AKTUELLT om radio- och mikrovågor
bilaga 11.   

Mobiltelefonsändare drabbar människor och djur.

Besök på några jordbruk den 7 mars 1998 och den 26 mars 1998. Besökare: Gerhard Gollwitzer och Siegfried Zwerenz.

Lantbrukaren Josef Altenweger i Schnaitsee, Landkreis Traunstein, känd genom tidningsartiklar, har massor av problem med sin kreatursbesättning (se veterinärrapport av Dr Schmid), och även han själv och hans fru har hälsoproblem, sedan flera mobiltelefonsändare har installerats i närheten av hans gård.

Herr Gollwitzer och jag har övertygat oss om djurens onormala beteende i ladugården. Vi fick själva efter någon stund huvudvärk och sveda i ögonen, senare även trötthet och koncentrationssvårigheter.

Herr Altenweger visade oss granar i närheten där toppen redan hade dött. Dessa granar bildar ständigt nya sidoskott som böjer sig uppåt och växer till en viss höjd. Kommer de över denna höjd, får de skador ["Verbrennungen"]. Vidare berättar han att fruktträden i närheten av hans gård tappar sina löv redan under sommaren. Det finns knappt några vilda djur kvar, framför allt fåglarna är i stort sett försvunna. Förmodligen har de sökt sig till andra platser.

I närheten föddes ett barn med tre njurar och två urinledare. Runt om de båda sändanläggningarna har det på senare tid blivit allt fler psykiska sjukdomar och cancer. Sålunda dog en 6-årig pojke av hjärntumör. Vid jultiden förra året [1997] hände det att en 60-årig dam, som var ute och promenerade i närheten av hans gård, plötsligt sjönk död ner. Elektriska apparater, till exempel tv, reagerar med störningar och går ofta sönder. Många grannar berättar om hälsoproblem. Några som hyrde en gård i omedelbar närhet har redan flyttat. Den 33-årige ägaren av denna gård som håller till där ibland, berättade att när han vistas där längre tid, får han problem med hälsan. Han känner sig då så darrig att han inte törs gå upp i ett fruktträd - han är rädd att han skall falla ner.

På andra sidan om de båda sändartornen ligger några enstaka hus och gårdar, några med kreatur. Enligt herr Altenweger finns det även här människor som har problem med hälsan, och problem med djuren.

Vi möter i en av dessa gårdar en äldre dam som är sängbunden. Hon har ett antal hälsoproblem och hade redan flera sjukhusvistelser bakom sig. Läkarna hade inte kunnat finna orsaken till hennes besvär. Även hon ansåg att hennes problem hängde samman med sändarmasterna. Även hon berättar att lövträden tappar sina löv redan under sommaren. Vidare berättar hon om många märkvärdiga sjukdomsfall omkring sändarna och störningar av elektriska apparater. Hon berättade också om en 30-årig lantbrukare som alltid klagade över svår huvudvärk. Sedermera hade han flyttat med hela sin verksamhet till en annan gård långt bort och hade därefter inte haft någon värk. Då det fanns flera andra sändare än D- och E-Netz hos lantbrukaren Altenweger besökte vi även andra gårdar och privatpersoner, där det bara fanns en D- eller E-Netzsändare, och ingen annan stark sändare .

En lantbrukare berättar, precis som Altenweger, om extremt många tvillingfödslar (1997: 18 kalvningar, varav 7 tvillingpar). Dessutom komplikationer som för tidig kalvning och kastningar. D2-sändaren stod på cirka 100 meters avstånd. Tidigare hade han inga problem. Anmärkning: Normalt förekommer 4 - 6% tvillingfödslar bland nötkreatur.

Nästan samma problem hade ytterligare en lantbrukare, vars gård ligger cirka 120 km från den förstnämnda. Till ca 40% tvillingfödslar kommer stora problem med kornas fruktsamhet. Denne lantbrukare hade enligt vår åsikt avsevärda inkomstförluster. Då han måste skicka de ofruktsamma korna till slakt och på grund av kastningarna har alltför dålig förökning, står ca 1/4 till 1/3 av båsen tomma. Enligt lantbrukarens uppgifter uppträdde problemen först när en E-plus-sändare monterades upp på granngårdens tak. Dessutom klagade lantbrukarfamiljen på betydande sömnstörningar, trötthet och dålig motståndskraft mot sjukdomar. Särskilt hustrun hade psykiska problem. Liksom Altenweger, som har köpt sig ett hus 15 km bort, överväger denna familj att söka sig en ny bostad för att åter kunna sova på nätterna. Lantbrukaren berättade om sin granne, att även han hade liknande problem i sin ladugård. Grannen var vid vårt besök tyvärr inte hemma.

På ytterligare en annan plats hade vi kontakt med en familj, som hade begåvats med en E-plussändare på 20 m avstånd från huset. Efter 2 månader började svåra hälsoproblem som huvudvärk, sveda i ögonen, sömnproblem, tårflöde och plötslig försämring av hörseln. Denna familj hade redan vänt sig till domstol. Man hade försökt lindra verkningarna genom att täcka de båda husväggar som vätte mot sändaren, inklusive alla fönster, med hönsnät. Man hade till och med lagt metallfolier runt sängarna i sovrummet. Herr Gollwitzer och jag uppehöll oss i vardagsrummet mellan en halvtimme och tre kvart. Efter en stund fick vi huvudvärk och svår ögonsveda. Dessa besvär blev allt starkare, så att vi var glada när vi hade lämnat detta hus. Under den påföljande bilfärden inträdde en gradvis förbättring. Efter cirka en timme var vi åter besvärsfria.

Vidare besökte vi en annan lantbrukarfamilj, som sedan årtionden hade bott på samma gård. På cirka 350 m avstånd restes en mast med en D2-sändare. Kort därefter började sömnstörningar och huvudvärk liksom yrsel och trötthet. Bland djuren visade sig efter någon tid de första svåra problemen. Kastningar och missbildningar avlöste varandra. En kalv var, när den föddes, normalt utvecklad. Men efter en kort tid växte frambenen så att de blev fullständigt abnormt långa (så kallade spindelben) och redan efter 3 veckor, alltså alldeles för tidigt, horn. Veterinären hade ingen förklaring för detta fenomen och förmodade hormonstörningar. Man måste fråga sig om det möjligen här rör sig om förändringar i arvsmassan, som kritiska vetenskapsmän befarar. En kalv kom till världen med en stor tumör i munnen, som inte kunde opereras. Många kalvar hade förkrympta ben (jämför Altenbergers gård), kunde inte resa sig och var inte livsdugliga. Bonden som bor på denna gård sedan mer än 50 år försäkrar att det tidigare aldrig förekommit sådana missbildningar. En kviga som var placerad nära ett fönster med utsikt över sändaren magrade extremt, fast den visade normalt ätbeteende. Den måste därför slaktas. I samma bås står nu ett annat djur och uppvisar samma extrema avmagring. Kornas fruktsamhet är påtagligt försämrad. Denna gård har enligt LKVs avelsinspektion [Zuchtwart des LKV] den sämsta fertilitetskvoten i trakten. Flera av de goda avelskorna hade redan fått slaktas, eftersom de inte längre har blivit dräktiga.

Den ende närboende grannen är ingen lantbrukare, men håller fjäderfä som hobby. Sedan installationen av sändaren har missbildningar hos de kläckta ungarna blivit allt vanligare. (Jfr försök av vetenskapsmannen Dipl. Ing. Dr. Dr. Varga.)

Ännu en bonde, flera kilometer från den förre, blev också begåvad med en sändare på 80 - 100 meters avstånd. Tidigare har han nästan aldrig haft problem med kreaturen. Några månader efter uppmonteringen av sändaren började de mest allvarliga problem. Denne lantbrukare som har cirka 20 kor hade under loppet av ett år 8 fall av dödfödda och missbildade kalvar. Särskilt skrämmande var det när en kalv föddes med ena halvan av huvudet utan öga och öra, liksom en kalv som hade extremt långa framben (s.k. spindelben), medan bakbenen var normala. Ofta dog kalvar som föddes för tidigt. Veterinären hade hittills inte kunnat fastställa orsaken till problemen. Alla blodprov var negativa. Hos kvigor och kor fann man svullna leder, ledinflammationer, bölder, svulster (eventuellt tumörer, jfr fallet Schnaitsee), särskilt på juver. Lantbrukarfamiljen, som själv klagar över sjuklighet, sömnlöshet och trötthet, har fotograferat många djur.

Om dessa lantbrukare inte får hjälp, kommer enligt min övertygelse den låga fruktsamheten hos moderdjuren och den dåliga återväxten att inom överskådlig tid tvinga dem att lägga ner djurhållningen, och sålunda förlora sin försörjning.

Sedan fallet Schnaitsee blev känt genom medierna, är det allt fler drabbade lantbrukare som tar kontakt med lantbrukaren Altenweger eller med Bayerischer Bürgerwelle. Problemen med djuren är överallt likartade. Allt fler människor som bor nära mobiltelefonsändare och har drabbats av hälsoproblem tar också kontakt. På allt fler platser där sändare står berättas om tydligt förhöjd cancerfrekvens.

I den medicinska forskningen (läkemedel o.d.) gör man djurförsök för att utröna vilken verkan och vilka biverkningar man kan räkna med hos människor. Det som inträffade med djuren kort efter installaton av mobiltelefonsändarna är skrämmande och spektakulärt. Hur länge kommer det att dröja innan vi måste ta del av liknande tragedier hos människor? Det är nödvändigt och brådskande att vi får en objektiv vetenskaplig analys av det inträffade och ett omedelbart byggstopp för sändaranläggningar tills allt som hänt har klarats ut. Det bayerska socialdepartementet har hittills inte uppträtt på ett sådant sätt att det ingett förtroende för departementets vilja att få till stånd en ärlig utredning.

Tirschenreuth den 15 april 1998

Siegfried Zwerenz

P.S. Nyss meddelades per telefon att en hobbyuppfödare av pärlhöns i trakten av Kassel efter uppställning av en mobiltelefonsändare nu får mycket dåliga ruvningsresultat. Förut kläcktes över 80%, nu bara 10 - 20% livsdugliga kycklingar. Vilda fåglar som häckade i gårdens närhet hade likaså bara åstadkommit döda ägg och inga ungar. Tidigare förekom förluster på grund av rovfåglar. Dessa är numera försvunna.

Översättning till svenska av Ragnar Forshufvud, Tvärgatan 3, 691 41 Karlskoga. Tel/fax 0586-54964. Originalets titel: Probleme mit Mobilfunksendern.

Denna rapport ingår i ett informationspaket från Bayerischer Bürgerwelle. Sådana informationspaket kan beställas från Siegfried Zwerenz, Lindenweg 10, D-95643 Tirschenreuth, Tyskland. Pris DM 39.- Bank: Bayerischer Vereinsbank Augsburg, BLZ 7 20 200 70, kontonummer 2250284.

D-Netz, E-Netz: Tyska benämningar för mobiltelefonsystem med pulsade mikrovågor (GSM) D-Netz arbetar i bandet 890-960 MHz, E-Netz i bandet 1710-1880 MHz. D1, D2 och E-plus är beteckningar för nät som drivs av olika operatörer.

 

Nästa sida (bilaga 12.)

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/