AKTUELL debatt     2003-05-03

Mobiltelefoni ett miljö och demokratibrott

 
Det är numera accepterat att inom forskarkretsar låta ansluta sig till industrin. Större och större delar av forskningen är helt eller delvis finansierat av industrin. Detta faktum borgar inte, som bl.a. fallet med tobaksindustrin visar, för den objektivitet och neutralitet som skulle kunna ge upphov till den säkra teknik allmänheten har rätt att förvänta sig från de dom har valt till företräde.

Det finns mig veterligt inte någon naturlag som säger att industriell företagsvinst förutsätter biologisk inkompatibel teknik eller omvänt, att biologisk kompatibel teknik skulle minska möjligheterna till expansion och vinst.

Det är uppenbart att vi allmänheten har blivit förd bakom ljuset av de som forskat fram, skapat och underhållit denna teknik. Precis som fallen med pcb, dioxiner, bly, asbest, kvicksilver, neurosedyn och inte minst tobak, blir vi , allmänheten och politiker av industri påtvingade teknik, läkemedel och livsmedel som inte är kompatibel med den mänskliga biologin. Samma misstag upprepas generation efter generation trots att det alltid finns en möjlighet att titta i backspegeln och ödmjuka sig inför den sanning att ingen har alla svar, inte ens s.k. experter och auktoriteter. Men faktum kvarstår. Ett ökande antal i Sverige blir sjuk och utslagen av mobiltelefonins mikrovågsstrålning.

Sveriges grundlag garanterar allmänheten i Kap. 1 § 2 statsskickets grunder, en god levnadsmiljö.

Sveriges grundlag Kap. 2 § 6 och 8 garanterar allmänheten skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp och frihetsberövande samt garanterar även frihet att förflytta sig inom riket och att lämna detta.

Dessa lagar är giltiga för alla utom dem som påverkas negativt av mobiltelefonins mikrovågor. För dom krymper livsutrymmet allt mer.

FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna, garanterar allmänheten i artikel 3,13,22 och 30 :

  • skydd mot kroppslig skada, påtvingad förflyttning.
  • Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
  • rätt till social trygghet och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som äro oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet.
  • Skydd mot att någon person, grupp eller stat utför handlingar som begränsar någon av de ovanstående fri och rättigheterna.
Enligt Socialstyrelsen finns det drygt 200 000 människor i Sverige som är el-sensitiva. Dessa är godkänd som handikappgrupp och omfattas därmed av handkapplagen med dess tillgänglighetsprincip. När den s.k. 3G/UMTS systemet är fullt utbyggt i Sverige skall den nationella täckningen vara 99,98%.

Vart skall de människor som far illa av mobiltelefonins mikrovågsstrålning ta vägen ?

Är denna grupp enbart en markör för vad som kommer att bli allmängods i en nära framtid ?

Miljöbalkens försiktighetsprincip kom till 1998 för att skydda oss, allmänheten från den giriga industrins och okunniga/prestigefyllda politikers övertramp.
 
 
Försiktighetsprincipen:

En internationellt vedertagen princip som också är införd i miljöbalken. Den innebär att redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas.

Skyldigheten gäller inte bara konstaterade skador och olägenheter, utan även möjliga/sannolika/troliga skador och olägenheter.

Som ni ser så är själva handlingen att skapa, upprätta och underhålla teknik som skadar och begränsar människor, ett brott mot både grundlagen och de mänskliga rättigheterna.

Med förhoppning om en djup och livlig debatt,

 
Jan Karlsson Norrtälje

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig i debatten

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/