AKTUELLT (Debatt 03 02 28)

 

 
Trådlöst och aningslöst

Är strålningen från WLAN ofarlig eller finns det anledning att ompröva besluten om trådlösa nätverk på skolan?

Föräldrar till barn vid Hudiksvalls gymnasium! Vet ni att skolsalarnas strålningsbelastning snart kan jämställas med att vistas 100 m från en mobiltelefonmast?

Anledningen är beslutet att bygga trådlöst nätverk för datorer, WLAN. För att slippa några kablar bortser man från kända hälsorisker. Här är en av studierna i diagramform.


Kurvorna visar häslotillståndet hos boende kring mobiltelefonmaster. Det breda röda fältet visar motsvarande strålningsbelastning i en skolsal 3 m från en trådlös datakommunikationsenhet.

Sifferuppgifterna kommer ur en rapport från professor Roger Santini, Lyon. Han har gjort en studie på 540 personer boende inom 300 m från en basstation för mobiltelefoni, och en referensgrupp på längre avstånd. För varje symtom fick deltagarna ange om de upplevde dem ofta, mycket ofta, ibland eller aldrig. Här är procentandelen för de som hade problem mycket ofta. Tyvärr har professor Santini inte kunnat följa upp dessa intressanta samband med utvidgad forskning.

Studien är troligen gjord vid en GSM-mast med 900 MHz. Vår gymnasieskolas nätverk får en sändare i varje aktuellt rum på 2400 MHz. Samma frekvens som i en mikrovågsugn.

Långsiktiga hälsoeffekter

Rent medicinskt vet man att sömnstörning är en riskfaktor för utveckling av diabetes typ 2 (åldersdiabetes). Betraktas som en allvarligare sjukdom än typ 1 diabetes idag med tanke på sekundärkomplikationer som hjärtinfarkt och stroke. Dessa sjukdomar ökar lavinartat i befolkningen numera. Minnesförlust-minnesstörning är en stark riskfaktor för att inom 10 år utveckla demens. De flesta av angivna symtom är tecken på neurologiska skador som kan ge mycket allvarliga effekter på lång sikt.

Risk mot nytta

Nere i Europa där man av befolkningsskäl haft GSM master tätt nära bebyggelse och skolor tvingas man nu av föräldragrupper montera ned master. Oroande utveckling av cancer är skälet. Santinis rapport ovan belyser bara ett besvärande allmäntillstånd. Vid den höga frekvens som är aktuell på skolan har professor Henry Lai, USA funnit enkelsträngbrott på DNA strängar. Barn har en känslighet mot radiofrekventa fält som är 3,3 gånger större än vuxna enligt en australiensisk studie.

Fördelen av att slippa ansluta några sladdar sker på bekostnad av sämre kommunikationshastighet. Vad var då nyttan med fiber till gymnasiet? Ett WLAN-kort till den bärbara datorn drar mycket ström vid sändning. Är det vad man önskar på en batteridriven utrustning? Väl kända är också de problem med radiostörningar som infinner sig med trådlösa nätverk.

Det råder inte samstämmighet bland experterna vad beträffar signifikansen och trovärdigheten hos forskningen om icke-termisk biologisk påverkan från radiofrekventa fält. Men om det så endast vore 10% sannolikhet att de utövar skador på människor, så kan bekvämligheten att slippa koppla in några kablar aldrig uppväga en risk för ohälsa för en generation skolungdomar.

Vi undertecknade kan ej bära den här kunskapen för oss själva. Därför gör vi detta upprop till er föräldrar, elever och personal på gymnasieskolan! Innan allt för mycket pengar hinner spenderas på detta tycker vi att ni av försiktighet skall begära ett omedelbart stopp för nätverksuppbyggnaden.

Göte Bohman
Miljöpartiet, Hudiksvall
Gerd Holmboe
Allmänläkare

 

Fakta:
Beräkningarna om var riskerna för WLAN skulle placeras in i Santinis diagram har gjorts utifrån effekttäthetens kvadratiska avståndsberoende till antennen. Detta är en approximativ beräkningsmodell då det är obekant hur antennerna är placerade och riktade och vilken riktverkan antennerna har. De verkliga riskerna kan därför både vara större eller mindre.
Det använda sättet att räkna är allmänt använt av myndigheterna där man vill ange den avtagande hälsorisken vid ökat avstånd från en basstation.

Läs mer >> Wlan på Umeå universitet kan bryta mot arbetsmiljölagen

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Tyck till

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/