AKTUELLT om radio- och mikrovågor

4. Nya vetenskapliga studier stöder försiktighetsprincipen

Här nedan räknas upp några av de rapporter som många politiker redan vågat ta till sig:

* Dr Neil Cherry, Lincoln Universitet, New Zeeland, (1997):

Flera epidemiologiska studier visar att en lågintensiv permanent strålning 10 nanoWatt per kvadratcentimeter (=0,01 mikrowatt per kvadratcentimeter) kan leda till missfall, sömnstörningar, blodtrycksförändringar, störningar i immunförsvaret, hjärnskador m.m. Vid 100 nanoWatt per kvadratcentimeter ökar risken för cancer (=0,1 mikrowatt per kvadratcentimeter). e-mail: cherry@kea.lincoln.ac.nz

* Dr. Peter French vid "Centre for Immunology St Vincentīs Hospital, Sydney, Australia" (1997):

I en analys av biologiska effekter av strålning från mobiltelefonmaster, påvisas att vår DNA och våra celler påverkas. Vissa DNA-kedjor faller sönder och förändras.

Dr. French önskar i en slutsummering, att beslutsfattare i kommunerna undviker ge tillstånd för sändare nära barn och gamla, vilka troligen är mera känslig för dessa skadliga effekter. e-mail: p.french@cfi.unsw.edu.au

* Cancer av pulsade magnetfält, Professor Bo Holmberg vid arbetsmiljöinstitutet har lagt fram nya rön som stärker misstankarna att magnetfält bidrar till cancer. Han har utsatt möss för så kallade intermittenta (pulsade) fält, det vill säga att fälten slogs av och på var 15 sek.

Intermittenta fält tilldrar sig många forskares intresse för närvarande. Vid arbetsmiljöinstitutet har man också utsatt möss för oavbrutna (konstanta) magnetfält, men därvid inte observerat någon tumör då. Däremot fick man en svagt stimulerande effekt på uppkomst av cancer när man varierade fälten från 0,5 till 50 mikrotesla och slog av var 15 sek. Sambandet mellan dos och respons, räknat på antalet bildade tumörer per drabbade djur, var starkt. Försöken har pågått i två år. (Ref. TCO-tidningen nr 12/94)

* Magnetfält blockerar anticancer effekt, ur Microwave News, Juli Aug 1998. Kort referat ur artikeln.

Ett team vid Battelle Pacific Northwest Laboratorierna i Richland, USA, har funnit att magnetfält kan blockera det skyddsmedel som melatonin utgör mot tillväxten av cancerceller. Detta är den fjärde studie som observerat denna effekt.

Dr. Gregory Lotz vid nationella institutet för säkerhets- och hälsofrågor i Cincinnati har sagt att: Den nya Battelle-studien kan bli den mest betydelsefulla av handlingar vid detta års BEMS- möte. Och doctor Russel Guyk vid energidepartementet i Washington sade att det blir svårare och svårare för skeptikerna att förneka effekter vid låga nivåer (Se även bilaga 6 och 7).

* Beteendestörningar av miljögifter och radiovågor av prof. Ivan Beale som är prof. i experimentell psykologi vid Univercity of Auckland. Han är även Dr. i filosofi samt M. Sc. Han har hållit på med beteendeforskning och experimentell neuropsykologi i 25 år. Han har forskat om hur nervsystemet påverkas av miljögifter såsom bly, kvicksilver och lösningsmedel. Han har upptäckt att liknande symtom uppkommer vid exponering av radiofrekventa elektromagnetiska fält, trots att gällande gränsvärden följts. Denna 27-sidiga rapport baserades på 18 vetenskapliga referenser, varav de flesta är från 1990-talet!.

* Röntgen ger ärftliga skador, Ny Teknik, nr 8/98-02-19.

Ny Teknik citerar här de nya rönen som var publicerade i artiklar i de ansedda brittiska tidskrifterna Nature och Scientist. Strålningsbiologen Eric Wright konstaterar att, "vi är på väg att hitta samband som vi tidigare inte haft en aning om", och hänvisar till åtminstone sex andra laboratorier runt om i världen som kan redovisa liknande upptäckter.

Även mycket låga stråldoser kan orsaka genförändringar. Skadan i cellerna går i arv till barnen och kan leda till mutationer och cancer.

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/