DEMOKRATI och OFFENTLIGHET

 
KORTSLUTEN EXPERTIS!

VILKA "COOKIES" ÄR NAM-NAM FÖR MAKTHAVARNA?

Det finns stora skillnader i offentlig insyn mellan norra Sverige och de södra delarna. Kammarrätten i Gävle slog nyligen fast (11/9) att politikernas surfande på Internet, fallet gäller Sundsvall, måste få granskas av den som så begär det. Liknande krav i Göteborg, från journalister, har avvisats av Kammarrätten i Göteborg. Det gäller fyra olika fall där journalister begärt att få titta på s.k. Cookiefiler (de datafiler som visar vilka Webbsidor som användaren har uppsökt). De fick nej av Göteborgsförvaltningen och därefter också nej vid överklagande vid Kammarrätten. Tre av de målen är nu överklagade till Regeringsrätten.

Statskontorets vägledning

När det gäller norra Sverige så skrev Statskontoret ett yttrande till Kammarrätten i Sundsvall där de slog fast att en "Cookie" är en inkommen, upprättad och förvarad handling som är helt offentlig. En "Cookie", vilket man tidigare har invänt, kan heller inte betraktas som något slags arbetsdokument (arbetsdokument är ju inte offentliga innan de färdigställts), som något led i teknisk bearbetning eller liknande. Det helt enkelt en inkommen information (handling) som sedan passivt lagras i en fil. Ingen ytterligare bearbetning av denna information sker senare (mer än att den kan tas bort, oklart dock när var och hur man får ta bort denna).

Gävle kommun genomskinligt -
skymning härskar i Göteborg


Gävle kommun har efter Kammarrättens beslut nu lämnat ut de begärda "Cookiefilerna" till journalisten på Arbetarbladet som aktualiserade frågan. Ett utmärkt beslut som gynnar insynen och stärker Offentlighetsprincipens tillämpning också på elektroniska dokument. Elektroniska dokument, som E-post med mera, till och från myndigheter (och inom och mellan dem) är ska ju betraktas, och förvaras, precis som vilken offentlig pappershandling som helst. De ska diarieföras!

Men i Göteborg härskar fortfarande "Göteborgsandan" - kanske kan vi med Regeringsrättens hjälp så småningom få titta på Göran Johansson och de andras makthavarnas omvärldsorientering? Jag väntar otåligt på Regeringsrättens utslag. Vilka Cookies har Göran och grabbarna sug efter?

Jan Åberg


VIKTIGT !

Kommer vi efter 24 oktober att ha full yttrandefrihet i Sverige?

Enligt den lag man tog tidigare i år, skall man inte få namnge en person på internet utan personens tillåtelse, kommer man då inte att kunna kritisera politiker och makthavare? Är man så rädda för folkets makt via det nya mediet?

Detta är ett mycket allvarlig försök till yttrandefrihetsbegränsning! Var kommer förslaget i från? EU så klart. Visste du, att i Bryssel får du inte dela ut ett flygblad utan att ha ett tillstånd från polisen!
De skall också ha namn och adress till författare eller tryckeri!

Att ge någon på gatan en bok eller tidskrift är kriminellt, om du inte först skaffat tillstånd!


Några relaterade dokument:
Offentliga handlingar
Internetoperatörer hotar stänga delar av Internet   (Metro,TT)
Internet-diskussion blir personuppgift i ny lag   (TT)

Välkommen och tyck till i gästboken