1999-03-29                                  

Överläkare Anders Lindvall
Amalgamenheten
Akademiska sjukhuset

 

Hej Anders!

Var god se bifogade minnesanteckningar med appendix. I appendixet framgår det vilka tabeller vi behöver se för utvärderingen. Utifrån det nuvarande materialet torde, tabel-lerna vara rätt så enkla att framställa och det vore utomordentligt bra om de kunde gå att göra inom två veckor från det att du har fått detta brev. Som du ser av förslaget till Tabell 1 så skulle jag behöva se åldersfördelningen i materialet för att kunna slutligen fastställa indelningen i åldersgrupper. Det vore jättebra om du kunde sända den till mig så snart som möjligt.

Jag skall också i veckan förfärdiga en ny utslumpningslista, som alltså avser hela kohorten.

I enlighet med våra tidigare överenskommelser vore det utomordentligt om Sture kunde skicka över en diskett på den fil som han nu avser att använda för analyserna tillsam-mans med en variabelbeskrivning så att vi på vardera hållet har full tillgång till origi-nalmaterialet.

Med bästa hälsningar

 

Bilaga:

Minnesanteckningar med Appendix

 


Postadress:
Regionalt Onkologiskt Centrurn
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Besöksadress
Klostergatan 10
753 21 UPPSALA
Telefon:
018 - 15 19 - direktval
018 - 15 19 10 vx
Fax: 018-711445
Address:
Regional Oncologic Center
University Hospital
S-751 85 UPPSALA SWEDEN
Phone: 46 - 18 15 19 10
Fax: 46 - 18 7114 45

http://www.kvicksilver.org/amalgamenheten