AKTUELLT 2002-04-15

PRIVATISERAD OFFENTLIGHET KONTRA VÅR RÄTT ATT TA DEL AV OFFENTLIGA HANDLINGAR

Biskop Caroline Krook i Stockholm beslutade att neka en privat person att få se en korrespondens mellan henne och ett antal präster i stiftet förra året. Personen vände sig då till Kammarätten i Stockholm som förklarade att korrespondensen är s.k. allmän handling (enligt Tryckfrihetsförordningens kap. 2) och därför ska utlämnas. Men Caroline Krook tredskades, och lämnade inte ut handlingarna. De är "privata" anförde hon. Men något "privat" existerar inte i Tryckfrihetsförordningen. Det privata existerar enbart i sådant som det privata näringslivet (som dock åläggs en viss offentlighet i vissa delar även där) - samt inom EU, vars offentlighetsprincip heter "Code of conduct" och som fungerar helt spegelvänt jämfört med den svenska (en handling är aldrig offentlig såvitt inget annat talar för det). Dessutom så hade ju Kammarrätten i överklagadet redan prövat om Krooks handlingarn på något sätt föll under offentlighetsprincipens undantagsregler: sekretesslagen, jfr TF 2:2.

Personen som nekades för andra gången vände sig då till JO. JO:s bedömning är att Caroline Krook har begått ett tjänstefel. Felet är inte ringa eftersom det är frågan om grundlagsbrott, och JO tvingas därför åtala biskop Caroline Krook.

På Karolinska Institutet i Solna härskar - som vi har sett några gånger tidigare - en oklar sammansmältning mellan privat och offentligt. KI lär tyvärr inte vara ensamt om det, jag har i korrespondens med Arbetslivsinstitutets jurister stött på ett juridiskt kaos om vad som gäller när institutets offentliga uppgifter smälter samman med institutets uppdragsforskning. Jag tycker synd om registratorerna som tvingas slå på en massa hemligstämplar - det är ergonomiskt olämpligt.

När jag i slutet av januari begärde ut korrespondens mellan professor Hans-Olov Adami på KI och KI:s institution för folkhälsovetenskap så fick jag - inte utan visst besvär och med en tidsspillan som går stick i stäv mot TF:s 2 kap. som säger att de handlingar som man begär ut ska man få besked om omgående - ett nej.

KI verkar anföra samma grunder som Caroline Krook, med den skillnaden att KI motiverar sitt nej med att handlingar inom KI är "interna", medan Krook föredrar att kalla dem "privata".

Efter några turer så har jag återigen klagat på KI:s beslut till Kammarrätten. Därför så sitter jag nu och håller båda tummarna för att Kammarrätten håller samma tryckfrihetsvänliga profil också den här gången.

(En bra sammanfattning av vad som gäller kan man läsa på knappa 10 sidor i Håkan Strömbergs Tryckfrihetsrätt, Studentlitteratur 1999, ss 89-97, finns nog på varje bibliotek)

 
Jan Åberg

Kammarrätten i Stockholm Trollhättan 020410

 
Besvär över KI-beslut

I beslut 25/3 av KI:s rektor Hans Wigzell (KI:s Dnr 982/02-209) har jag fått en besvärshänvisning på det av Kammarrätten återförvisade ärendet som gällde av mig utbegärda handlingar, för några månader sedan.

KI beslutade att inte utlämna några handlingar.

KI hänvisar till TF 2:8:

"Har organ som ingår i eller är knutet till ett verk eller liknande myndighetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndighetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra. "

Med den hänvisningen som grund konstaterar KI i sitt beslut att:

”Upplysningsvis bör dock påpekas att KI, mot bakgrund av som ovan sagts, inte funnit anledning att undersöka i vad mån sådana handlingar som Du begärt utlämnade, faktiskt existerar.”

Från min synvinkel är det förtjänstfullt, att Hans Wigzell åter en gång betonar institutets hållning att en handling vid KI ALDRIG faller under begreppet allmän handling innan den har skickats utanför organisationen eller till annat ”självständigt organ”, och att utbegärda handlingar enligt den schablonen inte prövas (t.ex. enligt sekretessregler el.likn.).

Jag hoppas, att Kammarrätten i Stockholm kraftfullt undanröjer detta beslut vid KI.

Med vänliga hälsningar

Jan Åberg

Ps: några dagar efter KI:s beslut ovan, begärde jag ut den delegationsordning för besvär som ska finnas på KI. Jag har fortfarande inte fått den (den kanske är ”intern” den också – blott en skrivelse mellan KI:s jurister och andra interna organ)… Ds

 


Ad delivered by Hi-exchange
Kommentera artikeln

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/