AKTUELLT


Njurskador hos 80.000

orsak kadmium och kvicksilver i våra livsmedel !

I Dagens Eko den 15 juni fick vi veta att kanske 80.000 svenskar har begynnande njurskador beroende på att den mat vi äter innehåller höga halter av kadmium, som orsak till att livsmedel innehåller kadmium nämns bland annat det rötslam som sprids på åkrarna. Att rötslammet dessutom innehåller tungmetallen kvicksilver gör inte risken mindre.

Detta har debatterats i programmet Klarspråk i radions program 1. I nedanstående inlägg som var med i Klarspråksdebatten den 23 juni, hade klarspråksredaktionen klippt bort den sista viktiga delen, är det för känsligt att socialstyrelsen har förnekat att amalgam läckte kvicksilver och på det viset försenat amalgamavvecklingen i mer än tio år?   Vilka risker och skador kommer detta att medföra för kommande generationer.

 

Under den senaste tiden har kadmiuminnehållet i brödsäd diskuterats i klarspråk. Detta kadmium kan ge upphov till njurskador och de njurskadades riksförbund har med all rätt protesterat.

  Vad som gör saken ännu mer komplicerad är den ökade belastningen av kvicksilver i njurarna som användningen av amalgam innebär.

  Detta är ett par av de allvarligaste påpekanden som prof. Mats Berlin gjorde i sin riskanalys för Forskningsrådsnämnden under våren 98. Han menar att det ständigt pågående läckaget av kvicksilver som i stor utsträckning ansamlas i njurarna kan innebära ett livshotande tillstånd. Varje njursjuk vet detta av egen dyrköpt erfarenhet.

  Därför går sedan en tid både Tyska socialstyrelsen och de stora dentalföretagen ut med varningar för nya amalgaminsättningar på personer med kända njurskador.

  Hur många som bäddar för kroniska njurskador genom det ständigt läckande kvicksilvret från amalgamfyllningar och genom tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och silver (som inte heller det är ogiftigt) från rötslam har ingen den minsta aning om!

  Än mindre vill man från våra myndigheters sida lägga korten på bordet när det gäller de kombinerade effekterna av dessa mycket allvarliga tungmetallbelastningar.

  Aldrig tidigare har några generationer varit så utsatta som nu, för allsköns giftig och kemisk påverkan med myndigheternas goda minne. Politiker, riksdag och regering har på olika sätt markerat att man måste vara försiktig och har försökt stoppa amalgamet.

  De som hela tiden har bromsat en seriös genomgång och till och med förnekat kvicksilverutfällningen är Socialstyrelsen. De tusentals avföringsanalyser, som finns gjorda av vetenskapligt kontrollerade laboratorier visar att rötslammet är en oerhörd risk, om det får användas.

  Så länge som amalgamets tungmetallinnehåll och lantbrukets konstgödsel ackumuleras i rötslammet innebär detta allvarliga miljöbelastning. Det försvinner inte utan finns kvar till våra barn och barnbarn

Margaretha Molius
Förbundsordförande för
Tandvårdsskadeförbundet.


Välkommen och tyck till i gästboken