som gång på gång används mot enheten, i UNTs propaganda maskin, för att stänga den och på alla sätt misskreditera personalen.

Anders Lindvall
99-12-22 12:04
Till: Mats O Karlsson/S/POLITIK/LUL@LUL, Mats Sjöborg/FP/POLITIK/LUL@LUL, Iris Denstedt-Stigzelius/KD/POLITIK/LUL@LUL, Tomas Keisu/DIRSTAB/CK/LUL@LUL, Robin Dahl/V/POLITIK/LUL@LUL, Inger Hallqvist Lindvall/MP/POLITIK/LUL@LUL, Ingvar Karlén/M/POLITIK/LUL@LUL, Britt Pagard/C/POLITIK/LUL@LUL, Agneta Kyller/S/POLITIK/LUL@LUL
Kopia:

Ärende: Skriverier UNT

I dagens UNT fortsätter attackerna på amalgamenheten. Tidningen har hittills inte tagit in några genmälen från vår sida och kampanjen kan därför förefalla stå helt oemotsagd. Följande punkter behöver därför klargöras:

1. Den refererade "granskningen" av dr Ejda Hassler utfördes 1996 på uppdrag av socialstyrelsen. Rapporten var grovt tillrättalagd och baserad på förvanskning och egendomlig selektion av källmaterialet. Efter vår interna genomgång anmäldes socialstyrelsens agerande härifrån till JK mars 1997 för utredning. Utredningen hos JK är ännu inte slutförd. - Göran Stiernstedt har vid samtal med mig uppgivit att han är personligen bekant med Eida Hassler.

2. Företaget Analytex har tagits som utgångspunkt för flera av artiklarna på dagens temasida i UNT. Enhetens relation, eller snarare brist på relation, till Analytex hade jag tillfälle att informera Göran Stiernstedt om vid ett möte den 29 nov (då han också avsatte mig från posten som verksamhetschef). Han återkom sedan i brev den 16 dec med förnyade frågor om Analytex, om vår sekreterares attestering av vissa fakturor och om inköp av installationsmaterial på företaget Jula. Frågorna besvarades 20 dec och brevet bifogas här. Svaren är ytterst viktiga i ett läge när UNT och sjukhusledningen har funnit varandra i en form av (givetvis oavsiktlig) front gentemot enheten och dess patientgrupp.

3. De neuropsykologiska undersökningarna, som leddes av docent Sture Eriksson, utfördes på medicinska indikationer för att bredda det differentialdiagnostiska underlaget och underlätta bedömningen av skadetyp och rehabiliteringsbehov. Hos en av patienterna upptäcktes på detta sätt en ovanlig ögonsjukdom, som annars skulle ha förblivit odiagnosticerad. Det fanns också en långsiktig målsättning att vetenskapligt ta reda på hur dessa undersökningsresultat påverkades av materialutbyte i tänderna. Studien godkändes dock inte av etiska kommittén, vars egen "expertis" i maj -95 avfärdade mätmetoderna. Som bekant utlöste detta avslag en begäran från sjukhusledningen om att socialstyrelsen skulle ingripa. Man kan på så sätt naturligtvis hävda, att vår investering i tid och pengar inte ledde till avsett resultat.

4. Att enheten haft en tandläkare anställd som remitterat enhetens patienter till sin egen privata klinik är fel. Alla remisser härifrån har utan undantag utfärdats av läkare, även när det gällt remisser till tandvården. Detta är ett faktum som är lätt att kontrollera och som klargjordes i vår kommentar 23 nov till revisionsrapporten, en kommentar som inte beaktats av vare sig revisorer, sjukhusledning eller media.

Det som nu utvecklar sig beträffande enheten, dess företrädare och patienter är historiskt ur medicinsketisk, vetenskapsteoretisk och sjukvårdsadministrativ synvinkel. Det som hänt och händer kommer sannolikt att vara intressant för morgondagens forskare och filosofer.

God jul och Gott nytt år.

Anders Lindvall

 
BRV_STIE

 

 


http://www.kvicksilver.org/amalgamenheten