Bild av urklipp från Sunsvalls tidning

 
SUNDSVALLS TIDNING SÖNDAG 31 AUGUSTI 1997

Amalgam riskerar våra barns framtida hälsa

Öppet brev till socialministern.

 I ett tidigare brev till er har jag informerat er om en del av mina erfarenheter som telefonombud För Tandvårdsskadeförbundet. I detta brev vill jag informera er lite om de senaste vetenskapliga rönen och i synnerhet de som gäller reproduktionen.

 Många barn på Färöarna uppvisar en hög halt av kvicksilver i kroppen, kvicksilver som de kan ha fått i sig genom att mödrarna ätit valkött under graviditeten. Det visar en undersökning som gjorts av danska och färöiska forskare. De förgiftade barnen uppvisar minskade minnesfunktioner, koncentrationssvårigheter, syn och talrubbningar. Den typ av kvicksilver som avses är metylkvicksilver och den helt dominerande källan till metylkvicksilver i naturen är oorganiskt kvicksilver.

 Det är tydligt att det brådskar med ett totalstopp av all kvicksilveranvändning inklusive amalgam. Klockan är redan fem över tolv, åtminstone för många barn på Färöarna. Amalgam innehåller oorganiskt kvicksilver och vandrar över från modern till fostret hos både djur och människor. Amalgam är den största källan till kvicksilver i bröstmjölk. Desto fler amalgamfyllningar en kvinna har desto större halt kvicksilver finns i hennes bröstmjölk, enligt professor Agneta Oskarsson vid Institutionen För livsmedelshygien vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

 Kvicksilverånga är den främsta vägen som kvicksilver frigöres från amalgam. Kvicksilverånga absorberas till 80 procent genom lungor och till blodet.

 Det finns ingen oskadlig nedre gräns för exponering för kvicksilverånga.

 Det bör poängteras att ovannämnda studier klart visar att kvicksilver- skador på foster och nyfödda inte kan observeras i ett tidigt skede. De neurologiska skadorna är utvecklingsbara till sin natur och i huvudsak påverkar inlärning, beteende och neurologiska funktioner.

 Forskarnas slutsatser:   Det vi fångar upp i beteendestudier är olika typer av inlärningssvårigheter och hyperaktivitet vilket hos människan skulle kunna översättas till MBD eller DAMP-syndrom.

 Även om det ännu inte är fullständigt bevisat att amalgamfyllningar hos modern skadar fostret eller spädbarnet, så måste man nu ställa sig frågan: kan vi vänta tills vi har fullständiga bevis. för det vore ju detsamma som att använda levande foster och spädbarn som försöksdjur. Vilken etisk kommitté har godkänt detta storskaliga medicinska experiment med levande foster och spädbarn? Vilka kriterier har man ställt? Finns det någon referensgrupp? På vilket sätt sker uppföljning? Vem har det yttersta ansvaret?

 Bästa Margot, är inte våra barn och de ännu ofödda barnen värda en bättre start i livet än att behöva utsättas för ett högpotent nervgift som enligt de senaste årens vetenskapliga fakta på området klart påvisat att vi riskerar våra barns framtida hälsa. Amalgamanvändning inom tandvården måste omedelbart förbjudas av hälsoskäl

KENT NORDSTRÖM
Njurunda


Brevet till Socialstyrelsen och ministern. är daterat den 25-8-97 och Diariefört S97/6018/S på socialstyrelsen

Svar från Socialdepartementet (1998-03-27)

Om och om igen förundras man av att 1993-år riksdagsbeslut om ett "Stopp" av all amalgamanvändning 1997 inte är genomfört!

Jag kan inte låta bli att citera vad några högskoleelever skriver:  "Vi tror att den största anledningen till att medicinska myndigheter bestämt hävdar att amalgamet är ofarligt är på ekonomiska grunder. Man är nämligen rädd för enorma skadestånd. Det finns också mycket prestige i forskarvärlden. De har nämligen svårt att medge att de begått en dundertabbe och förgiftat befolkningen"   Det är dags att rensa rent, oseriösa forskares och makthavares byk skall ut i ljuset och synas!
Välkommen och tyck till i gästboken
Kommentarer är alltid välkommna e-mail