AKTUELLT från Norge om amalgam och hälsoriker.


Stor ångest hos odontologer

Efter TV-programmet ”BRENNPUNKT” i Norge den 9 juni har man från Odontologisk Fakultet (Tandläkarskolan i Oslo) skrivit ett klago brev till PFU Pressens Faglige Utvalg (journalisternas etiska råd), där man hävdar att programmet var gjort för att skapa oro och rädsla för amalgamfyllningar - Det finns ingen grund för att ta bort sina amalgamfyllningar anser dessa tandläkare..

  Man klagar över att ”- Programmet vil skape angst hos mange personer - en angst det ut fra faglige vurderinger ikke er noe grunnlag for”.

Ångest hos odontologer!

  Att man i de odontologiska kretsar som ännu inte förstått att tolka de fakta som finns skapar ångest för vad som håller på att hända är ju inte så konstigt.

  Folk i gemen har förstått det vanvettiga i att använda kvicksilver men har svårt att värja sig mot tandläkarnas försäkringar om att amalgam är det enda som håller och att det har används i 150 år utan några risker. När nu folket får veta att de har blivit förda bakom ljuset, kommer de med största sannolikhet kräva att de ansvarigas ställs till svars, detta pågår redan i Kanada där en mycket stor rättsprocess pågår därför att man undanhållet allmänheten de risker som amalgam innebär, i Frankrike är likartade processer på gång och detta kommer med all säkerhet att sprida sig.

  Att NTB (Norsk Telegram Byrå) fick klagobrevet långt före PFU, som skall undersöka om det gjorts något press-etiskt övertramp, visar på ett brådstört agerande och ses av journalister som ett mycket märkligt tillvägagångssätt.

  Man skriver vidare att ”Alle opplysninger om amalgamets angivelige helseskadelige virkning kom fra personer uten vitenskapelig skolering. Programskaperne hadde tydeligvis valgt å ikke ta med vurderinger om mulige helseskadelige virkninger av amalgam fra eksperter i odontologi eller toksikologi.”

  Det saknas ju inte vetenskapliga värderingar, men genom att bortse från de som visar på risker vill man få det att framstå som ofarligt. Tandläkaren Björn Oppendal nämner i programmet bl.a. Prof. G Drasch vid rättsmedicinska institutet vid Universitetet i München som visat att antalet amalgamfyllningar hos modern återspeglas i mängden kvicksilver i fostrens njurar och lever samt i njurar och hjärna hos spädbarn.
 

Ärekränkande

  I brevet skriver man också att: ”- Tannlegeforeningens og navngitte medarbeideres motiver ble mistenkeligggjort på en måte som må være ærekrenkende. På den annen side poengterte programmet de edle motiver hos en tannlege som levde av å skifte ut amalgamfyllinger. NRK har latt seg bruke av personer som er overbevist om at amalgam er sterkt helseskadelig. Programmet vil kunne føre til at pasienter velger tannfyllingsmaterialer som i mange tilfeller tjener dem dårlig og som medfører økte omkostninger”.
 

Prof. Ivar Mjör

  Då det Norska Helsedirektoratet 1988 rekommenderade tandläkarna att inte använda amalgam på gravida, för att man redan då visste att kvicksilvret gick över till fostret och av försiktighetsprincip borde undvika det, kallade prof Ivar Mjör detta för en ”grotesk” rekommendation. Den undersökning som forskare från universitetet i Odense gjort på Färöarna av 1000 gravida visar att en tiondel av de kvicksilver nivåer som man tidigare trott gav hälsoeffekter har gett dessa barn stora kognitiva problem. Så idag vet vi att det är en risk, och som prof Maths Berlin skriver i sin rapport "Tillgängliga fakta ger inte stöd för att avfärda risken, och man måste fråga sig hur stor del av utvecklingsstörda barn i Sverige som kan vara orsakade av kvicksilverexponering från amalgam."
 

Aningslöshet hos myndigheterna

  Man märker den aningslöshet som finns när Ola J. Basmo på Statens Helsetilsyn i programmet tror att problemet med amalgam löser sig självt, genom att bruket minskar. Medan tandläkarna ser det som det huvudsakliga tandlagningsmaterialet för många år framåt, och de anser ju att ”det icke är påviset helseskadlige effekter av amalgam i tandfyllninger”. Av den fakta som framkom under forskningsrådsnämndens seminarier är frågan inte längre om, utan hur ofta kvicksilver från amalgam ger upphov till toxiska och immunmedierade biverkningar.

  Aningslösheten är lika stor hos Presidenten i Norska Tandläkarföreningen Arild Vangstein när han i programmet säger att ”etter vår uppfattning bör det icke gälle några restrektioner för bruk av amalgam som tandfyllningsmatrial”.
 

Hur många skadade?

  Hur många har fått skador på grund av man inte velat inse och ta åt sig av fakta? 1981 gick myndigheterna ut med varningar för användning av kopparamalgam, fem år senare (1986) använde man fortfarande inom skoltandvården i Oslo 10 kg amalgam vilket gör ca. 5 000 fyllningar, att kopparamalgam användes ända fram till 1994 trots att man visste att fyllningarna inte höll mer än några år, det innehöll 70% kvicksilver men även kadmium och betecknades som hälsofarligt, är mycket anmärkningsvärt!

Och i Norge är amalgam fortfarande det vanligaste tandlagningsmatrialet även för barn!

”Stenen är satt i rullning” och inget kommer att kunna stopp den.

Den uteblivna reprisen av programet "amalgamets pris" kommer (förmodligen) att sändas den 15 juli i NRKTO Kl 22.10

Tannleger klager på amalgam-program (Dagbladet 16 juni 1998)


Välkommen och tyck till i gästboken