granskning
av artikel i Läkartidningen

Innehålls- förteckning

1, 2, 3
Bakgrund
Syfte
Metod

4,
Kritisk
Granskning

5, 6,
Resultat
Slutsats
Diskussion
Källförteckning

Åter till
Abstrakt
index

5   RESULTAT

Expertgruppen har således kommit fram till att något samband mellan sjukdom och dentalt amalgam ej finns visat i några studier. Ej heller har gruppen kunnat finna studier som påvisar nyttan av behandling med antioxidanter eller amalgamsanering vid generella sjukdomssymptom. Gruppen underkänner dessutom samtliga testmetoder i samband med misstänkt amalgampåverkan med motiveringen att dokumentation saknas om testernas sensitivitet och specificitet.

Hur expertgruppen har lyckats undvika den mängd vetenskapliga rapporter som ändå finns om amalgamets skadeverkningar är för mig en gåta. Även studier som påvisar positiva effekter efter amalgamsanering och behandling med antioxidanter finns i ett stort antal. Testmetoden Melisa har också publicerats vid inte mindre än tre tillfällen i vetenskapliga tidskrifter. Att den av socialstyrelsen tillsatta expertgruppen helt har negligerat all den kunskap som finns om sambandet mellan kvicksilverlamalgam och olika sjukdomssymptom är helt klart.


6   SLUTSATS OCH DISKUSSION

Socialstyrelsen har som tidigare nämnts låtit tillsätta expertgrupper för att utreda frågan om eventuella hälsorisker vid amalgamanvändning vid inte mindre än tre tillfällen under en tidsperiod av åtta år. Att frågan är minst sagt inflammerad visar samtliga rapporter som socialstyrelsen presenterat efter dessa utredningar. Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar för människors hälsa i Sverige. Trots alla larmrapporter, kliniska studier och vetenskapliga rapporter som visar att kvicksilver och amalgam har en skadlig inverkan på människan, så tas inte detta på allvar av socialstyrelsen. Ingen hypotesprövning av riskerna görs. Det sker ett kategoriskt förnekande av att problemet finns, trots att många hävdar motsatsen. Är det av prestigeskäl eller är det av rädsla för skadeståndsanspråk från alla som insjuknat på grund av amalgam som problemet förnekas? Expertgruppens senaste rapport, som tycks byggas på en förhandsuppfattning av gruppens medlemmar, kommer att ytterligare försvåra för s k amalgampatienter att få adekvat vård och rätt diagnos. Någon riktig bedömning kommer sannolikt inte till stånd förrän amalgamet läggs under Läkemedelsverkets tillsyn. Socialstyrelsen är till synes inte rätt myndighet att utreda amalgamets hälsorisker. Enligt min uppfattning uppfyller socialstyrelsens s k expertgrupp inte på något sätt de i Regeringsformen i kap 9 § uppställda kraven på saklighet och opartiskhet som en myndighet har att rätta sig efter i utredningssammanhang. Här föreligger istället stora brister som inte på något sätt kan anses acceptabelt, särskilt när det gäller en myndighet som socialstyrelsen med stor makt över såväl hälso- och sjukvården som tandvården i landet.


Källförteckning:
Edvardsson, B Kritisk utredningsmetodik. Liber utbildning. Stockholm 1996.
 
Socialstyrelsen
redovisar 1987: 10
Kvicksilver/amalgam hälsorisker.
 
SOSFS 1991:6 Socialstyrelsens allmänna råd om utredning av patienter som sätter sina symptom i samband med kvicksilver från amalgam.

 
Socialstyrelsen
Rapport november
-94
Blir man sjuk av amalgam? Rapport från socialstyrelsens amalgamgrupp.