FORENINGEN MOD SKADELIGT DENTALMATERIALE

Herman Triers Plads 4. st 1631 København V tlf/fax 31 39 15 60 giro 326 40 68

 

TIL PRESSEN .

Som formand for Foreningen mod skadeligt Dentalmateriale tillader jeg mig herved at komme med foreningens kommentar til den nu endelig offentliggjorte undersøgelse af amalgams toxicitet på Hillerød Sygehus under ledelse af professor, dr. med. Philip Grandjean, Odense. Undersøgelsen skal be- eller afkræfte påstanden om helbredsfaren ved brug af amalgam i dentalplejen.

Undersøgelsen blev startet for ca. 2 år siden under ledelse af læge Bernadette Guldager, Hillerød Sygehus og Foreningen blev inden starten indbudt med faglige konsulenter til et orienterende mode omkring fremgangsmåden i undersøgelsen.

Undersøgelsesgruppens viden på området syntes mangelfuld og foreningens faglige udvalg måtte klart tage afstand til undersøgelsen. Man kan ikke køre et videnskabeligt forsøg i fem dage på formodede amalgamforgiftede patienter og forvente fremgang - eller det modsatte. Vi har i foreningen nu gennern fem år stor klinisk erfaring og kan sikkert sige, at der kan gå fra 6 måneder til 1 1/2 år efter udskiftning af amalgam, for patienten kan siges at være i bedring.

Undersøgelsens videnskabelige værdi er meget disskutabel, idet ingen af forsøgspersonerne fik fjernet fyldninger - d.v.s. at kilden til forgiftningen forblev aktiv under behandlingen med DMSA - et præparat der bruges til uddrivelse af tungmetaller.

Foreningen må klart tage afstand fra det faktum, at urinprøverne i denne undersøgelse har været i opbevaring i fryser i for lang tid på Odense Universitet. Grunden til den lange opbevaring kan man kun gisne om. Man ved, at kviksølv fordamper meget hurtigt og at kviksølv også kan forsvinde ud gennem glas, hvis glasset ikke er specielt behandlet indvendigt.

Undersøgelsen er bestilt af dansk Tandlægeforening, der jo som alle ved er for brugen af amalgam - undersøgelsen er godkendt af Sundhedsstyrelsen, blåstemplet af Etisk Råd med en bevilling på kr. 100.000. Undersøgelsens resultat har "ligget på is" til et passende tidspunkt for offentliggørelse nemlig Tandlægeforeningens årsmøde i Bella Centret 95. Der vil stadig kunne afsættes amalgam til de danske tandlæger fremover trods mistanken. Der vil stadig komme nye patienter, der for at blive raske må betale al behandling selv. Der vil stadig være unge mennesker, der ikke har råd til behandling. Det er kun i udlandet, man er på stærk nedtrapning af brugen af amalgam grundet den store mistanke om amalgams trussel på sundheden hos en del mennekser.

Foreningen tager skarpt afstand fra undersøgelsens kvalitet. Vi er forbavsede over, at den godtages af såvel Sundhedsstyrelsen som af Etisk Råd. Foreningen håber kun, at den ikke når udlandet, hvor Danmarks ry som værende et land med forskning af høj kvalitet gerne skulle bevares.

 

København, den 23.marts 1995.
Jette Rosenbaum
formand for
Foreningen mod skadeligt Dentalmateriale.

 


[föregående sida]
http://www.kvicksilver.org/amalgamenheten