AKTUELL - debatt 2002-12-08

 

 
VÄNERSBORGS KOMMUN KÖR ÖVER BARNEN MED 3G MASTERNA

 
I en tid då allt fler rapporter visar hur barn far illa i vårt samhälle agerar Vänersborgs kommun genom dess byggnadsnämnd på ett sätt som ej är för barnens bästa.

Byggnadsnämnden har nämligen nyligen beslutat att i sin mobilmastpolicy bland annat stryka följande från barnperspektivet viktiga meningar:

"Särskild hänsyn bör tas till barn och till personer som är elöverkänsliga." Samt: "Antenn får inte placeras nära platser där barn långvarigt vistas."

Att stryka dessa meningar är att nonchalera FN:s barnkonvention, vars tredje artikel säger: "Barnens bästa skall alltid komma i första rummet." Genom den för barnen försämrade policyn gör kommunen det enklare för sig när man ska bevilja bygglov för mobilmaster. En operatör vill bygga en mast på Brinkebergsområdet, som är klassat som ett av Vänersborgs fem viktiga rekreationsområden. Platsen för den önskade lokaliseringen besöks under skolåret av barn från dagis, förskolan och grundskolan på Mariedal, som har friluftsaktiviteter förlagda dit.

När kommunen nu befriat sig från den besvärande barnhänsynen blir det lättare att säga ja till 3G-masterna, den nya generationens mobilmaster. Statens Strålskyddsinstitut hävdar visserligen att strålningen från 3G-masterna är ofarlig, men osäkerheten är stor och varningarna många, inte minst internationellt.

I fjol slog en domstol i Schweiz fast att strålning från mobilmaster skadar människors hälsa. Domstolen godkände de läkarintyg som visar att 13 personer i det bostadsområdet hade blivit sjuka av just mobilstrålning. I Nässjö har det tagits beslut om att införa två strålningsfria zoner.

Landskapsbilden kommer att förändras med den nya teknikens anläggningar. Det är därför av stor vikt att försiktighetsprincipen tillämpas så att man inte förstör natur- och kulturvärden för kommande generationer. Likaså är det viktigt att medborgarna är med i planeringsprocessen och får ett inflytande var masterna ska placeras. Regeringens beslut i december 2000 som innebar en snabb utbyggnad har visat sig få allvarliga konsekvenser när byggloven ska ges. Medborgarna körs över och man beaktar enbart tidsaspekten för operatörerna och inte medinflytandet för medborgarna. Det är mycket olyckligt att regeringen genom sitt uppifrånperspektiv helt har frångått subsidiaritetsprincipen (beslut skall fattas på lägsta effektiva nivå).

Här är det inte fråga om "rätt makt på rätt plats" utan statligt styrda licenser som delats ut och där kommunernas självbestämmande kraftigt inskränkts.

Ingemar Vänerlöf
Vänersborg
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna

 

 
Ovanstående debatt artikel har också varit införd i pappersupplagan av ELA den 29/11

Mer att läsa:

Fastighetsägarna i Luleå nobbar 3G-antenner på taken

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Tyck till

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/