KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

NEUROLOGISKA EFFEKTER

I gruppen förekommer diagnosen ALS, amyotrophisk lateral scleros, i 3 fall. Flera misstänkta liknande neurologiska sjukdomsdiagnoser förekommer i gruppen.

I Mercury Vapor intoxication, Fred Vroom och medarbetare Brain 1972 nr 95, sid 305-318 beskrivs kvicksilverförgiftning hos arbetare i termometerindustri. Deras arbetsmiljöer har varit snarlika våra med hudpenetration, dålig eller ingen ventilation och kontaminerade arbetskläder.

Den rapporten beskriver hur arbetare som utsatts för kvicksilver i termometertillverkning, har reagerat på detta gift. De arbetsmiljöförhållanden som beskrivs är i stora delar applicerbara på tandvården. I rapporten beskrivs ex att ventilation saknas eller har varit otillräcklig. Att arbetskläder inte har bytts, utan tagits med hem, man har ätit och rökt i kontaminerade områden. Detta har också väl dokumenterats i vår enkät, alltför många har inte haft särskilda pausrum. Många har också i enkäten redovisat att de har tagit hem kvicksilverkontaminerade kläder för att tvätta hemma. (Att detta egentligen krävt helt andra anordningar har ex BC Hydro Canada redovisat).

De som arbetat i denna fabrik klagade över samma symtom som vi här har redovisat. Skillnaden är att deras symtom har tagits på allvar - prover har tagits, avgiftning har skett och personalen har omplacerats eller utbildats till andra arbeten.

Deras symtom beskrivs som bestående av: Andningssvårigheter, brännande ömma fötter, irritabilitet, minnesförlust, diarréer, såriga torra munslemhinnor, dålig koncentrationsförmåga, tremor, labilitet, synrubbningar, stelt ansikte, svårigheter att gå, känselbortfall, huvudvärk, inkontinens, långsamma reaktioner, aptitlöshet och nervositet. - Samma eller mycket liknande symtom har beskrivits i enkäten. Tremor i ansikte, kring ögonen, på ryggen och s k inre tremor upplevs av många mycket besvärande. -

Vroom redovisar om hur mödrar glömt hämta sina barn på dagis och hur en 45-årig välutbildad man plötsligt inte kan förstå eller skriva. Hans besvär ökade från de beskrivna till allvarliga sömnstörningar, gångsvårigheter och ständig värk i nacke och armar. Kvicksilver i urin uppmättes till 6-8 mg/l. Hans tal blev haltande och i staccato och han fick allvarliga minnesstörningar särskilt när det gällde siffror. Man förmodade att han fått ALS (amyotropisk lateral scleros). Han var en tid rullstolsberoende. Efter att ha behandlats på sjukhus och kommit bort från kvicksilverarbetet tillfrisknade han långsamt. Flera fallbeskrivningar om denna sällsynta neurologiska sjukdom finns i denna och andra rapporter. ALS har diagnostiserats i 3 fall i vår grupp på 130 personer och diskuterats i ytterligare några fall, men kopplingen till kvicksilver har i våra fall förnekats.

 

KVICKSILVERFÖRGIFTNING/ B12 VITAMINER

Vid den internationella konferensen, Mercury Hazards in dental practice i Glasgow, 2-4 sept 1981, redovisade John Wilsson för den erfarenhet han fått efter att ha studerat tandvårdens arbetsmiljöförhållanden. Hans symtomlista sammanfaller med uppgifter som funnits tillgängliga i den medicinska litteraturen under århundraden för just kvicksilverpåverkan.

Hans slutsatser är dessa:

1. Vi arbetar med kvicksilver på öppna bänkar på ett sätt som gör att kvicksilver kan kontaminera resten av arbetslokalen.

2. Vi inandas kvicksilverånga och partiklar direkt och indirekt från kontaminerade områden som hud och kläder. Vi saknar skyddsutrustning i form av masker.

3. Vi måste försöka känna igen och förstå vilka varierande symtom som kvicksilver kan ge.

Wilsson visar också på den B 12-vitaminbrist som uppstår vid kvicksilverpåverkan. Detta är välkänt i Japan där man i de svåraste fallen tillför B 12-vitamin via ryggmärgskanalen. I Sverige gavs B 12-vitamin injektioner till kvicksilverförgiftade lantarbetare, som arbetat med betat utsäde. Denna terapi gav gott resultat. Genom att använda redan känd erfarenhet skulle kanske flera av de skadade få en bättre hjälp. De som tagit upp denna behandlingsmetod med sina läkare har mötts av kommentarer som "B 12-vitaminsprutor ges enbart till alkoholister". "Du lider ju inte av perniciös anemi". De som ordinerats dessa injektioner av sina läkare har rapporterat påtagliga förbättringar.

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]