BREV till Socialministern och Utbildningsministern


Den onödiga Amalgam-kontroversen

I brev den 1 juni -98 till Socialminister Margot Wallström och till Utbildningsminister Carl Tham visar den Danske Kemiingenjören Poul Møller "på brister i kemiskt kunnande i sundhetssektorn" som orsak till amalgamkontroversen.

Den medicinska värdens oförmåga att förstå och styra den kemiska påverkan av bl.a. tungmetaller är en "utbildningskatastrof". Som lett till att man saknar förståelse för vad som kan vara källan till en stor mängd neurologiska och andra obotbara sjukdomar som cancer, åderförkalkning, som man annars snart skulle kunna finna bot för.

Amalgam är den stora boven i de kroniska sjukdomarnas ökning.

Berättelser om neurologiska sjukdomar lämnar det intrycket, att vetenskapen trots all forskning står famlande inför orsaker och behandling. De beror alla på en förgiftning av hjärnan, och en gemensam orsak kan ha förbisetts. Man har upptäckt, men ej dragit konsekvensen av, att så kallade fria radikaler, små extremt aggressiva molekyler i övermått förstör andra ämnen i cellerna. De kan ta makten över kroppens försvar och starta dessa sjukdomar.

Källorna till fria radikaler är alkohol, rökning, läkemedel, hård fysisk påfrestning, UV ljus, radioaktiv strålning och tungmetaller. Ingen generation är så belastad med dem som vår. Bly från bensin och i synnerhet kvicksilver, Hg, från amalgam. Tandfyllningarna är en del av kroppen och läcker Hg till alla organ 24 timmar i dygnet, år efter år, hela livet, se foto. Det är känt, att f.d. överläkare Birgitta Brunes lyckats förbättra sina många MS patienters hälsa avsevärt, bl.a. genom tungmetallsanering. Andra neurologiska sjukdomar kan botas, om kemisk grundvetenskap tillvaratas inom sjukvården.

Kvicksilvers kemiska angrepp på organismen.

50% av amalgam är Hg, resten främst silver, koppar och tenn; alla giftiga. Hg agerar så här:

1) Metallisk Hg och den 100 gånger giftigare metyl Hg, som vi bildar enzymatiskt är fettlösliga och passerar obehindrat den annars skyddande blod/hjärnbarriären till hjärnan, CNS och hypofysen. Metyl silver och tenn bildas också, det senare åter 100 gånger giftigare. Tungmetaller i hjärnan är speciellt skadliga, då den innehåller så många lipider, 60%, de är starkt omättade, och dess förbrukning av syre är hög, 20% av totalen.

2) Hg, binds starkt till viktiga svavel och selénhaltiga enzymer, andra äggvite och försvarsämnen. Essentiella system störs, t.ex. kan Hg via felaktig påverkan av vitamin D orsaka viss avkalkning; kan leda till osteoporos. Immunförsvaret angrips.

3) Hg accelererar de fria radikalerna oerhört. På cellnivå ett sant bombardement på måfå, och de förstör vad de stöter på; födoämnen, enzymer, hormoner, mitochondrier, membraner och DNA i arvsmassan. Händer det ofta nog, uppstår mutationer. Tungmetaller är cancerogena. Cellerna får "oxidativ stress", organismen kommer ur balans och hjärnans signaler störs. Lipidkemin visar, att långt under ett mg per kg fett räcker för att sätta det hela i gång. Kan det förvåna, att sjukdom uppstår, när organismens styrmekanismer smygande sätts ur funktion?

Kvicksilvrets vandring och dess förgiftningssymtom.

Påståendet, att Hg sitter fast i fyllningarna är fel, se foto. Fåret fick insatt 4x3 fyllningar med radioaktivt Hg(203). Efter 29 dagar blev tänderna utdragna och helkroppscanning gjord. Den stora fläcken visar Hg i mage/lever, de små under ryggen är njurarna. Det var ett metodiskt jättekliv framåt, resultaten indiskutabla och exakta. Liknande försök visar samma resultat.

Hg avdunstar, absorberas i munhålans slemhinna, frigörs vid tuggning och sväljs med saliven. Det vandrar in i käken, liksom giftiga rotbehandlingsmedel. Flera metaller i samma mun bildar ett element, den oädla metallen går i upplösning. Guld t.ex. tiodubblar frigörandet av Hg. Övriga amalgammetaller är oädla i förhållande till guld koppar och tenn tillika till Hg

Läckaget från amalgam ger oss i genomsnitt 4-6 gånger mera än maten (WHO 1991). Analys av fåret och obduktion av människor visar deponering i hjärna, övrigt CNS, hypofys, sköld och bukspottkörtlar, lungor, lever, njurar, ovarier och testiklar, bl.a.. Vissa fåranalysvärden är rätt låga. Hur blir de etter 50 års ackumulering = 600 gånger så lång tid.

Många "vetenskapliga" arbeten analyserar Hg i urin, finner ingen markant skillnad mellan sjuka och friska. De sjuka avfärdas. Metoden är oduglig. Urin-Hg talar om vad Kroppen lyckats göra vattenlösligt sen senaste sekretionen. Det finns intet samband med depåmängderna, där skadan sitter och leder till karakteristiska symtom; Depression, ångest, irritabilitet, koncentrations och synbesvär, skadat immunförsvar med återkommande bihåle och andra inflammationer, darrningar, kalla händer och fötter, stor trötthet och sömnlöshet. Få läkare känner till sambandet och patienterna får ofta fel diagnos.

8 gånger så mycket Hg har mätts i navelsträngsblod och i modersmjölk som i moderns blod. En katastrofal belastning av foster och baby! Organ under bildning och växt är särskilt sårbara, t.ex. hjärna och nervsystem: Reducerad IQ, svårigheter vid inlärning, språkbildning, minne och motorik har fastställts jämte ökad fosterdöd, för tidig födelse, missbildningar och reducerad sädkvalitet. Bly ger samma skador; de är additiva med kvicksilverskador.

Sambandet kvicksilver och neurologiska sjukdomer m.m.

Redan 1975 skrev den ansedde forskaren Bernard Weiss: "Hg, bly och mangan har länge vant kända gifter för CNS". Han påvisade, att giftet leder till ett avsevärt snabbare åldrande av hjärnans ej förnybara celler än av kroppen. Vi åldras på 2 sätt; biologiskt och giftbetingat (1).

Kvicksilver leder till neurologiska sjukdomar m.fl: 1) det vandrar och deponeras i alla organ, 2) enligt de kemiska naturlagarna igångsätter det de fria radikalerna nästan utan begränsningar (det naturliga antioxidativa skyddet körs omkull), angriper cellernas byggstenar och 3) är sjukdomarna fria-radikal-fenomen; de uppstår, när angreppet tar makten över försvaret. Någon säger teori. Nej. Det är konsekvensen av kända hittills negligerade naturlagar.

Fria radikal sjukdomar är de invalidiserande, bl.a.: Parkinsons, Alzheimers och reumatiska sjukdomar, MS, ALS, fibromyalgi, epilepsi, skizofreni, migrän, kroniskt trötthetssyndrom och vissa allergier, astma och psoriasis. Och de dödande: Cancer och åderförkalkning. Av alla sjukdomsorsakerna spelar de tungmetallskapade fria radikalerna en betydande roll. Ingen kan ändra detta faktum.

Vid obduktion av tandläkare i fanns många gånger mera Hg i hjärnbark, hypofys, sköldkörtel och njurar. Alzheimerpatienter har särskilt höga Hg-värden i den delen av hjärnan, där minnet satt. MS finns först beskriven i amalgamets barndom. Den är koncentrerad till länder, där det används i tandvården, till "amalgambältet". Det är anmärkningsvärt, att i länder utan folktandvård finns MS endast hos de förmögna, som har råd med tandvård. Den är inte beskriven hos primitiva folk med Hg fri mat. En 8 årig pojke har rapporterats få epilepsi efter insättandet av första amalgamfyllningen. Han frisknade till, då den togs bort.

Allt detta och över 17.000 vetenskapliga, Hg kritiska artiklar avvisas officiellt som "ej vetenskapligt bevisat", en bekväm klyscha för att utestänga oortodoxa åsikter, även om de är korrekta, och få folk att tro, att man vet, hur det hänger i hop.

Konklusion och åtgärder.

Med befintligt vetande är fortsatt användning av Hg ett beslut av ond vilja. Hg och andra tungmetaller måste snabbt totalförbjudas i tandvården, vacciner etc. De hör överhuvudtaget inte hemma i civiliserade länder. De är ett arv från en mindre upplyst tid.

Hälsosektorn måste inse, att den basala kemin erfordras för att förstå Hg förgiftning på molekylnivå. Att minimala mängder Hg räcker för att sätta sjukdomarna i gång. Att medicinsk forskning som borde ha omfattat kemisk värdering men inte gör det, kan ha tveksamt värde. Att man ger upp den horribla och otrovärdiga dogmen, att Hg är ofarligt i munnen men extremt farligt på alla andra håll. Den har paralyserat hela samhället och blockerat nytänkande. Tror de själva på den? Dessutom är det konstigt, att tandläkare accepterar sådan missinformation, när de drabbas av t.ex. högre frekvens av hjärntumörer.

Man måste slutligen inse, att vi patienterna förgiftats genom fel tandvård. En nödvändig helomvändning fordrar utbildning i korrekt tungmetallsanering, så vi och tandvårdspersonal skyddas. Läkarna måste få ökade kunskaper. Vetande finns och måste spridas. Det räcker inte, att estetik redan fått patienterna att välja ifrån amalgam. I västvärlden finns ett par milliarder fyllningar som en tidsinställd giftbomb. Uppåt var 5:te drabbas. Då det överförs till nästa generation, och dessutom släpps ut i naturen genom andningen, toalettbesök och kremering, samt återvänder via födokedjan, är det bråttom att ta itu med problemet och med post amalgam erans forskning, bl.a. hur räddar vi dem, vars sjukdom redan är på väg?

Tills dess bör vi åtgärda mot de fria radikalerna genom att så vitt möjligt stoppa dem med antioxidanter, i synnerhet E och C vitamin, carotin och selén. Växtriket är fyllt med antioxidanter. Även det biologiska åldrandet är ett fri radikal fenomen; då blir båda förut nämnda åldringsprocesserna uppskjutna av samma antioxidanter. Potentialen inom sjuk och äldrevården är m.a.o. många tiotals milliarder kr. varje år! En krass värdering ger vid handen, att det är en "bra affär" för samhället att tungmetallsanera befolkningen över några år som en engångsutgift pro persona.

Då rör det sig inte bara om medicinska frågor, utan även om etik och ekonomi: Hur länge vill man politiskt tolerera hela detta kaos och följdkostnaderna i pengar och lidande. Den ständigt stigande trenden inom berörd sjuk och äldrevård måste brytas neråt. En del vet hur.

Här skulle varit en färgbild på ett får. - Men istället får du några
länkar där du kann finna mer information om Vimy´s forskning

http://www.vimy-dentistry.com/
http://www.bioprobe.com/infants.html
http://www.amalgam.org/
http://ourworld.compuserve.com/homepages/pcsol/IAOMT.HTM
http://vest.gu.se/~bosse/Mercury/abs/vimy97a.html
http://vest.gu.se/~bosse/yfVIM90a.html
http://www.pharmanord.dk/pnrm/12.html

Helkroppscanning av får med 4 x 3 fyllningar á 850 mg, 50% Hg och Hg 203. Efter 29 dagar blev djuret dödat, tänderna utdragna och djuret scanned. Organanalyser finns. Hahn LJ Vumy MJ et al 1989. Dental "silver' tooth fillings: a source of mercury exposure revealed by wholebody image scan and tissue analysis. FASEB J3, 2641 2646.
(1) Weiss B et al, 1975. Quantitative perspectives on the long term toxicity of methylmercury and similar poisons. In Behavioral Toxicology 429 437. Ed. Weiss B and Laties VG, Plenum Publ Corp, 227 West 17th St, 10011 New York.

Lipidkimist
Poul Møller
Aarhus
Danmark

Ordförklaring:
ovarier (äggstockar)
lipid (fett el. fettliknande ämne i växt- o. djurceller)


Välkommen och tyck till i gästboken