AKTUELLT 2002-11-22

 

 
KONSEKVENSER AV 3G

 
På Kommunförbundets hemsida kan man läsa, under rubriken Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) :

"När en verksamhet som påverkar omgivningen ska etableras i en kommun görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att se på vilka sätt verksamheten påverkar miljön. Genom att identifiera och beskriva effekter på bland annat människor, djur, växter, klimat och landskap fås en samlad bedömning och ett bättre underlag för beslut som påverkar miljö och hälsa.

Enligt Miljöbalken ska MKB göras om en verksamhet antas medföra betydande miljöpåverkan. Verksamheten ska beskrivas utifrån tre aspekter; lokalisering, utformning och omfattning. Det ska också ingå en åtgärdsplan för hur eventuella skadliga verkningar ska undvikas, minskas och avhjälpas samt andra möjliga lokaliseringar för verksamheten.

Den nya balken medför också att allmänhetens inflytande ökar i och med möjlighet att yttra sig över miljökonsekvensbeskrivningar innan beslut fattas."

Jag har frågat såväl Näringsdepartementet som Miljödepartementet hur konsekvensbeskrivningarna ser ut, som föregick regeringsbeslutet om 3G. Samma fråga har jag ställt till PTS. Man svarade enhälligt: någon sådan beskrivning har vi inte gjort. Jag frågade också på vilket sätt man har beaktat försiktighetsprincipen i sina beslut. Svaret var: försiktighetsprincipen är inte tillämplig.

Ansvarsfrågorna har alltså trycks ned på kommunnivå där varje kommun ska göra sin lokala analys. Kommunerna har sedan klagat på bristen av ledning i de här frågorna (strålningens karaktär kan t.ex. inte vara vitt skild beroende på var den geografiskt far fram). Och de mest analyser och ställningstaganden har därför gjorts i kommunerna. De flesta har helt enkelt valt att följa regeringen och PTS "det finns ju ett nationellt beslut om utbyggnad av 3G-nätet", andra har nagelfarit masternas placering av estetiska skäl, och några har ifrågasatt dem delvis av hälsoskäl och krävt lågstrålande zoner. En kommun har sagt blankt nej med hänvisning till DkG - den kommande generationen!

Kommunförbundet har som organisation slukat 3G med hull och hår, och driver en konsekvens- och ansvarslös utbyggnad av 3G.   I vart fall är det viktigt, att vid diskussioner om tillstånd på orten kräva att det inledningsvis citerade tolkningen av miljöbalken tillämpas. Konsekvensanalys och information bör vi kräva innan beslut.

  En sak ytterligare: kommunen är fastighetsägare. Om kommunen medger beslut om uppförande av basstationer på kommunens mark eller egendom är kommunen att betrakta som medansvarig för den telekomverksamheten - tillsammans med telekomoperatören. Man kan då fråga kommunen om VILKEN FÖRSÄKRING mot skador som kommunen har planerat att teckna för masten/masterna. Om elöverkänsliga tvingas att flytta, om människor får symptom eller sjukdom av strålningen från masterna så måste kommunen ha en försäkring av det.

  Om kommunen inte kan prestera något försäkringsbolag som vill teckna försäkring för masterna så bör den heller inte tillåta att master uppförs.

 

Jan Åberg

 

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Tyck till

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/