Amalgamenheten
TEL 018-66 38 90
FAX 018-55 87 36

 

Göran Stiernstedt
Akademiska sjukhuset

 

Angående brev från 1999-12-16

1.       Prover för nukleär mikroskopi innefattande cellpreparationer och analys har sänts uteslutande till universitetet. Denna tjänst har aldrig beställts från annat laboratori-um, således ej heller från Analytex. Vi har emellertid fått information om att analy-serna inte alltid kunnat utföras vid universitetet och att de färdiga preparaten vid sådana tillfällen via Analytex sänts vidare till annat laboratorium för analys.
2. Uppgiften gäller en brorson till attestanten M Marelius, John Marelius, som på mitt uppdrag konstruerade enhetens databas i Access. Fakturorna åtföljdes av specifika-tioner som gjorde, att arbetets framåtskridande kunde följas steg för steg. John M fakturerade genom ett företag, som han uppges samäga tillsammans med sin far. Ingen av dessa ägare har någon del av sin privatekonomi gemensam med attestan-ten. Det bör också framhållas, att enheten genomgående tillämpat den rutinen, att inkommande fakturor granskats och godkänts av verksamhetschefen innan de på-tecknats av M Marelius. M Marelius har därför inte genom sitt uppdrag till någon del kunnat påverka utgången av dessa betalningsärenden.
3. Enhetens utvecklingsarbete inom tandvården har bl a gällt utrustning för förbättrad friskluftsförsörjning. Inköp och installation ingick som delkomponenter i ett sam-arbetsprojekt med tandvårdsförvaltningen, som för projektets slutfas fakturerades med 456 868:00 i dec 1997. Utrustning för friskluftsförsörjning erbjöds också till andra tandkliniker, som behandlade våra känsligare patienter. Dessa kliniker faktu-rerades sammanlagt 9 743:75. Kostnaden för installationsverktyg, installations-komponenter och andra delar till utrustningen från Jula tiden aug 1996 till okt 1997 var 9 650:00.

Uppsala 1999-12-20


Anders Lindvall

 


http://www.kvicksilver.org/amalgamenheten