DEBATT

Har tiden stannat på Socialstyrelsen

Sköter Socialstyrelsen sitt uppdrag att skydda och värna medborgarnas hälsa? Mycket tveksamt om man ser hur de i 15 år förhalat frågan om registrering och rapportering av biverkningar från dentala material.

 

Har tiden i själva ”verket” stannat?

Läkemedelsverket har på sitt område befogenhet att dra in olämpliga produkter från marknaden. För att kunna sköta sin tillsynsuppgift har myndigheten också utfärdat föreskrifter om rapporteringsskyldighet när det gäller biverkningar. Hos socialstyrelsen förefaller emellertid tiden i själva "verket" ha stannat – sedan 1986.
 

Tillsyn och patientsäkerhet

Syftet med tillsynen av hälso- och sjukvården och tandvården är att förebygga skador och eliminera risker.

När det gäller säkerheten kring de produkter som kommer till användning har läkemedelsverket i Uppsala tillsynsansvaret för läkemedel. Socialstyrelsen har tillsynsansvaret för medicintekniska produkter, vilket innefattar tandvårdsmaterial. Denna uppdelning av tillsynsansvaret beror inte på att det vid socialstyrelsen finns bättre kompetens att hantera just tandvårdsprodukterna. Uppdelningen är historiskt betingad.

 
Socialstyrens rapport 1986

Läkemedelsverket utgjorde tidigare en av socialstyrelsens avdelningar – läkemedelsavdelningen – vilket ändrades så sent som 1991. Då blev läkemedelsavdelningen självständig myndighet – läkemedelsverket, med säte i Uppsala.

I mitten av 80-talet, när läkemedelsavdelningen ännu tillhörde socialstyrelsen, gjordes den första mer genomgripande översynen av hälsoriskerna med olika tandvårdsmaterial. Det var den dåvarande socialdemokratiska regeringen som gav utredningsuppdraget till socialstyrelsen. Uppdraget redovisas 1986 i en särskild rapport.

Några av de viktigaste förslagen socialstyrelsen då – för snart 15 år sedan - lämnar till regeringen kan sammanfattas enligt följande:

  • inrättandet av ett produktregister för dentala material
  • en obligatorisk deklarationsplikt av innehållet i materialen
  • en skyldighet för läkare och tandläkare att rapportera biverkningar
  • en intensifierad tvärvetenskaplig forskning kring studiet av biologiska effekter av dentala material
  • utveckling av bättre diagnosmetoder för att kunna fastställa sjukdomssamband

 
Biverkningsregistreringen

Uppgiften att registrera och utvärdera biverkningar av dentala material föreslår socialstyrelsen att den egna myndigheten erhåller. Ur rapporten:

- Vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning finns idag väl etablerade rutiner för registrering och utvärdering av biverkningsreaktioner från läkemedel. Dentalmaterialens biverkningseffekter kan utvärderas enligt befintliga rutiner genom relativt små resurstillskott…En återrapportering från biverkningsregistret i form av ”biverkningsmeddelanden” bör komma tandvården till del. Biverkningsregistret bör lokaliseras till socialstyrelsen.

I en rapport sex år senare (1992) i samma ämne – sedan läkemedelsavdelningen 1991 blivit självständig myndighet – återkommer socialstyrelsen till frågan om vilken myndighet som lämpligen bör hantera biverkningsregistreringen:

- Det kan också diskuteras om inte läkemedelsverket, som har en lång erfarenhet av biverkningsrapportering, skall bli ansvarig myndighet.

Mot denna bakgrund framstår det därför synnerligen märkligt att läkemedelsverket ännu inte erhållit uppgiften.
Men å andra sidan har inte heller genomförts mycket av de övriga förslag socialstyrelsen för snart 15 år sedan lämnat till regeringen. Det förefaller som om tiden i själva "verket" har stannat – åtminstone när det gäller patientsäkerheten inom tandvården!

Greger Christoffersson

 

Mer att läsa:
Socialstyrelsen kränker de drabbade
Kan vi lita på våra tillsynsmyndigheter

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/