AKTUELLT


"Stoppa amalgamet genast forskarlarm om
kvicksilverskador i hjärnan."

Detta var huvudrubriken på TV 1s Aktuellt den 20 juli, i ett nästan åtta minuter långt inlägg belystes på nytt amalgamproblematiken med en ny alarmerande forskarrapport men som så många gånger tidigare håller sig socialstyrelsen kallsinnig och menar att det är ett problem bara för ett litet fåtal extra känsliga individer.

Programledaren inledde dagens första nyhet med följande:
”Ja nu kommer det nya alarmerande uppgifter om amalgamfyllningarna i våra tänder det är forskaren Magnus Nylander som slår fast att det giftiga kvicksilvret i amalgamet läcker ut i hjärna och njurar och orsakar bestående skador och han kräver att socialstyrelsen omedelbart stoppar alla nya amalgamfyllningar.”

- Efter en intervju med forskaren och ett reportage om Birgitta som för fem år sedan satt i rullstol men i dag efter amalgamsanering känner sig helt frisk och full av livsenergi. Fick vi av Rina Rehnkvist från socialstyrelsen en mängd krystade förklaringar om att man inte vetat varifrån kvicksilvret kommer och att det inte finns någon vetenskaplig studie som visar att man blir generellt sjuk av amalgam.

Det finns ingen vetenskaplig studie.
Vad hon glömde att tala om var att det inte heller finns någon vetenskaplig fakta - studie som visar att man inte kan bli sjuk av amalgam, därför att det aldrig gjorts någon sådan och förmodligen aldrig heller kommer att göras, då den knappast skulle kunna bli godkänd av någon etisk kommitté.

Tandläkarna har problem med allergier inte patienterna.
Hon skyllde också på att det inte finns några säkra alternativ, vad hon här glömde var att skillnaden i risker är jättestora, detta framkom vid den riskvärdering som presenterades under FRN seminarier. Problemen med allergier är ju framförallt inte för patienten utan för tandläkaren och här handlar det mer om ett felaktigt hanterande av kemikalierna och brister i skydds åtgärder.

Dessa risker för allergier används nu av amalgamförespråkare som argument för att inte förbjuda amalgam, nu senast i en stor artikel i Läkartidningen för att avskräcka tandläkare.

 
Var femte amalgambärare kan vara påverkad

Magnus Nylander presenterar i dagarna en ny forskningsrapport där han visar på att amalgamet är den helt dominerande källan för kvicksilver i hjärna och i njurarna och att nivåerna är oroväckande höga. Det finns ett direkt samband mellan antalet amalgamfyllningar hos modern och mängden kvicksilver i dessa organ hos de avlidna spädbarn som de obducerat.

Upptaget av kvicksilver i kroppen sker enligt rapporten på två olika sätt, amalgamfyllningarna avger kvicksilverånga som vi får ner i lungorna när vi andas in och saliven för med sig kvicksilver ner till magen och tas där upp av blodet via tarmkanalerna, en del följer med avföringen ut men en del stannar kvar och lagras i olika organ.

Nylander menar i sin rapport att åtminstone var femte svensk amalgambärare kan ha mätbara skador bland annat i njurar och hjärna, att kvicksilvret kommer från amalgamet är det ingen tvekan om. Han vill därför nu se ett omedelbart förbud mot användning av amalgam på gravida och fertila kvinnor, men också ett totalförbud med det snaraste.

Att socialstyrelsen allmänna råd som rekommenderar att man inte skall använda amalgam på dessa kvinnor, har inte nått ut till de som är berörda kan vi konstatera vid en rundfrågning. .

 


Välkommen och tyck till i gästboken