Revision eller nya trakasserier!

Om man granskar revisorernas utkast och samtidigt läser Amalgamenhetens kommentarer, blir man mer än förundrad över vad de sysslar med.

Först skriver man att "Revisorerna tar inte ställning till själva verksamheten, enbart till den del som har med ekonomin att göra.".   Vilket ju är vad revisorer skall syssla med.

Trots detta genomsyras sedan hela utkastet till revisionsrapport av uttryck som "vetenskap och beprövad erfarenhet "  och påpekanden om vad socialstyrelsen tycker.

För att förstå vilka påhopp personalen vid amalgamenheten måste stå ut med, måste du också läsa Amalgamenhetens kommentarer med bilagor.


OBS! nedan finns utkastet till rapport, det finns vissa väsentliga skillnader, därför kommer den slutliga rapporten som presenterades i fredags att ersätta denna sida inom några dagar.

Landstingsfullmäktige
i Uppsala län

Landstingsrevisionen
Revisionschefen
 1999-11-08

  överläkare
Anders Lindvall
Amalgamenheten
Akademiska sjukhuset

 

GRANSKNING AV AMALGAMENHETEN, AKADEMISKA SJUKHUSET

Landstingsrevisorema har gjort en översiktlig granskning av den ekonomiska situationen på Amalgamenheten.

Eftersom Ni deltagit i de intervjuer som förekommit vid granskningen, bereds Ni härmed möjlighet att senast till den 16 november inkomma med sakgranskning av utkastet till rapporten.

Synpunkterna ska ställas till Revisionschefen, Landstingsrevisionen, Landstingets centrala kansli, Box 602, 75125 UPPSALA, Besöksadress: Slottsgränd 2 A.

 
Med vänliga hälsningar

Sverker Holmberg
Revisionschef


Landstingsfullmäktige
i Uppsala län
Landstingsrevisionen

Revisionschefen
Dnr:
 1999-11-08

 REVISIONSRAPPORT
UTKAST

 

GRANSKNING AV AMALGAMENHETEN
AKADEMISKA SJUKHUSET

1. Bakgrund och syfte

I anledning av att Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset under en följd år överskridit sin budget har revisorerna funnit anledning att göra en granskning av vad som ligger bakom och vilka orsaker som kan knytas till dessa överskridanden. Revisorerna tar inte ställning till själva verksamheten, enbart till den del som har med ekonomin att göra.

2. Metod

Revisionschefen har dels tagit del av en mängd handlingar i ärendet, dels gått igenom de senaste tre årens bokslut samt prognosen för 1999, i princip alla fakturor för 1999 samt intervjuat nuvarande och dåvarande högsta ledningen för Akademiska sjukhuset, sjukhusets ekonomistab, chefen för Amalgamenheten samt konsult anlitad av enheten.

2. Amalgamenheten

Amalgamenheten påbörjade sin verksamhet 1991 efter ett beslut i landstingsfullmäktige 1990 om att en enhet skulle tillskapas för att ta hand om patienter med misstänkt amalgamorsakad sjukdom. Under de första åren betecknades enhetens verksamhet som projekt, men genom beslut hösten 1994 fastställde landstingsfullmäktige att enheten skulle vara en ordinarie verksamhet inom Akademiska sjukhuset. Styrelsen för sjukhuset beslöt vid detta tillfälle att enhetens verksamhet skulle bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet eller inom forskningsprojekt godkända av etisk kommitté.

3. Utvärderingar

Efter framställning av sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset beslöt Socialstyrelsen i december 1995 att tillsätta en expertgrupp för att granska verksamheten vid Amalgamenheten med tonvikten på om verksamheten var förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen överlämnade sitt utlåtande i oktober 1996. Socialstyrelsen såg med viss tveksamhet på verksamheten utifrån vetenskaplig grund. Styrelsen ansåg också att de av enheten prövade testerna MELISA och PIXE för att påvisa amalgamrelaterade sjukdomar ej vara lämpliga att använda i denna typ av verksamhet eftersom de saknade effekt på vetenskaplig grund. Däremot konstaterade Socialstyrelsen att Amalgamenheten visade prov på stor empati mot sin patienter, vilket kan ha haft god inverkan på det förbättrade tillståndet för patienterna.

Styrelsen för Akademiska sjukhuset gav i slutet av 1996 Medicinska fakulteten i uppdrag att även den skulle utvärdera enhetens verksamhet. Det antogs från sjukhusledningens sida att utvärderingen borde vara klar under 1997. En delrapport har presenterats av fakultetsgruppen först i augusti 1999. Slutrapporten beräknas komma innan 1999 års slut. Vad som under tiden framkommit har bl.a. varit metodologiska skillnader i synsätt mellan enheten och fakulteten. Enhetens verksamhet har varit svår att utvärdera.

4. Stopp rör nya patienter

I oktober 1996 beslöt styrelsen för Akademiska sjukhuset - efter en rekommendation från en av Socialstyrelsens granskningsgrupp - om totalstopp för nya patienter till Amalgamenheten. Endast hittillsvarande patienter fick slutbehandlas. Enheten blev på detta vis återinförd till ett projekttillstånd, trots att den fortfarande låg som en ordinarieverksamhet inom sjukhuset. Enheten anpassade sig delvis till detta faktum. En läkare slutade vid enheten.

5. Antal patienter

Summa läkarbesök:

1995

1249

  1996

1 113

  819

1997

  1998

615

  1999-01--08

ca 300

Fr o m totalstoppet av patienter med ingången av 1997 har patientantalet sjunkit, dock inte med den hastighet och med det antal sjukhusledningen antagit. Ledningen menar att patienterna efter 2-3 år borde var färdigutredda och slutbehandlade. Chefen för Amalgamenheten har valt att inte kommentera denna del utan väntar på Medicinska fakultetens slutrapport.

6. Ekonomi

  1996
Budget
1996
Utfall
1997
Budget
1997
Utfall
Mkr (avrundat)
Kostnader:    -2,7 -7,7 -2,1 -6, 1
Varav:;
Personal
övriga
1,3
1,4
2,9
4,8
1,3
0,8
2,6
3,5
Intäkter:2,44,10,02,1
Utfall mot
Budget:
  -3,2   -1,9
 

 

  1998
Budget
1998
Utfall
1999
Budget
1999-prognos
Utfall
Mkr (avrundat)
Kostnader: -2,2 -5,7 -2,2 -6,1
Varav:
Personal
övrigt
1,4
0,8
2,3
3,4
1,4
0,8
2,4
3,7
Intäkter: 0,0 1,6 0,0 1,4
Utfall mot
Budget:
  -1,9  -2,5

De ekonomiska utfallen ligger långt över de budgeterade nivåerna; ofta över 100 %. Enligt chefen för Amalgamenheten hänger detta förhållande ihop med att verksamheten samtidigt som den skall behandla patienter även skall bedriva uppföljningsarbete för att på så vis påvisa att verksamheten har en vetenskaplig grund att stå på, trots att den saknar en budget som täcker bada aktiviteterna. Enheten hävdar vidare att den ej kunnat bringa ner sina personalkostnader enär den måste ha kvar sin personal på grund av att det är svårt att rekrytera ny personal som är kunnig inom området den dagen enheten åter kan öppnas för ordinarie verksamhet.

Enligt sjukhusledningen ligger en viss sanning i detta påstående, men den hävdar ändock att enheten på ett uppseendeväckande sätt ej balanserat sin budget trots minskat patientunderlag över tiden. Personalkostnadema för personalstaten har ej minskat i någon nämnvärd grad. Samtidigt ligger laboratoriekostnadema för bl.a Melissa och PIXE-prov kvar i princip på samma nivå över perioden 1997 - 1998 och stiger något 1999, trots socialstyrelsens rekommendation att avbryta dessa prov. Sjukhusledningen och ledningen för Amalgamenheten har löpande haft diskussioner om dessa obalanser utan resultat.

7. Anställa och timanställda.

Enheten får sig tilldelad medel för en godkänd personalstat i samband med budgetarbetet. Den ordinarie personalen får sina förordnanden ständigt förnyade mot bakgrund av det pågående utvärderingsarbetet. Enligt chefen för Amalgamenheten påverkar detta verksamheten negativt.

Därutöver har enheten ständigt haft ett antal timanställda utanför personalstaten och utan medgivande från sjukhusledningen.

8. Konsulter

Amalgamenheten har löpande och i stor omfattning - i förhållande till dess budget använt sig av utomstående konsulter i sitt arbete. 1,9 mkr 1997, 2,2 mkr 1998, 1,4 mkr 1999-01--08.

Det förekommer att timanställda hos enheten även bedriver egen verksamhet med patienter från enheten.

Vidare framkommer det i granskningsarbetet att en styrelsemedlem i sjukhusstyrelsen via sitt företag - åtar sig uppdrag av enheten. Denne har i debatten om enhetens existens varit en stor förespråkare för den.

Konsulter används för enklare dataregistreringsarbeten.

8. 1 Upphandling av konsulter

Någon upphandling av konsulter förekommer inte, trots att vissa av dem får uppdrag, som sammanlagt uppgår till miljonbelopp.

8.2 Fakturor

Fakturorna från konsulterna innehåller ofta inte någon särskild specificering av uppdragen även om beloppen kan vara väsentliga.

9. Slutsatser och resultat

9. 1 Utvärderingar

Det kan konstateras att utvärderingen av Amalgamenheten från Medicinska fakultetens sida tagit lång tid. När intagningstopp infördes och beslut om utvärdering av enheten skulle göras antogs det från sjukhusledningens sida att resultatet av utvärderingen från Medicinska fakulteten inte skulle dröja så länge. Man förutsatte att utvärderingen skulle vara klar under 1997. Den är ännu ej klar. Detta har bl.a. resulterat i

 • sjukhusledningens "svaga" ställningstagande till Amalgamenhetens ekonomiska överdrag det första året under intagningsstoppet. Det är möjligt att denna inställning fortplantat sig perioden därefter.

 • ständiga förlängningar av den fasta personalens förordnanden har gjort utvärderingar svåra att genomföra. Vidare har de resulterat i svåra arbetsförhållanden för berörd personal.

 • att landstinget sedan 1997 tom augusti 1999 har lagt ut drygt 11 mkr på en verksamhet man ännu inte klargjort om den arbetar på vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet. Totalt sett har landstinget lagt ut över 25 mkr sedan 1991.

  9.2 Ekonomin

  Amalgamenheten - oaktat vad som framförs och antagits under punkt 9.1 - har satt alla ekonomiska regler ur spel genom att totalt frångå balanskravet på sin budget. Varken personalreduceringar eller anlitande av konsulter har minskat trots både reducerat antal patienter och minskad budget. Samtidigt har ledningen för Akademiska sjukhuset inte nog tydligt visat att ekonomin ska hållas. Normalt fråntas ledningen för en verksamhet sin attesträtt om den inte kan balansera sin budget över åren. Reella åtgärder har inte kunnat påvisas i protokoll eller dylikt förrän strax före sommaren 1999 i ett protokoll daterat 1999-05-10. Brist på faktiska inskridanden kan leda tanken till att man accepterar rådande förhållanden, eller att man anser att enhetens budget saknar realism.

  9.3 Konsulter

  Som tidigare påtalats har Amalgamenheten i stor omfattning anlitat konsulter i sin verksamhet trots brist på budgetmedel. Enklare dataregistreringsarbeten har handlagts av utomstående även om egen personal borde ha funnits i tillräcklig omfattning på grund av minskad arbetsbörda med färre patienter.

  Timanställd tandläkare på Amalgamenheten har samtidigt engagerats som konsult åt enheten. Sådan ordning är olämplig då denne kan remittera patienter åt sig själv.

  Styrelsemedlem i sjukhusstyrelsen åtar sig uppdrag av Amalgamenheten och agerar samtidigt som förespråkare för den i politiska sammanhang. Det är ej omöjligt att ett jävförållande kan uppstå i ett sådant läge.

  Konsulter har anlitats utan föregående upphandling. Ett par av dessa har tjänat miljonbelopp under ett par års tid. Sådan ordning strider mot lagen om offentlig upphandling. Det är också en brist att konsulternas fakturor sammanfattningsvis är mycket sparsamma i vad man egentligen har uträttat. Det går inte alltid att följa

   

  Amalgamenhetens kommentarer


  http://www.kvicksilver.org/amalgamenheten